U središtu

Nacrt Prijedloga Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići)

08.03.2023 Na e-savjetovanju je otvorena javna rasprava oko Nacrta prijedloga novoga Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići). Nacrt prijedloga Pravilnika je za sve zainteresirane osobe dostupan na sljedećoj poveznici. Budući da novi Pravilnik donosi izmjene te uvodi kategoriju „e-vrtića“,  njima ćemo se detaljno pozabaviti u ovom stručnom članku. Nakon što obradimo pedagošku dokumentaciju i evidenciju o djeci rane i predškolske dobi, ukratko ćemo obraditi i elektronički upisnik predškolskih ustanova, odnosno e-Vrtiće te naposlijetku dotaknuti problematiku koju primjena novoga Pravilnika predstavlja u praksi.

Pedagoška dokumentacija i evidencija o djeci rane i predškolske dobi

Sukladno članku 1. stavku (a) Nacrta prijedloga novog Pravilnika, propisuju se obrasci i sadržaji pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima i drugim ustanovama koje ostvaruju djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Stavak (c) članka propisuje da se pedagoška dokumentacija vodi u pisanom i/ili elektroničkom obliku. Drugim riječima, vođenje pedagoške dokumentacije u elektroničkom obliku je mogućnost, a ne obaveza, što je slično rješenje onome koje je zakonodavac propisao za provođenje upisa u vrtiće, koji se mogu, ali i ne moraju, provoditi elektroničkim putem (članak 20. stavak 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Članak 2. Nacrta prijedloga novog Pravilnika navodi što sve spada pod pedagošku dokumentaciju:

- Ljetopis dječjeg vrtića

- Matična knjiga djece

- Imenik djece

- Knjiga pedagoške dokumentacije odgojno-obrazovne skupine

- Dosje djeteta, individualni dosje djeteta i individualizirani kurikulum za dijete

- Potvrda o završenom programu predškole

- Pedagoška dokumentacija stručnih suradnika i zdravstvenog voditelja

- Knjiga zapisnika.

Što je novina? Ljetopis dječjeg vrtića, matična knjiga djece, imenik djece, knjiga zapisnika, knjiga pedagoške dokumentacije odgojno-obrazovne skupine staraje pedagoška dokumentacija, već poznata u postojećem Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" br. 83/01., 57/22.). Dok postojeći Pravilnik poznaje dosje djeteta s posebnim potrebama, novi uvodi kategoriju dosjea djeteta, individualnog dosjea djeteta i individualiziranog kurikuluma za dijete. Potvrda o završenom programu predškole i pedagoška dokumentacija stručnih suradnika i zdravstvenog voditelja su pak novina, iako vrtići već godinama izdaju potvrde o pohađanju predškole na obrascu propisanom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Što nedostaje? Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada i godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada obrasci su koji se ne spominju u novome Pravilniku, ali su propisani u još uvijek važećem postojećem.

Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika uređuje ljetopis dječjeg vrtića. Članak 4. matičnu knjigu djece. Ni jedan ni drugi članak nisu pretrpjeli značajnije izmjene, te je samo dodana rečenica da se i jedna i druga pedagoška dokumentacija vode u pisanom obliku.

Prema članku 5. stavku (a), kurikulum odgojno-obrazovne ustanove donosi se na obrascu veličine A4. Stavak (b) propisuje da se kurikulum vodi se u pisanom ili elektroničkom obliku te se donosi svakih pet godina. Stavak (b) se ustvari nadovezuje na članak 15. stavak 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.), koji propisuje da upravno vijeće dječjeg vrtića donosi kurikulum dječjeg vrtića u pravilu svakih pet godina, a u skladu s potrebama moguće su njegove dopune i izmjene. Prema stavku (c),kurikulum treba biti uvezan u cjelinu. Na naslovnoj stranici otisnute su riječi: „KURIKULUM ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE“ i podaci o nazivu dječjeg vrtića, pedagoškoj godini i ravnatelju.

Članak 6. stavcima od (a) do (d) propisuje što sve imenik djece sadrži:

(a) podatke o nazivu dječjeg vrtića i odgojno-obrazovnoj skupini, pedagoškoj godini te potpise odgojitelja i ravnatelja;

(b) podatke o djetetu (ime i prezime djeteta, datum rođenja, adresa stanovanja i adresa prebivališta, OIB djeteta, ime i prezime majke/skrbnika i oca/skrbnika te za oba roditelja/skrbnika: broj mobitela, adresa elektroničke pošte, naziv i adresa poslodavca, broj telefona poslodavca);

(c) podatke o punoljetnim osobama za dovođenje i odvođenje djece prema suglasnosti roditelja (za sve tri osobe: ime i prezime osobe, kontakt broj);

(d) napomene (informacije o zdravstvenom statusu djeteta, obiteljskom statusu i druge posebne potrebe).

Stavak (a) nije se mijenjao u odnosu na postojeći Pravilnik. Stavak (b) je pak podatke o djetetu proširio i na adresu elektroničke pošte za oba roditelja, naziv i adresu te broj telefona njihova poslodavca. Stavak (c) nije do sada postojao te navodi podatke o punoljetnim osobama za dovođenje i odvođenje djece prema suglasnosti roditelja kao obvezatan sadržaj imenika djece. Stavak (d) izdvaja podatke o zdravstvenom stanju djeteta, obiteljskom statusu i drugim posebnim potrebama kao zaseban dio imenika djece, dok je u postojećem Pravilniku jedan dio toga stavljen pod podatke o djetetu (osnova osiguranja i broj zdravstvenog kartona, procijepljenost i kronična oboljenja, vrijeme i razlozi izostanka). Stavak (e) i (f) nije pak potrebno posebno izdvajati jer se nisu mijenjali u odnosu na postojeći Pravilnik te samo propisuju kako se imenik djece vodi i kako se uvezuje.

Članak 7. bavi se knjigom pedagoške dokumentacije odgojno-obrazovne skupine. Stavak (a) propisuje da knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine sadrži opće podatke o nazivu dječjeg vrtića, objektu, odgojno-obrazovnoj skupini i pedagoškoj godini za koju se vodi te ime i prezime ravnatelja i potpise odgojitelja koji rade u odgojno-obrazovnoj skupini. Radi se o stavku koji se nije mijenjao u odnosu na postojeće rješenje. Stavak (b) navodi da se knjiga vodi na obrascu veličine 25 x 35 cm, dok broj stranica koje sadrži (440) više nije naveden. Prema stavku (c), knjiga pedagoške dokumentacije odgojno-obrazovne skupine vodi se za svaku odgojnu-obrazovnu  skupinu. Radi se o starom rješenju. Stavak (d) detaljno uređuje što sve knjiga sadrži:

- orijentacijski plan i program odgojno-obrazovnoga

- tjedni plan i program odgojno-obrazovnoga

- dnevnik rada

- zajedničke aktivnosti djece i odraslih

- roditeljski sastanci

- zabilješke o radu s roditeljima

- vrednovanje ostvarenog plana i programa

- suradnja sa stručnim suradnicima/zdravstvenim voditeljem

- ostali poslovi

- zabilješke i napomene

Svi sastavni dijelovi knjige pedagoške dokumentacije detaljno su uređeni u novome Pravilniku a uvedene su i neke nove kategorije: roditeljski sastanci, zabilješke o radu s roditeljima, vrednovanje ostvarenog plana i programa, suradnja sa stručnim suradnicima/zdravstvenim voditeljem, ostali poslovi te zabilješke i napomene.

Članak 8. (dosje djeteta) predstavlja značajnu novinu. Stavak (a)navodi da se dosje i individualni dosje djeteta vode za svako dijete. Stavak (b) i (c) propisuju na kojemu se obrascu (A3) vode dosje i individualni dosje djeteta i što sve sadrže. Sukladno stavku (d),dosjee  vode stručni radnici i zdravstveni voditelj u svrhu praćenja, ispitivanja, suradnje, poduzetih mjera i procjene djeteta. Stavci (e) i (f) uređuju individualizirani odgojno-obrazovni kurikulum koji se vodi za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju. Dakle, postojeća kategorija dosjea djeteta s posebnim potrebama zamijenjena je individualiziranim kurikulumom za takvo dijete.

Članak 9.uređuje listu prisutnosti djece koju vodi odgojitelj za svaki mjesec i za svaku odgojno-obrazovnu skupinu na dnevnoj razini.

Članak 10. uvodipotvrdu o završenom programu predškole radi upisa u osnovnu školu, koji izdaje vrtić, odnosno osnovna škola koja izvodi program predškole. Kao što smo već ranije napomenuli, radi se potvrdama koji vrtići već dulje vrijeme izdaju, u obliku obrasca pripremljenog od srane ministarstva znanosti i obrazovanja. Stavak (b) propisuje veličinu obrasca (A4) i što točno on sadrži.

Članak 11.bavi se novom kategorijom: pedagoškom dokumentacijom stručnih suradnika i zdravstvenog voditelja. Kroz svoje stavke (a, b i c) on propisuje što pedagoška dokumentacija stručnih suradnika i zdravstvenog voditelja sadrži, na kakvom se obrascu vodi te što se točno tim oblikom pedagoške dokumentacije misli postići.

Konačno, članak 12.uređuje knjigu zapisnika, čime završavamo pregled pedagoške dokumentacija i evidencija o djeci rane i predškolske dobi. Članak 12. nije se bitnije mijenjao u odnosu na već postojeći članak te se njime jedino više ne propisuje da je na unutarnjoj strani naslovnice otisnut naputak o načinu vođenja zapisnika.

Zajednički elektronički upisnik predškolskih ustanova (e-Vrtići)

Nacrt prijedloga Pravilnika u stavku (b) prvoga članka propisuje da su Pravilnikom određeni obveze i načini te rokovi unošenja podataka u e-Vrtiće, ovlaštenja za pristup i korištenje podataka te sigurnost i način razmjene podataka. Dakle, e-Vrtići, kao institut koji već neko vrijeme postoji, sada je izričito naveden i u Pravilniku, kao tekovina novijeg doba. Ne možemo se oteti dojmu da su e-Vrtići upravo i namjena donošenja novoga Pravilnika, budući da je time ta kategorija detaljnije uređena.

Članak 13. navodi da se zajednički elektronički upisnik predškolskih ustanova vodi u elektroničkom obliku te sadrži:

- Upisnik ustanova

- Evidenciju odgojno-obrazovnoga rada u ustanovama za svaku pedagošku godinu

- Upisnik djece u ustanovama

- Upisnik radnika u ustanovama

Upisnik ustanova vodi ministarstvo. Evidenciju programa odgojno-obrazovnoga rada, upisnik djece i upisnik radnika dužne su pak voditi predškolske ustanove.

Članak 18. i 19. propisuju obveze ministarstva. Tako se navodi da ministarstvo podatke unosi danom izdavanja rješenja o ispunjenju  uvjeta za početak rada ustanove koje izdaje nadležno upravno tijelo županije, odnosno gradski ured Grada Zagreba. Ministarstvo je ujedno odgovorno za osiguravanje redovitoga rada e-Vrtića.

Članak 20. propisuje obveze ustanova. Ustanove podatke u upisnike unose i u Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu najkasnije do 15. listopada za tekuću pedagošku godinu. Ujedno, ustanove podatke unose i u Izmjene Godišnjeg plana i programa rada tijekom pedagoške godine, kao i u Godišnje izvješće za pedagošku  godinu (najkasnije do 15. rujna tekuće godine). Za točnost podatak odgovoran je ravnatelj ustanove. Ravnatelj ustanove pisanom odlukom imenuje osobu iz reda stručnih radnika koja ima dužnost, pravo i odgovornost za unos podataka u evidencije.

Konačno, članak 21. uređuje zaštitu i tajnost podataka iz e-Vrtića, a članak 22. razmjenu podataka. Time smo završili kratak pregled sustava e-Vrtića.

Zaključak (praktične implikacije)

Što novi Pravilnik o obrascima i sadržajupedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići) predstavlja za tajnike, tajnice i ostale radnike vrtića koji se susreću s njim?

Treba naglasiti da se dio pedagoške dokumentacije više ne spominje u Pravilniku, poput Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada te Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada. Budući da je Nacrt novoga Pravilnika još uvijek na e-savjetovanju, dio kolega ukazao je na činjenicu da se u članku 20. Nacrta priojedloga novoga Pravilnika izričito navodi da se podatci koji se unose u upisnike (evidenciju programa odgojno-obrazovnoga rada, upisnik djece i upisnik radnika) unose i u Godišnji plan i program za pedagošku godinu  (do 15. listopada) te u Godišnje izvješće za pedagošku godinu (do 15. rujna). Radi se o rješenju koje bi u praksi moglo stvarati nedoumicu, budući da novi Pravilnik više ne spominje Godišnji plan i Godišnje izvješće kao pedagošku dokumentaciju.

Nadalje, najznačajnija novina novoga Pravilnika je uvođenje sustava e-Vrtića, koji sadrži evidencije upisnika ustanova, evidenciju programa odgojno-obrazovnoga rada, upisnik djece i upisnik radnika. Upisnik djece (članak 16.), evidencija je koja se izvodi iz matične knjige djece (članak 4.), čime se ustvari duplira posao za vrtiće. Upisnik radnika (članak 17.) dodatna je evidencija koju vrtići trebaju voditi, pored već postojeće evidencije o radnicima koja se vodi za svakoga radnika, a sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima ("Narodne novine" br. 73/17.). Dakle, navedenim se vrtićima stvaraju dodatne obaveze te će vjerojatno trebati neko vrijeme za prilagodbu na novo stanje stvari.

Što se tiče članka 1. stavka (c) Nacrta prijedloga novoga Pravilnika, prema kojemu se pedagoška dokumentacije vodi u pisanom i/ili elektroničkom obliku, radi se o dobrodošloj novini. Naime, više nema potrebe sabiranja famoznih „žutih knjiga“ na jednome mjestu i gomilanja bespotrebne papirologije, već se sva pedagoška dokumentacije može voditi u elektroničkom obliku čime se svim (informatički pismenijima) radnicima vrtića olakšava posao. Ujedno, budući da vođenje knjiga u elektroničkom obliku, baš poput provođenja upisa u vrtiće elektroničkim putem, nije nikakva obveza, nudi se mogućnost „manevarskog prostora“ za što „bezbolniji“ prelazak na elektroničko vođenje pedagoške dokumentacije.

Iako novi Pravilnik u svome članku 24. navodi da su Obrasci pedagoške dokumentacije i evidencije iz članka 2. Pravilnika njegov sastavni dio, taj dio Pravilnika nedostaje, no vjerojatno se radi o pogrešci koja će biti uklonjena da dana stupanja na snagu novoga Pravilnika.

Naposljetku, budući da se radi tek o Nacrtu, vrtići će svoju pedagošku dokumentaciju i evidenciju o djeci i dalje neko vrijeme voditi prema važećem Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" br. 83/01., 57/22.).

Vladimir Mrzljak, mag. iur.