U središtu

Primjena postupovnih odredbi kod provedbe upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenju otpadom

03.10.2022 Autor u članku prikazuje postupovne odredbe vezane uz provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenja otpadom („Narodne novine“, broj 84/21.).

Upravni nadzor nad primjenom Zakona o gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju njega te radom i postupanjem nadležnih upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave koji se odnose na postupanje s otpadom obavlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Kada se prilikom provedbe upravnog nadzora utvrdi da je povrijeđen Zakon o gospodarenju otpadom i/ili propis koji je temelju njega donesen, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske može podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu.

Provedba inspekcijskog nadzora nad odredbama Zakona o gospodarenju otpadom

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju njega, provode inspektori zaštite okoliša Državnog inspektorata, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Na inspekcijski nadzor koji se provodi na temelju odredbi Zakona o gospodarenju otpadom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita okoliša i zakona kojim se uređuje djelokrug, dužnosti i ovlasti inspektora Državnog inspektorata, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije tj. Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18 i 118/18), te Zakonom o državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21.).

Nadalje, nadzor nad primjenom Zakona o gospodarenju otpadom i propisa koji su na temelju njega doneseni u dijelu koji se odnosi na obavljanje djelatnosti prijevoza otpada provode i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dok nadzor u dijelu koji se odnosi na prekogranični promet otpadom te djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom i djelatnost trgovanja otpadom provode i ovlaštene službene osobe Ministarstva financija, Carinske uprave, s time da u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, spaljivanje otpada od strane fizičkih osoba te na nepropisno skladištenje, ostavljanje, odbacivanja ili odlaganje otpada od strane fizičke osobe ili nepoznatih osoba protivno Zakonu o gospodarenju otpadom provodi osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave (skraćeno: komunalni redar), ako Zakonom o gospodarenju otpadom nije određeno drukčije.

Nadležnost tržišne inspekcije, Carinske uprave, rudarskih inspektora, energetskih inspektora za naftno rudarstvo i inspektora nadležnih za označavanje proizvoda 

Nadzor nad primjenom Zakona o gospodarenju otpadom i propisa koji su na temelju njega doneseni, u dijelu koji se odnosi na obračun i naplatu javne usluge potrošačima provode tržišni inspektori Državnog inspektorata (skraćeno: tržišni inspektor), dok nadzor u dijelu koji se odnosi na obveze u sustavu proširene odgovornosti proizvođača proizvoda, uključujući plaćanje povratne naknade i naknade gospodarenja otpadom, dostupnost informacija i označavanje proizvoda obavlja Carinska uprava Republike Hrvatske.

Međutim, nad primjenom Zakona o gospodarenju otpadom i propisa koji su na temelju njega doneseni, u dijelu koji se odnosi na označavanje ambalaže proizvoda provode inspektori nadležni za označavanje proizvoda svaki u svom djelokrugu određenim posebnim propisima, s time da nadzor u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom iz rudarske industrije provode rudarski inspektori i energetski inspektori za naftno rudarstvo Državnog inspektorata (skraćeno: rudarski inspektor).

Nadalje, temeljem Zakona o obalnoj straži Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 125/19.), odnosno Pravilnika o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe obalne straže Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 2/21.) ovlaštene osobe obalne straže Republike Hrvatske obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o gospodarenju otpadom i propisa koji su na temelju njega doneseni i to na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske te isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske.

 

Ovlasti inspektora u postupku inspekcijskog nadzora i predmet inspekcijskog nadzora

Kod provedbe inspekcijskog nadzora inspektor provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, nadzire uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba - obrtnika u sustavu gospodarenja otpadom, te poduzima predviđene mjere radi njihova usklađivanja s Zakonom o gospodarenju otpadom i propisima koji su na osnovu njega doneseni te drugim propisima u slučajevima utvrđenih povreda tih propisa.

Naime, pri provedbi inspekcijskog nadzora inspektor zaštite okoliša nadzire osobito:

1. ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz područja gospodarenja otpadom

2. usklađenost postupanja pravne i fizičke osobe – obrtnika s aktima kojima se određuje način i uvjeti obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom u skladu s ovim Zakonom

3. vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada i postupanje s pratećim listovima

4. dostavu propisanih izvješća i podataka nadležnim upravnim tijelima i Ministarstvu

5. ispunjavanje uvjeta za prekogranični promet otpada

6. usklađenost dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom sa Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

7. prijavljivanje obveznika u propisane registre

8. ispunjavanje uvjeta, način rada i provedbu mjera za zatvaranje, sanaciju i održavanje saniranih odlagališta

9. izvršavanje obveza iz nadležnosti i odgovornosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za gospodarenje otpadom propisanih ovim Zakonom

10. provedbu mjera gospodarenja otpadom utvrđenih procjenom utjecaja na okoliš

11. provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora o gospodarenju otpadom i

12. porijeklo, vrstu, količinu i odredište sakupljenog i prevezenog otpada kada pravne i fizičke osobe – obrtnici obavljaju djelatnost i postupke sakupljanja i prijevoza otpada.

 

Ovlasti komunalnog redara u provedbi nadzora 

Komunalni redar ovlašten je utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja otpada uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način, dok je fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada dužna na zahtjev predočiti komunalnom redaru na uvid osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.

Također kada fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada na zahtjev komunalnog redara ne predoči na uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere identiteta, komunalni redar je ovlašten zatražiti pružanje pomoći od djelatnika ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.

Međutim, ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

 

Provedba inspekcijskih mjera

U provedbi inspekcijskog nadzora, u slučaju povrede ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i Uredbe (EZ) br. 1013/2006, inspektori i druge ovlaštene osobe iz članka 136.-138. Zakona o gospodarenju otpadom, svaki u okviru svoje nadležnosti, imaju pravo i obvezu nadziranoj osobi narediti radnje odnosno rješenjem izreći upravne mjere za koje su ovlašteni temeljem ovoga Zakona, izdati prekršajni nalog ili obavezni prekršajni nalog te podnijeti nadležnom tijelu optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršaja ili sumnje na počinjenje kaznenog djela.

 

Otklanjanje nepravilnosti i nedostataka

Iznimno od odredbe članka 141. ovoga Zakona, ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrde nedostaci i/ili nepravilnosti u radu, u suprotnosti s Zakonom o gospodarenju otpadom i propisima koji su na osnovu njega doneseni, na temelju toga Zakona inspektor zaštite okoliša može osobi nad kojom se provodi nadzor (skraćeno: nadzirana osoba) zapisnički ukazati na nedostatke i/ili nepravilnosti i odrediti rok njihovog otklanjanja, s time da rok za otklanjanje nepravilnosti i/ili nedostataka dan na zapisnik ne može biti duži od osam dana.

Nadalje, nadzirana osoba obvezna je pisano obavijestiti inspektora o poduzetim mjerama u roku od tri dana od otklanjanja nedostataka i/ili nepravilnosti odnosno od isteka roka od osam dana. Međutim, ako nadzirana osoba ne otkloni nedostatke i/ili nepravilnosti u roku za otklanjanje nepravilnosti i/ili nedostataka danom na zapisnik, inspektor će rješenjem izreći mjere za koje je ovlašten temeljem Zakona o gospodarenju otpadom te poduzima i druge radnje za koje je ovlašten zbog utvrđenja prekršaja ili kaznenog djela.

Komunalni redar postupa sukladno odredbama članka 141. Zakona kada u provedbi nadzora postupanja s otpadom utvrdi da je fizička osoba učinila povredu Zakona o gospodarenju otpadom i propisa koji su na temelju njega doneseni.

Izrada, vođenje i dostava propisane dokumentacije te prijava u odgovarajuće registre

Inspektor zaštite okoliša rješenjem naređuje nadziranoj osobi izradu, donošenje, vođenje i dostavu propisanih akata i/ili dokumentacije, ako utvrdi da ih nije izradio ili donio ili dokumente ne vodi ili ih ne vodi na propisani način, odnosno ako ih ne dostavlja na propisani način i u propisanim rokovima, odnosno rješenjem naređuje nadziranoj osobi prijavu u odgovarajuće registre, ako utvrdi da nadzirana osoba nije izvršila prijavu na propisani način i u propisanim rokovima.


Uklanjanje otpada

Inspektor zaštite okoliša rješenjem naređuje nadziranoj osobi uklanjanje otpada u primjerenom roku ako utvrdi da:

1. je ostavila, odbacila i/ili odložila otpad na mjestu koje nije predviđeno za odlaganje ili izvan lokacije gospodarenja otpadom ili

2. otpad ne skladišti na propisani način, odnosno ako skladišni prostor u kojem se otpad skladišti ne ispunjava propisane uvjete i/ili se skladišti duže nego je to ovim zakonom ili podzakonskim propisom dopušteno

3. otpad skladišti na lokaciji za koju nema odgovarajući akt za skladištenje otpada.

Također, kada je nepropisno uskladištenim, ostavljenim, odbačenim ili odloženim otpadom onečišćen okoliš, inspektor rješenjem naređuje nadziranoj osobi i sanaciju onečišćenog okoliša putem ovlaštene osobe.


Otklanjanje nepravilnosti u postupanju i poslovanju s otpadom

Inspektor zaštite okoliša rješenjem naređuje nadziranoj osobi, a koja posjeduje odgovarajući akt kojim se određuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, otklanjanje nepravilnosti u postupanju i poslovanju s otpadom i posebnim kategorijama otpada ako utvrdi da ne postupa s tim vrstama otpada na propisani način, odnosno ako utvrdi da za obavljanje poslova nije osigurala propisane uvjete.

Naime, ako nadzirana osoba i nakon izrečene novčane kazne ne izvrši rješenje, inspektor će zapečatiti radne prostorije, prostore, uređaje i opremu ili na drugi način onemogućiti daljnje nezakonito obavljanje djelatnosti.

Inspektor zaštite okoliša rješenjem naređuje nadziranoj osobi otklanjanje nedostataka i/ili nepravilnosti u postupanju ako utvrdi da obveze određene propisom kojim se uređuje odlaganje otpada ne provodi ili ih ne provodi u potpunosti osobito ako:

1. ne poduzima mjere za sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš određenih dozvolom za gospodarenje otpadom,

2. ne poduzima druge mjere propisane Zakonom o gospodarenju otpadom i propisima koji su na temelju njega doneseni.

Također, će inspektor zaštite okoliša rješenjem narediti nadziranoj osobi otklanjanje nedostataka i/ili nepravilnosti u poslovanju ako utvrdi da nadzirana osoba ne radi u skladu s provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona o gospodarenju otpadom.


Zabrana zbrinjavanja otpada odlaganjem

Inspektor zaštite okoliša rješenjem zabranjuje nadziranoj osobi zbrinjavanje otpada odlaganjem ako utvrdi da:

1. odlaže otpad neprihvatljiv za odlaganje na odlagalište

2. odlaže otpad bez osnovne karakterizacije otpada

3. rezultat analize eluata otpada nije u skladu s propisanim vrijednostima

4. masu otpada ne određuje odgovarajućim uređajem umjerenim za određivanje mase povezanim sa sustavom identifikacije vozila.

Naime, nadležni inspektor rješenjem zabranjuje nadziranoj osobi koja je proizvođač/posjednik i/ili upravitelj odlagališta otpada, svako daljnje zbrinjavanje otpada odlaganjem i u slučaju kada se u postupku naknadnog uzorkovanja otpada provedenog na zahtjev inspektora putem ovlaštenog laboratorija zbog sumnje na točnost prethodno dobivenih rezultata analize eluata otpada, utvrdi da rezultat analize nije u skladu s propisanim vrijednostima, do usklađenja s propisom.

Inspektor rješenjem naređuje nadziranoj osobi, ovisno o vrsti otpada i mogućnosti njegovog uklanjanja, i uklanjanje otpada s odlagališta i njegovo zbrinjavanje na propisani način u primjerenom roku.


Zabrana obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom

Inspektor zaštite okoliša rješenjem zabranjuje nadziranoj osobi obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom ako utvrdi da:

1. nije registrirana za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom,

2. nema odgovarajući akt za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom.

Naime, ako nadzirana osoba i nakon izrečene novčane kazne ne izvrši rješenje inspektor će zapečatiti radne prostorije, prostore, uređaje i opremu ili na drugi način onemogućuje daljnje nezakonito obavljanje djelatnosti.

Također, inspektor rješenjem naređuje osobi koja posjeduje akt kojim se određuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom privremenu obustavu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom i rok za usklađivanje rada s uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisa donesenih na osnovu njega ako utvrdi da:

1. ne ispunjava uvjete na osnovi kojih je izdan akt za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom,

2. ne radi u skladu s izdanim aktom za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Nadalje, ako inspektor utvrdi da elaborat gospodarenja otpadom nije usklađen s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na osnovu njega ili da sadrži nepravilnosti u sadržaju, rješenjem naređuje osobi koja posjeduje akt kojim se određuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, privremenu obustavu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom i rok za usklađivanje elaborata gospodarenja otpadom s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i propisima donesenih na osnovu njega.

Inspektor će prije donošenja rješenja sastaviti zapisnik u kojem će ukazati na nedostatke i/ili nepravilnosti i odrediti primjereni rok njihovog otklanjanja. Međutim, ako nadzirana osoba postupi po rješenju u određenom mu roku, inspektor će odmah donijeti rješenje o nastavku obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, ako ne postupi po rješenju, inspektor predlaže tijelu koje je izdalo akt za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom ukidanje tog akta.

S obzirom na to da je odredbom članka 1. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom između ostalog propisana i obveza provedbe upravnog nadzora od strane ovlaštenih službenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odnosno inspekcijskog nadzora od strane nadležnog inspektora Državnog inspektorata nad gospodarenjem otpadom, u nastavku dajemo prikaz najkarakterističnijih prekršajnih odredbi s odgovarajućim iznosom novčane kazne za pravne i fizičke osobe na teritoriju Republike Hrvatske.


Obveza izricanja novčane kazne
u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba za počinjenje prekršaja temeljem odredbe članka 164. stavka 1. točaka 1. - 69. kao npr.:

1. je upisana u Očevidnik nusproizvoda i nije do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostavila Ministarstvu Izvješće o nusproizvodima koje sadrži podatke o osobi koja proizvodi nusproizvod, vrstama i količinama nastalih nusproizvoda te korisnicima nusproizvoda (članak 15. stavak 9.)

2. je osoba koja je prevozila otpad i uz pošiljku otpada nije imala ispunjeni i ovjereni Prateći list (članak 24. stavak 3.)

3. je obveznik vođenja e-ONTO i nije evidentirao u e-ONTO proizvodnju, predaju, preuzimanje, skladištenje ili obradu otpada (članak 25. stavak 3.)

4. je obveznik vođenja e-ONTO i nije vodio e-ONTO ažurno, točno i potpuno ili nije unio podatke u e-ONTO odmah nakon svake nastale promjene stanja (članak 25. stavak 4.)

5. je posjednik otpada ili osoba koja gospodari otpadom i nije dokaze i ostale relevantne podatke o poduzetim radnjama u gospodarenju otpadom učinila dostupnim na zahtjev prethodnog posjednika otpada, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, inspektora zaštite okoliša Državnog inspektorata ili drugog nadležnog tijela (članak 26. stavak 2.)

6. je osoba koja je ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom i nije tijelu koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom dostavila obavijest o promjeni propisanog uvjeta za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom i akta temeljem kojih mu je izdana dozvola za gospodarenje otpadom u roku od 30 dana od dana kad je promjena nastupila (članak 35.)

7. je davatelj usluge i nije osigurao korisniku usluge spremnik za primopredaju komunalnog otpada (članak 69. stavak 1. točka 4.)

8. je davatelj usluge i nije preuzeo sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad (članak 69. stavak 1. točka 5.)

9. je davatelj usluge i nije osigurao uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik (članak 69. stavak 1.točka 7.)

10. je organizirala akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja, a prije početka akcije nije obavijestila nadležni upravni odjel jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba o održavanju akcije (članak 115. stavak 2.)

Također će se za radnju iz stavka 1. članka 164. ovog Zakona kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba – obrtnik, odnosno za prekršaj iz stavka 1. točaka 2. do 7., 10., 11., 40. do 46., 60., 67., 68. i 69. ovoga članka Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu 1000,00 do 10.000,00 kuna fizička osoba.

Obveza izricanja novčane kazne u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba za počinjenje prekršaja temeljem odredbe članka 165. stavka 1. točaka 1. - 36. kao npr.:

1. je posjednik otpada i nije kategorizirao otpad kao opasni otpad, a postojala je sumnja da bi otpad mogao imati opasno svojstvo (članak 19. stavak 5.)

2. je proizvođač biootpada i nije predao biootpad odvojeno od drugog otpada ovlaštenoj osobi, a nije reciklirao biootpad na mjestu nastanka (članak 22. stavak 3.)

3. je bila obvezna, a nije raspolagala financijskim jamstvom za cijelo razdoblje obavljanja i godinu dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti određene dozvolom za gospodarenje otpadom, djelatnosti sakupljanja otpada i djelatnosti oporabe otpada za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom. (članak 36. stavak 1.)

4. je bila obvezna raspolagati financijskim jamstvom, a financijsko jamstvo je bilo izdano na razdoblje kraće od vremena trajanja dozvole za gospodarenje otpadom, te nije prije isteka roka na koje je izdano financijsko jamstvo isto produžila ili pribavila novo financijsko jamstvo ili ga nije dostavila tijelu koje je izdalo dozvolu (članak 36. stavak 2.)

5. ukine status otpada određenom otpadu koji nije upisan u Očevidnik ukidanja statusa otpada (članak 44. stavak 1.)

6. je operater i nije podnio prijedlog za izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom tijelu iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona, a došlo je do promijene okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije (članak 52. stavak 1.)

7. je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem otpada i nije odvojeno skladištila otpad u odgovarajućim spremnicima (članak 86. stavak 2. točka 3.)

8. je proizvođač proizvoda i nije osigurao da proizvod koji stavlja na tržište Republike Hrvatske udovoljava uvjetima za tu vrstu proizvoda (članak 91. stavak 1. točka 1.)

9. je proizvođač proizvoda i ne osigura da proizvod koji stavlja na tržište Republike Hrvatske sadrži propisanu oznaku i podatke (članak 91. stavak 1. točka 3.)

10. je proizvođač proizvoda i nije, a bio je obvezan, preuzeo rabljeni proizvod ili nije osigurao preuzimanje otpada koji nastaje od uporabe proizvoda ili nije osigurao provedbu usluga gospodarenja otpadom ili nije osigurao javno dostupne informacije o mjeri u kojoj se proizvod može ponovno uporabiti i reciklirati ili nije označio proizvod odnosno ambalažu i priložio uputu ili se nije registrirao i dostavio podatke u Registar proizvođača s proširenom odgovornosti (članak 92. stavak 1.).

Također će se za radnju iz stavka 1. članka 165. ovog Zakona kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu u od 5000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te fizička osoba – obrtnik, odnosno za radnju iz stavka 1. točaka 3. do 8., 10. i 15. do 18. ovoga članka Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu 5000,00 do 50.000,00 kuna fizička osoba.

Obveza izricanja novčane kazne u iznosu od 10.000,00 do 200.000,00 kuna

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne ispuni obveze određene provedbenim propisima iz članka 184. stavak 1. i 2. ovoga Zakona, odnosno da ambalaža koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti obuhvaćena sustavom proširene odgovornosti proizvođača iz glave X. ovoga Zakona do 31. prosinca 2024. godine na propisani način.

Također će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna, te fizička osoba – obrtnik: ovlašten za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, vlasnik otpada, posjednik otpada, proizvođač proizvoda, proizvođač otpada, prodavatelj, prijevoznik, posrednik, trgovac otpadom, izvoznik, uvoznik, provoznik, ovlaštenik, koncesionar te druga osoba nad kojima je proveden nadzor, novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna, odnosno i fizička osoba u svojstvu posjednika otpada, vlasnika otpada i druge osobe nad kojom je proveden nadzor novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 10.000,00 kuna.

Obveza izricanja novčane kazne u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna

Novčanom kaznom sukladno odredbi članka 167. stavka 1. točaka 1. – 25. Zakona u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. je stavila na tržište u Republici Hrvatskoj plastični proizvod za jednokratnu uporabu koji je naveden u Popisu B Dodatka III. ovoga Zakona i proizvod koji su načinjeni od oksorazgradive plastike (članak 17. stavak 1.)

2. je stavila na tržište lagane plastične vrećice za nošenje osim vrlo laganih plastična vrećica za nošenje (članak 17. stavak 2.)

3. je odbacila otpad u okoliš (članak 18. stavak 1.)

4. je potopila otpad u more (članak 18. stavak 3.)

5. je miješala odvojeno prikupljeni biootpad s drugim vrstama otpada (članak 18. stavak 4.)

6. preuzme otpad u posjed, a nije ovlaštena osoba iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona (članak 27. stavak 1.)

7. je započela ili obavljala djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja bez da je upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 29. stavak 3. točka 1.)

8. je započela ili obavljala djelatnost oporabe postupkom za koji se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom bez da je upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 29. stavak 3. točka 2.)

9. koja nije u sklopu mrežne stranice jedinice lokalne samouprave uspostavila i ažurno održavala mrežne stranice sa svim bitnim informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području (članak 114. stavak 2.)

10. koja nije do 31. ožujka tekuće godine dostavila godišnje izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti za prethodnu godinu Ministarstvu putem mrežne aplikacije (članak 114. stavak 3.)

 

Obveza izricanja novčane kazne u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna

Novčanom kaznom sukladno odredbi članka 179. Zakona u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Grad Zagreb odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave koja:

1. nije na svom području osigurala uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom (članak 10. stavak 4.)

2. je vlasnik osobe koja upravlja centrom za gospodarenje otpadom i nije osigurala provedbu obveze iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona (članak 13. stavak 4.)

3. nije na svom području predložila donošenje ili osigurala provedbu plana gospodarenja otpadom (članak 111. stavak 1.)

4. nije obavijestila Ministarstvo o donošenju Plana iz članka 111. stavka 1. ovoga Zakona (članak 111. stavak 3.)

5. nije obavila evaluaciju plana iz članka 111. stavka 1. ovoga Zakona jednom u šest godina (članak 111. stavak 4.)

6. nije osigurala pravodobno i bez naknade, podatke o gospodarenju otpadom koje posjeduju, a koji su potrebni za vođenje informacijskog sustava (članak 129. stavak 7.).

Obveza izricanja novčane kazne u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna

Sukladno odredbi članka 170. Zakona novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. je na teritorij Republike Hrvatske isporučila opasni otpad, miješani komunalni otpad ili ostatke od spaljivanja miješanog komunalnog otpada radi zbrinjavanja (članak 117. stavak 1.)

2. je na teritorij Republike Hrvatske isporučila miješani komunalni otpad radi korištenja u energetske svrhe (članak 117. stavak 2.)

3. je pošiljatelj otpada iz Republike Hrvatske i nije preuzeo vraćeni otpad, iako je imao uvjete za skladištenje takvog otpada (članak 128. stavak 4.)

4. krši zabranu miješanja otpada tijekom otpreme iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 1013/2006

5. je podnositelj obavijesti ili je primatelj i nije osigurao pokriće troškova povrata nezakonite pošiljke u skladu s člankom 25. stavkom 3. točkama a) i b) Uredbe (EZ) br. 1013/2006

Također će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka Zakona kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna, te fizička osoba – obrtnik u iznosu 10.000,00 do 100.000,00 kuna, odnosno za prekršaje iz stavka 1. točaka 1. do 4. i 7. do 21. ovoga članka Zakona fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Neispunjenje obveza određenih provedbenim propisima prema Zakonu o gospodarenju otpadom

Svako pojedino neispunjenje obveza određenih provedbenim propisima iz članka 186. ovoga Zakona: osobi ovlaštenoj za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, vlasniku otpada, posjedniku otpada, proizvođaču proizvoda, proizvođaču otpada, prodavatelju, prijevozniku, posredniku, trgovcu otpadom, izvozniku, uvozniku, provozniku, ovlašteniku, koncesionaru, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim osobama nad kojima je proveden nadzor, kao i neispunjenje tih obveza u utvrđenom roku i na propisani način smatrat će se prekršajem u smislu odredbi Zakona o gospodarenju otpadom.

Također će se za prekršaje iz stavka 1. članka 171. Zakona kazniti: osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, vlasnik otpada, posjednik otpada, proizvođač proizvoda, proizvođač otpada, prodavatelj, prijevoznik, posrednik, trgovac otpadom, izvoznik, uvoznik, provoznik, ovlaštenik, koncesionar, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga osoba nad kojima je proveden nadzor, novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 800.000,00 kuna, te odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 70.000,00 kuna.

Međutim, za navedeni prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik: ovlašten za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, vlasnik otpada, posjednik otpada, proizvođač proizvoda, proizvođač otpada, prodavatelj, prijevoznik, posrednik, trgovac otpadom, izvoznik, uvoznik, provoznik, ovlaštenik, koncesionar te druga osoba nad kojima je proveden nadzor, novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 70.000,00 kuna, odnosno za radnje iz stavka 1. ovoga članka Zakona fizička osoba u svojstvu posjednika otpada, vlasnika otpada i druge osobe nad kojom je proveden nadzor novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

Alan Vajda, mag. iur.