U središtu

Upis djece u dječji vrtić elektroničkim putem

18.08.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 57/22.) vrtićima je ponuđena jedna mogućnost – upisi se sada mogu provoditi i elektroničkim putem.

Uvod

Iako su pojedini vrtići već ranije krenuli sa provedbom upisa elektroničkim putem, sada je ta ista mogućnost izrijekom navedena u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. Naime, članak 20. stavak 8. Zakona propisuje da se „Upisi u dječje vrtiće mogu se provoditi elektroničkim putem.“

Izmjene članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

Prema članku 20. stavku 1. Zakona „Svako dijete rane i predškolske dobi ima pravo upisa u dječji vrtić ili školsku ustanovu u kojoj se izvodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje.“ Prijašnje rješenje zakonodavca bilo je takvo da je člankom 20. bilo samo propisano daPrednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.“ Stavkom 2. bilo je propisano:  „Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.“

Spomenute odredbe sada su izmijenjene na način da je povećan broj djece koja imaju prednost pri upisu pa je tako stavkom 3. istoga članka sada propisano da Prednost pri upisu u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.“ Nadalje, stavkom 4. je pak propisano da „ Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ne može upisati svu prijavljenu djecu, nakon upisa djece iz stavka 3. ovoga članka djeca se upisuju na način da prednost pri upisu imaju djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja, djeca samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.“

Članak 20.  Zakona sada je izmijenjen u cijelosti o znatno je proširen. Naime, dok je prijašnjim člankom bilo samo propisano tko ostvaruje prednost pri upisu te tko određuje način ostvarivanja prednosti, sada je izrijekom navedeno da svako dijete ima pravo upisa u dječji vrtić, propisano je obvezno osiguranje mjesta za provođenje predškole, reguliran je inicijalni razgovor i tko ga provodi i dr. No, za potrebe ovoga članka ipak nas najviše zanima stavak 8. koji sada izrijekom navodi da se upisi mogu provoditi i elektroničkim putem.

Provođenje upisa elektroničkim putem

Pažljivijim čitanjem stavka 8. može se uočiti da je zakonodavac odabrao riječ „mogu“ umjesto „dužni su.“ Iz toga proizlazi da provođenje upisa na ovakav način nije nikakva obaveza, već prije jedna mogućnost koju vrtići imaju na raspolaganju. Međutim, u praksi se je dosta veliki broj vrtića opredijelio za provođenje upisa elektroničkim putem a temeljem javnog poziva za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise razvijen u sklopu projekta “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ odnosno skraćeno projekt e upisi u dječje vrtiće.U samome projektu sudjelovali su Ministarstvo znanosti obrazovanja, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva te CARNET.  Više o projektu može se pročitati na sljedećoj poveznici:

https://rdd.gov.hr/projekti-i-eu-projekti/eu-projekti/informatizacija-procesa-i-uspostava-cjelovite-elektronicke-usluge-upisa-u-odgojne-i-obrazovne-ustanove/1574

Oni vrtićikoji su bili zainteresirani za provođenje upisa na ovakav način sa istim su mogli krenuti već u 2021. godini. Samome sučelju moguće je pristupiti preko portala e-građani te je prihvaćeno čak 27. vjerodajnica za ulazak u sustav e-upisa. Budući da se dohvaćaju podatci iz vanjskih sustava, primjerice  matice rođenih, više nije potrebno podizati dokumente u fizičkom obliku niti „trčati“ kod nadležnih tijela.

Zaključak

Kao što sam potpisnik ovih redaka može potvrditi, korištenje sustava e-upisi znatno je olakšalo način predaje zahtjeva za upis, budući da većina građana ionako koristi portal e-građani. Za one pak građane koji nisu korisnici portala kao i za one vrtiće koji se nisu opredijelili za ovakav način provođenja upisa, i dalje je na raspolaganju klasičan način popunjavanja i predaje zahtjeva za upis na obrascu koji je u tu svrhu priredio sam vrtić. Spomenuto je izrijekom propisano Zakonom budući da se upisi u dječje vrtiće mogu ali ne moraju provoditi elektroničkim putem.

Vladimir Mrzljak, mag.iur.