U središtu

Što donose Nove izmjene Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija?

09.10.2023

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donesen je u Hrvatskome saboru 2015. godine, te je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 82/15. Zakon je donesen u cilju usklađivanja s Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. godine o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta ("Uredba IMI").

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donesen je u Hrvatskome saboru 2019. godine, te je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 70/19. Izmjene i dopune Zakona donesene su radi potpunog usklađivanja s Direktivom, s obzirom da je evaluacija prenošenja Direktive u nacionalno zakonodavstvo koju je provela Europska komisija izrazila određene nedoumice u pogledu usklađenosti.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donesen je u Hrvatskome saboru 2020. godine, te je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 47/20. Izmjene i dopune Zakona su donesene u cilju prenošenja Direktive (EU) 2018/958 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije (u nastavku teksta: Direktiva). Direktiva utvrđuje obvezu država članica da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji.

Europska komisija provela je evaluaciju prenošenja Direktive u nacionalno zakonodavstvo pa je putem Pisma službene obavijesti – povreda br. 2021/2198, te Dodatnog pisma službene obavijesti – povreda br. 2021/2198 obavijestila Republiku Hrvatsku o rezultatima evaluacije, te izrazila svoje nedoumice i pitanja koja su se nametnula prilikom provjere usklađenosti. Republika Hrvatska poslala je odgovor u zadanom roku, a budući da je u pojedinim segmentima zaista riječ o neodgovarajućem prenošenju odredbi Direktive, neophodno je poduzeti odgovarajuće zakonodavne mjere radi ispravljanja neusklađenosti.

Stoga je zakonodavac izradio Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, koji je nakon prolaska zakonodavne procedure rezultirao Konačnim Prijedlogom Zakona. Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o najznačajnijim novinama u tom području.

Na početku treba skrenuti pozornost na to da se uvode novi pojmovi provoditelj ocjene proporcionalnosti i nadležno tijelo za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti. Sukladno tome, provoditelj ocjene proporcionalnosti jest: ovlašteni predlagatelj zakona, podnositelj amandmana, te ovlašteni predlagatelj i donositelj drugih propisa i općih akata čijim se odredbama ograničava pristup reguliranoj profesiji ili njezino obavljanje.

Nadležno tijelo za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnostijest: tijela  državne uprave u čijem su djelokrugu određene regulirane profesije. Navedeno tijelo davati će suglasnost na provedenu ocjenu proporcionalnosti od strane nadležnih strukovnih organizacija, te će se na taj način osigurati neovisnost i objektivnost provedene ocjene proporcionalnosti.

Provoditelj ocjene proporcionalnosti dužan će biti provesti ocjenu proporcionalnosti prilikom utvrđivanja novih ili izmjene postojećih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama ili njihovo obavljanje, uključujući korištenje profesionalnog naziva i profesionalnih djelatnosti koje su dopuštene na temelju takvog naziva.

Ocjena proporcionalnosti provodi se objektivno i neovisno, a temelji se na kvalitativnim, a kada je moguće i relevantno, i kvantitativnim dokazima.

U slučaju da je provoditelj ocjene proporcionalnosti nadležna strukovna organizacija koja je Zakonom i posebnim propisima ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, ista će biti dužna ishoditi suglasnost nadležnog tijela za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti na izrađenu izjavu.

Nakon uvođenja novih ili izmjene postojećih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranoj profesiji ili njezino obavljanje, nadležno tijelo za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti dužno će biti pratiti njihovu usklađenost s načelom proporcionalnosti, uzimajući u obzir promjene koje su nastupile nakon njihova uvođenja.

Praćenje usklađenosti novih ili izmijenjenih uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama s načelom proporcionalnosti nakon njihovog usvajanja provoditi će se za razdoblje od dvije godine, počevši od početka primjene novih ili izmijenjenih uvjeta.

Nakon proteka razdoblja praćenja primjene novih ili izmijenjenih uvjeta, nadležno tijelo za nadzor i praćenje ocjene proporcionalnosti sastavlja izvješće o usklađenosti novih ili uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranim profesijama s načelom proporcionalnosti. Potom će to izvješće dostaviti Koordinatoru iz članka 74. Zakona, odnosno Ministarstvu nadležnom za rad.

Uvjeti kojima se ograničava pristup reguliranoj profesiji ili njezino obavljanje moraju biti potrebni i prikladni za ostvarenje cilja koji se želi postići i ne smiju prelaziti okvire potrebne za ostvarenje tog cilja.

Za ocjenjivanje proporcionalnosti uvjeta kojima se ograničava pristup reguliranoj profesiji ili njezino obavljanje primjenjivati će se kriteriji istaknuti u članku 5.c Zakona.

Osoba koja prvi put želi pružati usluge obavljanjem regulirane profesije u Republici Hrvatskoj biti će dužna o tome izvijestiti nadležno tijelo ili Jedinstvenu kontaktnu točku za usluge izjavom u pisanom obliku ili elektroničkim putem.

Predmetna izjava podnosi se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj, te uključuje osobne podatke i podatke o osiguranju ili bilo kojeg drugog sredstva osobne ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost.

Također, izjava se podnosi za svaku godinu u kojoj osoba namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

Prije početka prvog pružanja usluga, nadležno tijelo može zahtijevati da osoba uz izjavu priloži dokumente nabrojane u članku 7. Zakona, ukoliko nije moguće provjeriti relevantne podatke i informacije putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).

Na temelju izjave, nadležno tijelo može odobriti osobi pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, te postupak registracije ne može utjecati na početak pružanja usluga niti na bilo koji način ograničiti pružanje usluga u Republici Hrvatskoj, te ne može imati kao posljedicu dodatne troškove za osobu.

Nadležno tijelo biti će dužno Ministarstvu nadležnom za rad dostavljati podatke o ukupnom broju zaprimljenih izjava i državama članicama poslovnog nastana osoba koje su podnijele izjavu. Navedeni podaci dostavljaju se jedanput godišnje, a najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

U postupku priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama, jasno će se utvrditi razdoblje za akreditaciju studijskog programa i visokog učilišta koje je potrebno za preciznije provođenje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije te donošenje odluke. Stoga će nadležno tijelo moći odbiti zahtjev kandidata u postupku priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama, u slučaju da studijski program, odnosno visoko učilište nije bilo akreditirano u razdoblju od upisa do završetka njegova studija.

Donošenjem novih zakonskih promjena pridonijeti će se sprječavanju neopravdanih ograničenja pristupu obavljanja reguliranih profesija, te povećanju mobilnosti stručnjaka i slobodi pružanja usluga.

Bernard Iljazović