U središtu

Nove dvije Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja za 2022. godinu

30.03.2022 U članku će biti više riječi o Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama  i  Odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske koje su stupile na snagu 25. ožujka 2022.

1. Uvod

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine" br. 117/19., 32/20., 42/20., 58/20., 124/20.) i Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu ("Narodne novine" br. 135/20., 69/21., 122/21.) Vlada Republike Hrvatske bilo je propisano ograničavanje korištenja sredstava koja se odnose na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna te javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zabranjuje se novo zapošljavanje te prijam službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme ako im se sredstva za rashode za zaposlene osiguravaju iz općih prihoda i primitaka odnosno iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Iznimno od navedenoga, novo zapošljavanje i prijam službenika i namještenika su ipak bili dopušteni ako su za to postojali opravdani i obrazloženi razlozi, za koje je bilo potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove uprave i ministra financija.

Međutim, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu ("Narodne novine" br. 140/21.) takva odredba nije propisana, ali Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donosi dvije Odluke kojima se propisuje zabrana zapošljavanja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao nastavak Odluka donesenih prethodnih godina.

Slijedom navedenoga, dana 25. ožujka 2022. na snagu stupaju dvije Odluke Vlade Republike Hrvatske:  1. Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama ("Narodne novine" br. 35/22.)  i  2. Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/22.).

2.  Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Predlagatelj, Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike tako propisuje da se citirana odluka odnosi na zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u cijelosti ili većinskim dijelom u državnom proračunu, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali ista se ne primjenjuje na državne službenike i namještenike.

•  Međutim, iznimno je moguće zapošljavanje na neodređeno vrijeme u javnim službama u slučajevima:

-  popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno zbog prestanka radnog odnosa dotadašnjem službeniku u prethodnih 12 mjeseci, odnosno drugog radnog mjesta s istim ili nižim koeficijentom složenosti poslova

-  popunjavanja radnog mjesta na kojem se obavljaju poslovi upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i poslova provedbe i korištenja programa Europske unije

-  ako nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih službenika, pod uvjetom da su osigurana potrebna sredstva u financijskom planu tijela koje osigurava sredstva za zaposlene za tekuću kalendarsku godinu, uz opravdani i obrazloženi razlog za novo zapošljavanje

-  zapošljavanja jednog novog službenika prema klauzuli 2 za 1, pod uvjetom da su tijekom tekuće kalendarske godine dva službenika iz iste javne službe, odnosno poslodavca premještena u državno tijelo, upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili u istu javnu službu kada je to predviđeno posebnim propisom, neovisno o radnom mjestu na koje su bili raspoređeni

-  zapošljavanja na poslovima izvršavanja obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, osobito praćenja, sudjelovanja i izvršavanja obveza vezanih za nove zakonske i nezakonske prijedloge i zakonodavstvo, sukladno novim potrebama i tranziciji na zeleno i digitalno gospodarstvo.

• Također, druga iznimka je moguća kod zapošljavanja na određeno vrijeme u javnim službama u slučajevima:

- zamjene privremeno odsutnog službenika

- potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije, zajmova međunarodnih institucija ili drugih bespovratnih sredstava inozemnih izvora pod uvjetom da se sredstva za plaće u cijelosti ili jednim dijelom osiguravaju u projektu

- obavljanja poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

- povećanog opsega poslova, ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, pod uvjetom da je radno mjesto popunjeno punim brojem izvršitelja prema internom aktu o sistematizaciji radnih mjesta

- obavljanja poslova vezanih za obnovu objekata oštećenih uslijed elementarnih nepogoda

- zapošljavanja sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima kojima je utvrđeno odgovarajuće zapošljavanje za određene poslove

- obavljanja poslova na suradničkim radnim mjestima u znanosti i visokom obrazovanju i zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima obrazovanja.

Dakle, odlukom se propisuje zabrana novog zapošljavanja, kao i iznimke i uvjeti za novo zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, kako bi se omogućila kontinuirana kontrola novog zapošljavanja u javnim službama.

3. Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

Predlagatelj druge Odluke o zabrani novog zapošljavanja jest Ministarstvo pravosuđa i uprave koja se odnosi na zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske.

Također, kao i kod prve Odluke, razlog za donošenje druge Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske  je Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu kojim nije propisana zabrana novog zapošljavanja službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske.

Stoga, Odlukom se zabranjuje  novo zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske uz iznimke od zabrane zapošljavanja na neodređeno i određeno vrijeme.

          1. Prva skupina iznimki od zabrane zapošljavanja na neodređeno vrijeme u tijelima državne uprave je moguće u slučajevima:

– popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno zbog prestanka državne službe dotadašnjem službeniku tijekom tekuće kalendarske godine ili u prosincu prethodne kalendarske godine

– popunjavanja radnog mjesta na kojem se obavljaju poslovi upravljanja i kontrole korištenja europskih fondova te fondova za unutarnje poslove

– ako nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih državnih službenika, pod uvjetom da su osigurana potrebna sredstva u financijskom planu tijela državne uprave za tekuću kalendarsku godinu, uz opravdani i obrazloženi razlog za novo zapošljavanje

– zapošljavanja jednog novog državnog službenika prema klauzuli 2 za 1 pod uvjetom da su tijekom tekuće kalendarske godine dva službenika iz istog tijela državne uprave premještena po potrebi službe na neodređeno vrijeme u drugo državno tijelo, javnu službu ili upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, neovisno o radnom mjestu na koje su bili raspoređeni

– zapošljavanja vježbenika, prema kriterijima utvrđenim ovom Odlukom.

          2.  Druga skupina iznimki od zabrane zapošljavanja na određeno vrijeme u tijelima državne uprave je moguće u slučajevima:

– zamjene odsutnog državnog službenika

– potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije, pod uvjetom da se sredstva za plaće osiguravaju u projektu

– obavljanja poslova vezanih uz provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

– zapošljavanja prema posebnom planu ili programu Vlade Republike Hrvatske kojim je utvrđena potreba novog zapošljavanja za određene poslove

– povećanog opsega poslova, ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, pod uvjetom da je radno mjesto popunjeno punim brojem izvršitelja iz pravilnika o unutarnjem redu

– obavljanja poslova vezanih za obnovu objekata oštećenih uslijed elementarnih nepogoda.

Međutim, kod raspisivanja javnih natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, odnosno oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme tijela državne uprave dužna su prije pribaviti mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje, osim u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog državnog službenika.

Na isti način, tijela državne uprave dužna su pribaviti prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave o ispunjenju uvjeta za raspored državnog službenika primljenog u državnu službu na određeno vrijeme na drugo radno mjesto na određeno vrijeme, bez objave oglasa, osim u slučaju rasporeda na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog državnog službenika.

Ono je još bitno iz ove Odluke da Ministarstvo pravosuđa i uprave je dužno jednom godišnje izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o danim mišljenjima za novo zapošljavanje, iskazano po tijelima državne uprave (broj državnih službenika za koje je odobreno zapošljavanje i osnove zapošljavanja iz ove Odluke) te prethodnim odobrenjima za raspored državnih službenika primljenih u državnu službu na određeno vrijeme na drugo radno mjesto na određeno vrijeme, bez objave oglasa.

Tijekom kalendarske godine tijela državne uprave mogu zaposliti određeni broj vježbenika:

– ako imaju do 100 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 2 vježbenika

– ako imaju od 101 do 400 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 4 vježbenika

– ako imaju od 401 do 700 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 6 vježbenika

– ako imaju od 701 do 1.000 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 8 vježbenika

– ako imaju preko 1.000 zaposlenih državnih službenika i namještenika – 10 vježbenika.

Nadalje, osim navedenih kriterija, Odlukom se propisuju zapošljavanje vježbenika u tijelima državne uprave te se na taj način omogućuje osobama bez radnog iskustva da se zaposle u državnoj službi i steknu potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima nakon čega im se omogućava da ostanu u službi i obavljaju poslove za koje su stekle potrebno radno iskustvo.

4. Zaključno

Na kraju, za zaključiti je da donošenje Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama i Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske daje za posljedicu ograničavanja korištenja sredstava iz državnog proračuna za 2022. godinu, uz posebne iznimke kojima će se omogućiti kontinuirana kontrola novog zapošljavanja kako u tijelima javnih službi tako i u tijelima državne uprave i u drugim državnim tijelima.

Tatjana Martinović, dipl. iur.