U središtu

Prijedlog Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću

23.10.2023 Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je 10. listopada 2023. u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je 10. listopada 2023. u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću.

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je donošenje novog Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 57/2022.) članak 18. se u cijelosti mijenja, a stavkom 3. navedenog članka Zakona propisano je da postupak, način i uvjete za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja propisuje pravilnikom ministar nadležan za obrazovanje.

S obzirom da je postojeći Pravilnik u primjeni još iz 1997. godine bilo je potrebno izraditi novi koji u skladu s zakonskim normama.

Prijedlogom Pravilnika propisuje se postupak, način i uvjeti za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću.

Nadalje, Prijedlogom Pravilnika se propisuje odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima mogućnost stjecanja u položajna zvanja mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika te se uređuje postupak napredovanja u slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili posvojiteljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa.

Isto tako, detaljnije se propisuju kriteriji vrednovanja stručno pedagoškog rada i njihovo bodovanje, trajanje i obnova zvanja kao i obveze odgojno-obrazovnih radnika vezanih uz napredovanje.

Prema Prijedlogu Pravilnika određena zvanja imaju sljedeća značenja:

Stručno-pedagoški rad  je rad koji se ostvaruje: u radu s djecom rane i predškolske dobi, roditeljima/skrbnicima, sustručnjacima, u mentorstvu studentima i pripravnicima, održavanjem predavanja i radionica, radom u radnim skupinama i povjerenstvima na državnoj, županijskoj ili gradskoj razini, strukovnim udrugama, pisanjem stručnih i znanstvenih članaka i radova, radom na projektima te radom na unaprjeđenju rada dječjeg vrtića i sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Profesionalni razvoj  je kontinuirana aktivnost kojom se razvijaju znanje, stručnost i druge vještine odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Kontinuiranim profesionalnim razvojem razvijaju se i usavršavaju osobne i profesionalne kompetencije te unapređuje odgojno-obrazovna praksa. Profesionalni razvoj temelji se na konceptu cjeloživotnog učenja te se može provoditi formalnim i neformalnim obrazovanjem i informalnim oblicima cjeloživotnog učenja, a to su programi stručnog usavršavanja, konferencije, seminari, radionice, posjeti drugim dječjim vrtićima, mreže sustručnjaka kojima je svrha poticanje profesionalnog razvoja, istraživanja (individualna/grupna), mentorstvo, hospitiranje, praćenje rada, čitanje stručne literature te dijalog sa sustručnjacima u cilju unapređenja odgojno-obrazovne prakse.

Sustav za praćenje profesionalnog razvoja (u elektroničkom ili fizičkom obliku)   je osobna mapa profesionalnog razvoja koja omogućava bilježenje i praćenje profesionalnog razvoja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.

Člankom 4. Prijedloga Pravilnika odgojno-obrazovni radnici koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja propisanu zakonom za rad u dječjem vrtiću te drugim propisima, a pod uvjetima propisanim Pravilnikom mogu napredovati u položajno zvanje:

1) mentor

2) savjetnik

3) izvrstan savjetnik.

Člankom 5. Prijedloga Pravilnika propisani su uvjeti za napredovanje po navedenim zvanjima, pa tako za :

1.1. Mentora može napredovati odgojitelj koji uz odgovarajuće obrazovanje ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim ako nema obvezu njegova polaganja

– najmanje pet godina radnog iskustva u dječjem vrtiću obavljajući poslove odgojitelja s  odgovarajućim obrazovanjem

– redovito stručno usavršavanje u posljednjih pet godina i to: najmanje jedanput godišnje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), najmanje jedanput u organizaciji Agencije ili drugih ustanova i kontinuirano stručno usavršavanje u dječjem vrtiću prema godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića (interni aktivi, odgojiteljska vijeća, rad u timu i praćenje stručne literature)

– izvršene sve obveze propisane ovim Pravilnikom vezane uza zvanje.

1.2. U zvanje mentora može napredovati stručni suradnik koji uz odgovarajuće obrazovanje ispunjava i opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim ako nema obvezu njegova polaganja

– najmanje pet godina radnog iskustva u dječjem vrtiću obavljajući poslove stručnog suradnika s odgovarajućim obrazovanjem

– redovito stručno usavršavanje u posljednjih pet godina i to: najmanje jedanput godišnje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), najmanje jedanput u organizaciji Agencije ili drugih ustanova i kontinuirano stručno usavršavanje u dječjem vrtiću prema godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića (interni aktivi, odgojiteljska vijeća, rad u timu i praćenje stručne literature)

– izvršene sve obveze propisane Pravilnikom vezane uza zvanje.

1.3. U zvanje mentora može napredovati ravnatelj koji uz odgovarajuće obrazovanje ispunjava i opće uvjete:

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nema obvezu njegova polaganja

– najmanje pet godina radnog iskustva u dječjem vrtiću obavljajući poslove ravnatelja s odgovarajućim obrazovanjem

– redovito stručno usavršavanje u posljednjih pet godina i to: najmanje jedanput godišnje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), najmanje jedanput u organizaciji Agencije ili drugih ustanova i kontinuirano stručno usavršavanje u dječjem vrtiću prema godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića (interni aktivi, odgojiteljska vijeća, rad u timu i praćenje stručne literature)

– izvršene sve obveze propisane Pravilnikom vezane uza zvanje.

Pored općih uvjeta prednje navedenih, odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mentora mora ispunjavati i uvjet izvrsnosti:

– najmanje 20 bodova prikupljenih iz najmanje tri kategorije, među kojima je obvezna kategorija

Unaprjeđivanje rada dječjeg vrtića, sukladno članku 8. Pravilnika.

2.1. U zvanje Savjetnika može napredovati odgojitelj koji uz odgovarajuće obrazovanje ispunjava opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim ako nema obvezu njegova polaganja

– najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju mentora na radnome mjestu odgojitelja s odgovarajućim obrazovanjem

– redovito  stručno usavršavanje u posljednjih pet godina i to: najmanje jedanput godišnje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), najmanje dva puta u organizaciji Agencije ili drugih ustanova i kontinuirano stručno usavršavanje u dječjem vrtiću prema godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića (interni aktivi, odgojiteljska vijeća, rad u timu i praćenje stručne literature)

– izvršene sve obveze propisane Pravilnikom vezane uza zvanje.

2.2. U zvanje savjetnika može napredovati stručni suradnik koji uz odgovarajuće obrazovanje ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim ako nema obvezu njegova polaganja

– najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju mentora na radnome mjestu stručnog suradnika s odgovarajućim obrazovanjem

– redovito  stručno usavršavanje u posljednjih pet godina i to: najmanje jedanput godišnje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), najmanje dva puta u organizaciji Agencije ili drugih ustanova i kontinuirano stručno usavršavanje u dječjem vrtiću prema godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića (interni aktivi, odgojiteljska vijeća, rad u timu i praćenje stručne literature)

– izvršene sve obveze propisane Pravilnikom vezane uza zvanje.

2.3. U zvanje savjetnika može napredovati ravnatelj koji uz odgovarajuće obrazovanje ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nema obvezu njegova polaganja

– najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju mentora na radnome mjestu ravnatelja s odgovarajućim obrazovanjem

– redovito  stručno usavršavanje u posljednjih pet godina i to: najmanje jedanput godišnje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), najmanje dva puta u organizaciji Agencije ili drugih ustanova i kontinuirano stručno usavršavanje u dječjem vrtiću prema godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića (interni aktiv, odgojiteljska vijeća, rad u timu i praćenje stručne literature)

– izvršene sve obveze propisane Pravilnikom vezane uza zvanje.

Pored općih uvjeta prednje navedenih, odgojno-obrazovni radnik koji  napreduje u zvanje savjetnika mora ispunjavati i uvjet izvrsnosti:

– najmanje 40 bodova prikupljenih iz najmanje četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija Unaprjeđivanje rada dječjeg vrtića , sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.  

3.1.  U zvanje Izvrstan savjetnik može napredovati odgojitelj koji uz odgovarajuće obrazovanje ispunjava i opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim ako nema obvezu njegova polaganja

– najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju savjetnika na radnome mjestu odgojitelja s odgovarajućim obrazovanjem

– redovito  stručno usavršavanje u posljednjih pet godina i to: najmanje jedanput godišnje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), najmanje tri puta u organizaciji Agencije ili drugih ustanova i kontinuirano stručno usavršavanje u dječjem vrtiću prema godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića (interni aktivi, odgojiteljska vijeća, rad u timu i praćenje stručne literature)

– izvršene sve obveze propisane Pravilnikom vezane uza zvanje.

3.2. U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati stručni suradnik koji uz odgovarajuće obrazovanje ispunjava i opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim ako nema obvezu njegova polaganja

– najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju savjetnika na radnome mjestu stručnog suradnika s odgovarajućim obrazovanjem

– redovito stručno usavršavanje u posljednjih pet godina i to: najmanje jedanput godišnje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), najmanje tri puta u organizaciji Agencije ili drugih ustanova i kontinuirano stručno usavršavanje u dječjem vrtiću prema godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića (interni aktivi, odgojiteljska vijeća, rad u timu i praćenje stručne literature)

– izvršene sve obveze propisane Pravilnikom vezane uza zvanje.

3.3. U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati ravnatelj koji uz odgovarajuće obrazovanje ispunjava i opće uvjete:

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nema obvezu njegova polaganja

– najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju savjetnika na radnome mjestu ravnatelja s odgovarajućim obrazovanjem;

– re dovito stručno usavršavanje u posljednjih pet godina i to: najmanje jedanput godišnje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), najmanje tri puta u organizaciji Agencije ili drugih ustanova i kontinuirano stručno usavršavanje u dječjem vrtiću prema godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića (interni aktivi, odgojiteljska vijeća, rad u timu i praćenje stručne literature)

– izvršene sve obveze propisane ovim Pravilnikom vezane uza zvanje.

(4) Uz opće uvjete iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje izvrsnog savjetnika mora ispunjavati i uvjet izvrsnosti:

– najmanje 60 bodova prikupljenih iz najmanje četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija Unaprjeđivanje rada dječjeg vrtića , sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Člankom 8. Prijedloga Pravilnika propisani su kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada

Vrednovanje stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti boduje se prema kriterijima podijeljenim u kategorije, sljedeće:

- organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo djeci, studentima i pripravnicima

- predavanja, radionice i edukacije

- rad u stručnim sekcijama, udrugama, stručno-razvojnom centru i sl.

- stručni i znanstveni članci, stručne knjige, priručnici, digitalno obrazovni sadržaji, slikovnice i dr.

- projekti

- unaprjeđenje rada dječjeg vrtića

- rad na unaprjeđenju sustava odgoja i obrazovanja

Člankom 10. Prijedloga Pravilnika uređeni je postupak za napredovanje, tako za:

postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika, koji je dužan pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti poslodavca, a koji će o prijedlogu za napredovanje obavijestiti odgojiteljsko vijeće dječjeg vrtića. Uza zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik dužan je dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta za napredovanje, dokaz o ispunjavanju uvjeta izvrsnosti te dokaz o ispunjavanju svih obveza propisanih Pravilnikom. Zahtjev za napredovanje podnosi se Agenciji uz odgovarajući Obrazac zahtjeva za napredovanje (Obrazac I) i Obrazac kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada (Obrazac II)

Člankom 24. točka 2. Prijedloga Pravilnika propisano da postupci napredovanja odgojno-obrazovnih radnika započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se na način propisan Pravilnikom o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima iz 1997.godine.

Tatjana MARTINOVIĆ, dipl.iur. 

Predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora