U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (prometni znakovi)

15.06.2023

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih od takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22.– dalje  ZSPC), uz ostalo, utvrđuje se i sustav prometnih znakova. Tako su opće odredbe kojima se uređuje sustav prometnih znakova sadržane u člancima 12. do 15. ZSPC-a.

Isto tako, uvodnom ćemo istaći kako je izrijekom propisano da se ceste moraju obilježavati propisanim prometnim znakovima, a prometni znakovi prema članku 12. stavku 3. ZSPC-a su:

-          znakovi opasnosti (sudionici u prometu upozoravaju se na opasnost koja im prijeti na određenoj cesti ili dijelu te ceste),

-          znakovi izričitih naredbi (stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati)1,

-          znakovi obavijesti i znakovi obavijesti za vođenje prometa s dopunskom pločom koja je sastavni dio prometnog znaka i koja pobliže određuje značenje prometnog znaka ili bez nje (daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa),

-          promjenjivi prometni znakovi,

-          prometna svjetla i svjetlosne oznake te

-          oznake na kolniku i drugim površinama.

U tom kontekstu možemo dodati da se Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“ br. 92/19.), kao provedbenom propisu, upravo propisuje namjena, vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije, karakteristike i postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, koje se koriste za cestovni promet.

Sudionici u prometu na cesti, dakako, dužni su držati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova (znakovi izričitih naredbi), a u slučaju suprotnog postupanja ostvaruju obilježja prekršaja za kojega je zapriječena novčana kazna u iznosu od 60,00 eura (članak 12. stavak 8. ZSPC-a).

Kako bi sudionici u prometu mogli pravodobno postupiti u skladu s njihovim značenjem, propisano je da se prometni znakovi postavljaju i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu danju i noću na vrijeme i lako uočiti, a ako su oštećeni ili uništeni moraju se odmah ukloniti, dopuniti ili zamijeniti (članak 13. stavak 1. i 2. ZSPC-a).

Međutim, uz cestu je ponekad moguće vidjeti i primjerice išarane i izobličene prometne znakove (slučajevi vandalizma), prometne znakove oblijepljene propagandnim materijalom i sl. ili da na stupu jednostavno nedostaje odgovarajući prometni znak, što, osim materijalne štete, dakako, može imati ozbiljne posljedice glede sigurnosti prometa na cestama (primjerice nastanak prometne nesreće), posebno ako su u pitanju znakovi opasnosti ili znakovi izričitih naredbi.

Upravo takve situacije uređene su u odredbama članka 14. ZSPC-a koje propisuju da je na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno stavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnog znaka (stavak 1.), te da je zabranjeno i neovlašteno postavljati, uklanjati, zamjenjivati ili oštećivati prometne znakove i opremu ceste, ili mijenjati značenje prometnih znakova (stavak 2.).

U slučaju da fizička osoba postupi suprotno prethodno navedenim zabranama iz članka 14. stavka 1. i 2. ZSPC-a ostvaruje obilježja prekršaja za koji je zapriječena, relativno stroga, novčana kazna u iznosu od 260,00 eura (članak 14. stavak 5. ZSPC-a)2.

Međutim, kada govorimo o znakovima opasnosti, tada se činjenjem neuporabljivim ili neuočljivim takvog znaka otvara mogućnost ulaska u sferu kaznenog djela, pa u tom smislu apostrofiramo da je člankom 218. stavkom 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11. do 114/22.) propisano da će se kaznom zatvora do jedne godine kazniti onaj tko uništi, ošteti, ukloni ili na drugi način učini neuporabljivim ili neuočljivim znak kojim se upozorava na opasnost. U tom smislu možemo dodati da u praksi zbog oštećenja prometnih znakova počinitelji budu prijavljeni i za počinjenje kaznenog djela „Oštećenje tuđe stvari“ iz članka 235. Kaznenog zakona3.

Isto tako, u članku 15. stavku 1. ZSPC-a propisano je da se na cesti ne smiju postavljati ploče, znakovi, svjetla, stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju neki prometni znak ili sliče na neki prometni znak, ili zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa, te je za slučaj suprotnog postupanja za fizičku osobu propisana novčana kazna, također, u iznosu od 260,00 eura (članak 15. stavak 4. ZSPC-a)4.

Vezano uz ovu problematiku naglašavamo da je u članku 82. stavku 1. točki 7. ZSPC-a propisano da vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili uređaj za davanje znakova prometnim svjetlima, te da je za postupanje protivno ovoj zabrani zapriječena za vozača novčana kazna u iznosu od 30,00 eura (članak 82. stavak 4. ZSPC-a), uz napomenu da je za ovakav slučaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila predviđena prema odredbama članka 84. ZSPC-a i daljnja posljedica, odnosno premještanje vozila prema naredbi policijskog službenika ili službenika jedinice lokalne samouprave, s tim da, dakako, troškove premještanja ili pokušaja premještanja vozila snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila (članak 86. stavak 1. ZSPC-a).

Željko Kudrić, dipl. iur.^ 1 Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakoga raskrižja ako izričita naredba vrijedi i poslije takvog raskrižja (članak 21. stavak 1. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama)

^ 2 Za pravnu ili fizičku osobu obrtnika zapriječena je novčana kazna u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura, dok je za odgovornu osobu u pravnoj osobi zapriječena novčana kazna u iznosu od 190,00 do 660,00 eura (članak 14. stavak 3. i 4. ZSPC-a)

^ 3 Člankom 235. Kaznenog zakona je propisano:

„(1) Tko ošteti, uništi, izobliči ili učini neuporabljivom tuđu stvar,

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina.

(3) Ako je počinitelj kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.“

^ 4 Za pravnu ili fizičku osobu obrtnika zapriječena je novčana kazna u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura, dok je za odgovornu osobu u pravnoj osobi zapriječena novčana kazna u iznosu od 190,00 do 660,00 eura (članak 15. stavak 2. i 3. ZSPC-a)