U središtu

Odluka o visini regresa za 2023. godinu u državnoj i javnoj službi i isplata privremenog dodatka na plaću u državnim i javnim službama

28.06.2023

Na 226. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 15. lipnja 2023. godine donesene su dvije Odluke koje se odnose na državnu i javnu službu, Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 65/2023.) koja je na snazi od 16. lipnja 2023. godine i Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine“, broj 65/2023.) koja stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine.

Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu

6. svibnja 2022. godine između Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih sindikata državne službe zaključen je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine" br. 56/22., 127/22., 58/2023.), na određeno vrijeme od četiri godine.

Odredbom članka 43. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike uređena su ostala materijalna prava službenika i namještenika tako da se regres isplaćuje za korištenje godišnjeg odmora, i to najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora.

Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.

Točkom (2) istog članka, visina regresa ugovorne strane pregovaraju za svaku slijedeću kalendarsku godinu, a prije donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za sljedeću godinu.

Nadalje, Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Dodatkom II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ugovoren je regres za 2023. godinu u iznosu od 250,00 eura za sve državne službenike i namještenike i sve službenike i namještenike u javnim službama, dok je iznimno za članove sindikata koji su pregovarali za sklapanje predmetnih dodataka ugovoren iznos regresa u visini 300,00 eura.

Međutim, Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-242/2023 („Narodne novine“, broj 64/2023.) i dr. od 23. svibnja 2023. ocjenjena je neustavnom odredba Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23.)  koja omogućava razlikovanje članova i nečlanova sindikata prilikom ugovaranja materijalnih prava kolektivnim ugovorom, a temeljem koje je za članove sindikata koji su pregovarali ugovoren regres u većem iznosu.

Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske  donijela je naslovnu Odluku kojom se utvrđuje regres za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu u jednakom iznosu od 300,00 eura, umjesto u iznosu ugovorenom Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 58/2023.) i Dodatkom II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 58/2023.).

Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama

Odredbama članaka od 108. do 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/2001.) uređene su plaće državnih službenika i namještenika i provedbenih propisa toga Zakona, koje su ostale na snazi u skladu s člankom 144. stavkom 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - službeni pročišćeni tekst, 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 102/15., 61/17., 70/19., 98/19., 141/22.).

Odredbama članaka 108. i 109. Zakona, plaću službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Nadalje, osnovica za izračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta utvrđuje Vladinom Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. –   ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22. i 139/22. i 26/23.), gdje članak 109. stavak 4. citiranog zakona propisuje raspone koeficijenata za pojedine vrste radnih mjesta, ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto i to za:

–        radna mjesta I. vrste (VSS)                od 1,05 do 3,50

–        radna mjesta II. vrste (VŠS)              od 0,90 do 1,20

–        radna mjesta III. vrste (SSS)              od 0,65 do 1,10

–        radna mjesta IV. vrste (OŠ ili NŠS)  od 0,50 do 0,75.

U odnosu na plaće i raspone koeficijenata u javnim službama uređene su na isti način kao u državnoj službi, iako se primjenjuju posebni propis, Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" br. 27/01., 39/09.).

Kod povećanja plaća državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s najnižim plaćama povećanjem propisanih koeficijenata složenosti poslova, zakonom su propisani rasponi koeficijenata za pojedine vrste radnih mjesta i odnos plaća između radnih mjesta različite složenosti poslova.

Dakle, koeficijenti složenosti poslova u državnoj službi i javnim službama ne mogu se uredbom utvrditi izvan zakonom propisanih raspona.

Stoga se radi sveobuhvatnog rješavanja niskih plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u javnim službama te ublažavanja posljedica rasta troškova života službenicima i namještenicima s najnižim primanjima, umjesto povećanja koeficijenata, naslovnom Odlukom utvrdila privremena zaštitna mjera u vidu isplate privremenog dodatka na plaću u neto iznosu od 100, 80 i 60 eura mjesečno, ovisno o pripadnosti pojedinog radnog mjesta službenika i namještenika odgovarajućem razredu raspona koeficijenata složenosti poslova.

Nadalje, Odluka se odnosi na sve dijelove državne službe (uključujući policiju, carinu, poreznu upravu, Državni inspektorat i službu vanjskih poslova u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova, čiji su koeficijenti uređeni posebnim propisima) i sve javne službe, a obuhvaćena su radna mjesta s propisanim koeficijentima u rasponu od najnižeg koeficijenta u državnoj službi i javnim službama (0,631) do koeficijenta 1,867.

Provedbom navedene mjere najviše će rasti plaće onima koji imaju najmanje plaće, a isplata privremenog dodatka na plaću službenicima i namještenicima predlaže se u bruto iznosima sukladno Zakonu o radu i to:

-          u bruto iznosu od 163,62 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 0,631 – 1,110

-          u bruto iznosu od 130,89 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,111 – 1,529

-          u bruto iznosu od 98,17 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,530 – 1,867.

Dakle, navedeni privremeni dodatak na plaću obuhvati će cca 219.000 službenika i namještenika u državnoj službi i javnim službama, a  isplaćivat će se u iznosu za puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, a u slučaju nepunog radnog vremena, razmjerno ugovorenom odnosno utvrđenom radnom vremenu. Zaključno, Odluka se primjenjuje na plaću za mjesec lipanj 2023., koja se isplaćuje u srpnju 2023. godine.

Tatjana Martinović, dipl. iur.