U središtu

Rad u dječjem vrtiću posredstvom ovlaštenih studentskih centara

26.10.2023

Mnogi dječji vrtići koriste rad studenata. To posebice dolazi do izražaja kod radnog mjesta odgojitelja predškolske djece, za kojim postoji stalna potreba, budući da se radi o deficitarnom zanimanju. Rad putem ovlaštenih studentskih centara podrobno uređuje Zakon o obavljanju studentskih poslova („Narodne novine“, br. 96/18. i 16/20.).

Članak 1. Zakona propisuje da se Zakonom uređuju obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova. Dakle, Zakon razgraničuje tri vrste osoba: izvođača, posrednika i naručitelja posla. Svaka od tih osoba zasebno je definirana u pojmovniku, u članku 2. Zakona:

- Naručitelj posla je fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti ili pravna osoba koja je s izvođačem sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i za koju izvođač obavlja taj posao. Dakle, u našemu slučaju naručitelj posla je dječji vrtić.

- Posrednik je je studentski centar ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu, a koja ima rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja koje je izdalo ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje.

- Konačno, izvođač je student ili druga osoba koja je s naručiteljem posla i posrednikom sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i koja za naručitelja posla obavlja taj posao. Student u kontekstu ovoga stručnoga članka je, primjerice, student predškolskog odgoja koji za dječji vrtić obavlja posao u slučaju nedostatka odgojiteljskog kadra usred bolovanja i korištenja godišnjih odmora.

Članak 4. propisuje da je dječji vrtić dužan voditi evidenciju o izvođačima na način kako je to uređeno za studente koji kod poslodavaca rade preko ovlaštenog posrednika, u smislu općih propisa o radu. Pod „općim propisima o radu“ misli se ponajviše na Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“, br. 73/17.), koji 4. člankom propisuje daje poslodavac dužan voditi posebnu evidenciju o  redovitim studentima koji kod njega rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara. Bitno je za napomenuti da dječji vrtić sa takvim studentima ne zasniva radni odnos, te nema potrebe da za njih vodi evidenciju o radnom vremenu, budući da je on samo naručitelj posla a ne i poslodavac. Prema članku 4. stavku 2. dječji vrtić kao naručitelj posla dužan je čuvati dokumentaciju o sklopljenom ugovoru o obavljanju studentskog posla i ispravama vezanim uz isplatu naknada utvrđenima Zakonom. Sve te podatke dječji vrtić je dužan dostaviti inspektoru rada na njegov zahtjev, što propisuje stavak 3.

Zakon u člancima 5. do 9. podrobno uređuje obveze posrednika, što nas u kontekstu ovoga članka previše ne zanima. Članak 10. propisuje koji su uvjeti koje student mora ispunjavati za obavljanje studentskog posla, pa tako student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište

Za nas posebno bitan članak 11. podrobno uređuje ugovor o obavljanju studentskoga posla. Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskog posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla. Stavak 2. definira sam ugovor: radi se o ugovoru kojim se izvođač obvezuje obavljati određeni posao, naručitelj posla obvezuje se platiti naknadu za obavljeni studentski posao, naknadu posredniku te doprinose prema posebnim propisima, a posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade za račun izvođača. Stavak 3. navodi što sve takav ugovor mora sadržavati:

1. broj rješenja odnosno odluke kojom je izdana dozvola odnosno odobrenje za    posredovanje

2. ime, prezime i OIB izvođača

3. broj studentske iskaznice, kada je primjenjivo

4. puni naziv, sjedište i OIB naručitelja posla i posrednika

5. podatke o vrsti posla i mjestu obavljanja posla

6. podatke o početku i očekivanom trajanju posla

7. podatke o netocijeni sata posla ili količine posla

8. podatke o doprinosima prema posebnim propisima i

9. podatke o uvećanju naknade i iznosu naknade.

Stavak 4. propisuje da se  ugovor zaključuje na obrascu koji se može izdati, popuniti i potpisati u pisanome ili elektroničkome obliku. Ukoliko bi pak bio zaključen u elektroničkom obliku, tada se može, prema stavku 5., potpisati jedino naprednim elektroničkim potpisom. Stavak 6. daje odgovor na pitanje u koliko se primjeraka zaključuje ugovor: tri istovjetna primjerka, za svakog potpisnika po jedan. Ugovor se, prema stavku 7., zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Dakle, da bi dječji vrtić uopće mogao koristiti usluge studenata predškolskog odgoja, mora zaključiti ugovor o obavljanju studentskog posla, bez kojeg je takav posao nevaljan. Stavak 11. propisuje da izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla prema prethodno potpisanome ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla. Ovo je ključno za isplatu naknade za obavljeni posao studentu i za daljnje obveze dječjeg vrtića kao poslodavca prema studentskom centru kao posredniku.

Članak 12. Zakona uređuje naknade i doprinose za obavljeni studentski posao. Stavak 1. propisuje da je zaključeni ugovor o obavljanju studentskog posla vjerodostojna isprava za obračun i naplatu naknada i doprinosa. Što se netonaknade tiče, stavak 6. propisuje da se pod netonaknadom izvođača podrazumijeva ostvareni primitak izvođača za obavljeni posao. Ona je ujedno, prema stavku 7., oporezivaprema važećim zakonima i podzakonskim propisima. Bitno je napomenuti da su troškovi za dječji vrtić u ovom slučaju podjednaki kao i troškovi zasnivanja radnog odnosa, dok sam student dobiva solidnu novčanu svotu „na ruke“, što je isplativo za obje ugovorne strane.

Članak 13. bavi se pravima i obvezama izvođača i naručitelja posla. Dječji vrtić kao naručitelj posla je tako obvezan posredniku za račun izvođača za obavljeni posao isplatiti naknade, a izvođač je obvezan prema uputama koje dječji vrtić daje osobno obavljati preuzeti posao, i to u skladu s naravi i vrstom posla. Stavak 2. propisuje da je  dječji vrtića dužan posredniku za račun izvođača isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla. Dakle, na osnovi zaključenog ugovora o obavljanju studentskog posla dječji vrtić dobiva račun od ovlaštenog studentskog centra kojeg je, prema Zakonu, dužan platiti u roku od 15 dana. Stavak 3. približava ovaj Zakon radnom zakonodavstvu te propisuje da izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i rad nedjeljom. Izvođač, prema stavku 4., ima pravo i na druge naknade, ukoliko su ugovorene: naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i dr. Time se student koji obavlja posao u dječjem vrtiću praktički izjednačuje sa radnicima sa kojima dječji vrtić ima zasnovan radni odnos. Stavak 5. propisuje da naručitelj posla ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača. U slučaju dječjeg vrtića tu nema puno dvojbi: mjesto obavljanja posla je sam dječji vrtić ili neka njegova podružnica, a način obavljanja posla može biti, primjerice, rad s djecom predškolske dobi u odgojno-obrazovnoj skupini.

Kroz odabrane članke Zakona o obavljanju studentskih poslova prikazali smo ovu vrstu rada koja je dječjim vrtićima itekako korisna u obavljanju njihove djelatnosti. Zbog kroničnog nedostatka odgojiteljskog kadra i zbog potreba korištenja godišnjeg odmora odgojiteljskog osoblja, itekako je korisno da dječji vrtić ima mogućnost zapošljavanja osobe koja će „uskočiti“ u vrijeme ljetnih mjeseci kao i u drugim okolnostima izostanka osoba na radnome mjestu.

Vladimir Mrzljak, mag. iur.