U središtu

Obligatornost ishođenja prethodne suglasnosti kolegijalnog tijela u kontekstu zasnivanja radnog odnosa u školskoj ustanovi

03.02.2023

U ovom se radu prikazuje i analizira primjena specijalnih odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - službeni pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20., 151/22., u daljnjem tekstu ZOOOSŠ), točnije odredbi članka 114. u kontekstu zasnivanja radnog odnosa u školskoj ustanovi u situacijama kada je za zasnivanje radnog odnosa obligatorna pretpostavka koju ravnatelj mora ishoditi, prethodna suglasnost školskog odbora.

1. Uvod

Prilikom utvrđenja situacija, u kontekstu zasnivanja radnog odnosa u školskoj ustanovi, a za koje je potrebna prethodna suglasnost školskog odbora, nužno je precizno odrediti kada poslovodni i stručni voditelj školske ustanove mora zahtijevati prethodnu suglasnost. U suprotnom ravnatelj konzumira ovlasti izvan samih zakonskih okvira. Konkluzija takvog postupanja ravnatelja školskih ustanova je nezakonito zasnivanje samog radnog odnosa.

Sukladno odredbama ZOOOSŠ-a, ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada školske ustanove.

U radu se kroz prikaz odluke u upravnom sporu analizira pozitivno uređenje članka 114. i 118. ZOOOSŠ-a.

2. Taksativno određenje situacija kada je nužna prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa

Izričito, prema odredbi članka 107. stavka 1. ZOOOSŠ-a, radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školskih ustanova, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.1 Tako, članak 114. stavak 1. ZOOOSŠ-a eksplicitno određuje da o zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora.

Iznimno, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja2:

  1. na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana,
  2. s osobom kojoj je ugovor o radu na neodređeno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i koja se nalazi u evidenciji nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Gradskog ureda,
  3. do punog radnog vremena, s radnikom koji u školskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme,
  4. na temelju sporazuma školskih ustanova u kojima su radnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ako žele zamijeniti mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja,
  5. s osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja.

Ovdje vidimo da, u kontekstu članka 114. ZOOOSŠ-a, o zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora, a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana.

S tim u vezi zaključujemo, da je i za situacije, odnosno za sklapanje ugovora o radu, u kontekstu članka 107. stavka 11. točke 2., 3., 4. i 5. ZOOOSŠ-a ravnatelj uvijek obvezan ishoditi prethodnu suglasnost školskog odbora.

Nastavno, ako se školski odbor ne očituje u roku od 10 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana. Ako prosvjetni inspektor utvrdi da ravnatelj sklapa ili otkazuje ugovore o radu protivno odredbama ZOOOSŠ-a, poduzet će mjere iz svoje nadležnosti u skladu s posebnim zakonom.

3. Habitus kolegijalnog tijela u postupku davanja prethodne suglasnosti ravnatelju

Ovlasti školskog odbora, kao najvišeg kolegijalnog tijela koje upravlja školskom ustanovom, propisuje članak 118. ZOOOSŠ-a. U kontekstu navedenoga, odredbom članka 118. stavka 2. ZOOOSŠ-a, jasno je ukazano da školski odbor daje prethodnu suglasnost ravnatelju školske ustanove u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi. Uzimajući u obzir taksativno određenje situacija, sukladno odredbama ZOOOSŠ-a, kada je nužna prethodna suglasnost školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa dolazimo do zaključka da je ista potrebna u svim situacijama, osim jasno propisane situacije, kada ravnatelj odlučuje samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 60 dana.

4. Nedopuštenost diskrecijskog odlučivanja ravnatelja u kontekstu naknadne izmjene sklopljenog ugovora o radu

  (Iz obrazloženja presude Upravnog suda u Splitu u kontekstu provedbe članka 114.  ZOOOSŠ-a; Usl 109/2022-14 od 26. kolovoza 2022.)

Kako smo već ukazali, kada ravnatelj sklapa ugovor o radu tako i kada sklapa naknadne izmjene već sklopljenog ugovora o radu (anekse) obvezan je pribaviti suglasnost školskog odbora. Relevantne odredbe članka 114. stavka 1. ZOOOSŠ-a jasno propisuju obvezu ravnatelja da zatraži prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa, dok se člankom 118. stavkom 2. ZOOOSŠ-a ovlašćuje nadležno kolegijalno tijelo da izda prethodnu suglasnost ravnatelju. Stoga je nepravilno i nezakonito postupanje ravnatelja utvrđeno prilikom inspekcijskog nadzora u osnovoškolskoj ustanovi (tako Upravni sud u Splitu pravilno nalazi u svom obrazloženju: Presuda Upravnog suda u Splitu: Usl 109/2022-14 od 26. kolovoza 2022.) u smislu članka 22. stavka 1. točke 3. Zakona o prosvjetnoj inspekciji, ("Narodne novine", broj 61/11., 16/12., 98/19., 52/21.) kao i okviru praćenja provedbe navedene odredbe članka 114. stavka 1. ZOOOSŠ-a.3

U tom kontekstu, iz podataka spisa upravnog tijela proizlazi da je prethodno obavljen inspekcijski nadzor tijekom kojeg je utvrđeno da je ravnateljica škole sa radnikom ishodila Ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno dana 18. lipnja 2018. za obavljanje poslova učitelja tjelesne i zdravstvene kulture za što je ishođena i prethodna suglasnost školskog odbora. Štetne posljedice takva tumačenja odredaba članka 114. stavka 1. ZOOOSŠ-a ogledaju se u konstataciji kako je ravnateljica škole s istim radnikom zaključila novi Ugovor o radu od 1. rujna 2018., na neodređeno nepuno radno vrijeme od 27 sati tjedno, a da se u članku 8. toga Ugovora o radu navodi kako se stavlja izvan snage prije sklopljeni Ugovor od dana 18. lipnja 2018.

Nastavno, ravnateljica škole je potom imenovanom radniku u više navrata nadopunjavala satnicu tako što je s istim sklapala Anekse Ugovora o radu od 1. rujna 2018., bez pribavljene prethodne suglasnosti školskog odbora za sklapanje novog Ugovora o radu, kao i za nadopunu norme/satnice za ostale sate iznad prvotnih 20 tjedno, a što je utvrđeno pregledom zapisnika sa sjednice školskog odbora, budući da je ravnateljica škole u odnosu na isto izjavila kako se ne sjeća je li od školskog odbora tražila prethodnu suglasnost.

Isti je radnik puno radno vrijeme od 40 sati tjedno ostvario tek nakon posljednjeg nezakonito sklopljenog aneksa ugovora o radu, a to je treći aneks ugovora o radu od 30. prosinca 2020. (aneks od 1. rujna 2018., aneks od 1. listopada 2019., aneks od 6. ožujka 2020. te aneks ugovora od 30. prosinca 2020.).

5. Nezakoniti ili nepravilni rad inokosnog organa školske ustanove

Školski odbor može dati ili uskratiti ravnatelju suglasnost za zapošljavanje određene osobe na određenom radnom mjestu. U svezi s pitanjima iz radnih odnosa radnika jasno je i nedvosmisleno, u kontekstu odredaba ZOOOSŠ-a, propisano suodlučivanje ravnatelja školske ustanove i školskog odbora. Analiza dijela obrazloženja gore navedene upravnosudske presude ukazala je kako za sklapanje ugovora o radu, tako i za naknadne izmjene u sklopljenim ugovora o radu ravnatelj je obvezan pribaviti/ishoditi suglasnost školskog odbora.

Pri tome, bitno je istaknuti da predmetni ugovor sklopljen s radnikom za kojeg je dobivena suglasnost školskog odbora, tako i u obrazloženju presude, i dalje egzistira, odnosno radnik i dalje nastavlja obavljati poslove na temelju istoga. Zaključno, naprijed navedena obvezatnost ishođenja prethodne suglasnosti školskog odbora, od strane ravnatelja školske ustanove, za zasnivanje radnog odnosa analogno se primjenjuje i na prestanak radnog odnosa u školskoj ustanovi.

Marin Karin, dipl. iur.

__________________

^ 1Vidi članak 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine",  br. 56/22., 127/22.).
^ 2 Članak 107. stavak 11. ZOOOSŠ-a.
^ 3 Članak 22. stavak 1. točka 3. Zakona o prosvjetnoj inspekciji
Inspektor će nadziranoj ustanovi zabraniti:
- obavljanje poslova na temelju ugovora o radu sklopljenim na osnovi potrebe utvrđene suprotno standardu ili normativu, ili sklopljenim s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, ili ako je u postupku povrijeđen zakon, drugi propis, statut ili drugi opći akt.