U središtu

Prijevoz djece autobusom

13.09.2023 S obzirom na nedavni početak školske godine te da se veliki broj školske djece prevozi do škole autobusima, kao i na maturalna putovanja, nalazimo shodnim nešto više reći o ovoj problematici u okviru odredbi relevantnih propisa.

Uvodno je potrebno istaknuti da Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22. – dalje: ZSPC) u svojim osnovnim odredbama propisuje da su državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe, te sudionici u prometu dužni, u postupanju prema odredbama ovoga Zakona, osobito štititi zdravlje i život djece.

Prema tome, ovakvim određenjem djece kao posebne skupine sudionika u prometu na cestama ZSPC prepoznaje problematiku ove skupine kao jedne od najugroženijih u prometu na cestama, a što je, dakako, i razumljivo s obzirom na mentalne i fizičke predispozicije djece, jer imajući u vidu njihovu krhkiju tjelesnu građu u odnosu na odraslu osobu, djeca mogu podnijeti manju razinu kinetičke energije koja se oslobađa prilikom eventualnog sudara, pa su uslijed toga izloženija razmjerno težem ozljeđivanju, odnosno smrtnom stradavanju u prometnim nesrećama.

Na kraju uvodnog dijela dodajemo da je odredbama ZSPC-a “autobus” definiran kao motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača ima više od osam sjedala (članak 2. stavak 1. točka 44.)

Temeljna odredba koja se odnosi na organizirani prijevoz djece sadržana je u članku 41. stavku 5. ZSPC-a koji propisuje da vozilo kojim se organizirano prevoze djeca mora ispunjavati posebne uvjete i biti obilježeno posebnim znakom, te da za vrijeme ulaska i izlaska djece iz vozila vozač mora uključiti sve pokazivače smjera. U slučaju da takvo vozilo ne ispunjava posebne uvjete i nije obilježeno posebnim znakom kazniti će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura (stavak 7.), odnosno odgovorna osoba u pavnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 190,00 do 660,00 eura (stavak 8.). Također, za postupanje suprotno odredbi navedenog stavka 5. zapriječena je novčana kazna za vozača u iznosu od 60,00 eura.         

Ova problematika detaljnije je uređena podzakonskim aktom, na kojega i upućuje odredba članaka 41. stavka 6. ZSPC-a, pa nam je tako za razmatranje ove problematike od odlučne važnosti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca („Narodne novine“ br. 100/08. i 20/09. – dalje: Pravilnik).

Dakle, prema Pravilniku pod organiziranim prijevozom djece se podrazumijeva prijevoz skupine djece, pri čemu se u autobusu voze isključivo djeca ili djeca u pratnji roditelja, nastavnika, trenera i sl., s tim da isti Pravilnik definira pojam „djeca“ kao osobe do 18. godine života.

Nadalje, uz ostale uvjete, u odredbama članka 2. Pravilnika se taksativno navode posebni uvjeti koje moraju ispunjavati autobusi kojima se obavlja organizirani prijevoz djece, a to su slijedeći uvjeti:

– vanjska prednja i stražnja lijeva strana autobusa mora biti obilježena posebnim znakom za prijevoz djece (znak ima oblik kvadrata dimenzija 400x400 mm, osnovna boja je narančasta s ucrtanim simbolom crne boje koji predstavlja figuru dvoje djece, s tim da se znak za obilježavanje ne smije koristiti kad se autobusom ne prevoze djeca),

– unutrašnjost autobusa mora biti čista i neoštećena (sjedala, podovi, bočne stranice, rasvjetna tijela),

– mora imati osnovni pribor za interventno čišćenje vozila (metla, lopatica, posuda, spužva i sl.),

– mora imati ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,

– vanjske površine autobusa moraju biti neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno,

– svi znakovi obavijesti i natpisi unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz za nuždu i sl.) moraju biti napisani najmanje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,

– sva sjedala moraju biti tapecirana,

– sva sjedala moraju imati naslon za glavu,

– sigurnosni pojas mora biti ugrađen na svim sjedalima,

– na svim sjedalima moraju biti nasloni za ruke,

– ako u autobusu postoje mjesta za stajanje, ne smiju se koristiti.

K tome, potrebno je dodati da će se posebnom Potvrdom o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojima se prevoze djeca utvrđivati ispunjavanje uvjeta za vozila kojima se prevoze djeca sukladno odredbama Pravilnika, a koju Potvrdu izdaje ovlaštena stručna organizacija za ispitivanje vozila sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama.

Nastavno, naglašavamo da osnovna prometna pravila sadržavaju i ostale odredbe članka 41. ZSPC-a, pa je tako propisano da je vozač vozila koje se kreće iza vozila kojim se prevoze djeca i vozač vozila koji tom vozilu dolazi u susret na cesti koja ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru dužan se zaustaviti kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavljeno na kloniku, dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila, s tim da, podsjećamo, za vrijeme ulaska i izlaska djece iz vozila vozač vozila kojim se organizirano prevoze djeca mora uključiti sve pokazivače smjera.

Pored toga, odredba članka 45. stavak 3. ZSPC-a predviđa iznimku od obveze propuštanja vozila prilikom uključivanja u promet, a koja se sastoji u tome da je za vrijeme vožnje u naselju vozač dužan posebno obilježenom autobusu kojim se organizirano prevoze djeca, ako je to moguće učiniti bez ugrožavanja ili ometanja prometa (naglo kočenje, znatno usporenje i sl.) omogućiti uključivanje u promet kad takvo vozilo izlazi sa stajališta ili ugibališta koje se nalazi izvan kolnika, odnosno s proširenja prometne trake koja služi za stajalište, te je za suprotno postupanje propisana novčana kazna u iznosu od 130,00 eura.

Dodatno ograničenje brzine kretanja autobusa kojima se organizirano prevoze djeca propisuju odredbe članka 55. ZSPC-a. Tako je propisano da se takvi autobusi ne smiju kretati brzinom većom od 80 km/h, bez obzira je li na cesti zakonom ili postavljenim prometnim znakom dopuštena veća brzina. Za slučaj prekoračenje brzine limita vozila za više od 10 km/h predviđena je novčana kazna u iznosu od 60,00 eura, odnosno 30,00 eura za vozača koji do 10 km/h prekorači brzinu limita vozila bez obzira na dopuštenu ili prometnim znakom ograničenu brzinu (stavak 4. i 5).

Željko Kudrić, dipl.iur.