U središtu

Kriteriji i način financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

04.10.2022

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u nastavku teksta: Ministarstvo) u školskoj godini 2022./2023. nastavlja s programom sufinanciranja/financiranja troškova javnoga prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Naime, Vlada RH donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (u nastavku teksta: Odluka).

Pravni temelj za donošenje Odluke proizlazi iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sukladno članku 143. st.2. Zakona, Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim sredstvima državnog proračuna, za svaku školsku godinu donijeti odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola. Za tu svrhu Vlada RH, odlukom će utvrditi mjerila i kriterije na temelju kojih će se ostvarivati pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prijevoza. Shodno tome, kao što smo naveli donesena je Odluka za novu školsku godinu 2022./2023., koja je stupila na snagu 3. rujna 2022. godine, a o kojoj će biti više riječi u nastavku teksta.

Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo će podmirivat trošak prijevoza vlakom ako je:

 • adresa u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika udaljena do dva kilometra od željezničke postaje
 • vozni red prilagođen održavanju nastave (redoviti dolazak u školu i povratak iz škole osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran na način da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto školovanja do početka nastave, te vrijeme čekanja od završetka nastave do polaska redovite linije prema mjestu stanovanja učenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti dulje od 30 minuta).

Učenik koji je u školskoj godini 2022./2023. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske, ostvaruje pravo na sufinanciranje 75 % troškova međumjesnog javnog prijevoza ako:

 • kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak)
 • udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od pet kilometara.

No, pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema navedenim kriterijima ne ostvaruje učenik:

 • koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja
 • kojemu se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora (učenik koji ima prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.).

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

– karte koju za mjesec plaćaju radnici,  tada se sufinancira 75 % cijene takve karte

– ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, tada se sufinancira 75 % ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

Pod javnim prijevozom učenika podrazumijeva se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak). Iznimno, osnivači srednjih škola mogu organizirati posebni linijski prijevoz ako zahtjev za sufinanciranje na mjesečnoj razini ne prelazi iznos zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza za svibanj 2022. godine.

Pod međumjesnim javnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta, odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

Mjestom se smatra naselje sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10. – ispravak, 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Ako je cijena karte za autobus, uključujući i porez na dodanu vrijednost veća od:

 • 659 kuna/87,46 eura(Fiksni tečaj konverzije 7,53450) za relaciju manju ili jednaku od 10 kilometara, sufinancira se 75% od 659 kuna/87,46 eura
 • 952 kune/126,35 eura(Fiksni tečaj konverzije 7,53450) za relaciju veću od 10 kilometara, a manju ili jednaku od 20 kilometara, sufinancira se 75% od 952 kune/126,35 eura
 • 1.171 kuna/155,42 eura za relaciju veću od 20 kilometara, a manju ili jednaku od 30 kilometara, sufinancira se 75% od 1.171 kuna/155,42 eura
 • 1.391 kuna/184,62 eura za relaciju veću od 30 kilometara, a manju ili jednaku od 40 kilometara, sufinancira se 75% od 1.391 kuna/184,62 eura
 • 1.610 kuna/213,68 eura za relaciju veću od 40 kilometara, a manju ili jednaku od 50 kilometara, sufinancira se 75% od 1.610 kuna/213,68 eura
 • 1.903 kune/252,57 eura za relaciju veću od 50 kilometara, sufinancira se 75% od 1.903 kune/252,57 eura.

Iznimno od navedenog, učenik koji je u školskoj godini 2022./2023. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske ostvaruje pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ako je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, te ako je učenik dijete bez roditeljske skrbi, pod skrbništvom, a sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi i obiteljskih odnosa.

No, pravo financiranja troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza prema navedenim kriterijima ne ostvaruje učenik:

 • koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja
 • kojemu se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora (učenik koji ima prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.).

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

– karte koju za mjesec plaćaju radnici, tada se financira 100% cijene takve karte

– ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, tada se financira 100% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

Pravo na sufinanciranje 75%, odnosno financiranje 100% troškova javnog prijevoza sukladno ovoj Odluci ostvaruju i redoviti učenici srednje umjetničke škole koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole u umjetničkoj školi pohađaju i općeobrazovni program.

Učenici koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađaju i drugu srednju školu ostvaruju pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje troškova javnog prijevoza, samo za jednu mjesečnu učeničku kartu po vlastitom izboru, a sukladno propisanim kriterijima iz Odluke.

Navedeno pravo, ostvaruju i učenici koji u jednoj umjetničkoj školi pohađaju posebni stručni dio programa i općeobrazovni program, a u drugoj umjetničkoj školi samo stručni dio programa (učenici koji pohađaju dvije umjetničke škole).

Učenici koji istodobno pohađaju osnovnu školu u kojoj stječu opće obrazovanje i srednju umjetničku školu, ostvaruju pravo na prijevoz sukladno Odluci.

Jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno osnivačima srednjoškolskih ustanova mjesečno će se osigurati sredstva za troškove prijevoza učenika koji srednju školu pohađaju na njihovu području. U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. ("Narodne novine", broj 54/22.), održava dio mjeseca, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Iznimno, učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi, te stručne prakse u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. Navedeno se primjenjuje i u mjesecu srpnju.

U slučaju da se zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, praktična nastava i vježbe, te stručna praksa moraju produžiti na mjesec kolovoz, isto će se sufinancirati, odnosno financirati sukladno navedenim kriterijima.

Za prijevoz maturanata za dane pohađanja ispita državne mature (gimnazijski programi), te maturanata u strukovnim i umjetničkim programima za dane izrade i obrane završnog rada i za dane polaganja ispita državne mature zbog nastavka školovanja, sufinancirat će se, odnosno financirat će se najpovoljniji iznos (pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta) za dane pohađanja ispita državne mature, odnosno za dane izrade i obrane završnog rada.

Također, učenicima koji  sukladno članku 75. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imaju obvezu pohađanja dopunskog rada, sufinancirat će se, odnosno financirat će se najpovoljniji iznos (pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta) za dane pohađanja dopunskog rada.

Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.

Ministarstvo mjesečno osigurava i doznačava sredstva za troškove prijevoza učenika jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno osnivačima srednjoškolskih ustanova. Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, odnosno osnivači srednjoškolskih ustanova zahtjeve za isplatu sredstava podnose Ministarstvu do 25. u mjesecu za tekući mjesec. Iznimno, u mjesecu prosincu zahtjeve za isplatu sredstava osnivači podnose do 15. u mjesecu za tekući mjesec. Predmetni zahtjevi obavezno trebaju sadržavati ovjerene račune prijevoznika s popisom učenika, sukladno Odluci, a koji su iskoristili pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje.

U slučaju sumnje na nezakonito postupanje prijevoznika, a zbog osiguranja namjenskog korištenja sredstava ostvarenih za sufinanciranje, odnosno financiranje troškova javnog prijevoza, osnivač na temelju vjerodostojne dokumentacije može sredstva doznačiti školi koju učenik pohađa ili samom učeniku. Treba naglasiti da su ta sredstva izuzeta od ovrhe. Navedeno se primjenjuje na sve nepodmirene obveze iz prethodnih razdoblja sufinanciranja, odnosno financiranja.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, odnosno osnivači srednjoškolskih ustanova obvezuju se da će doznačena financijska sredstva koristiti isključivo za sufinanciranje, odnosno financiranje troškova međumjesnog javnog prijevoza sukladno Odluci.

Naime, osnivači s prijevoznicima sklapaju ugovore o prijevozu učenika srednjih škola, te su dužni brinuti se za namjensko korištenje doznačenih financijskih sredstava od Ministarstva, kao i za koordinaciju svih sudionika u procesu ostvarivanja prava (prijevoznike, škole, učenike). Sklopljeni ugovori obvezno moraju sadržavati cjenik svih vrsta karata za sve relacije i sve kategorije putnika. Ukoliko tijekom školske godine dođe do promjene cjenika, tada su osnivači obvezni potpisati dodatak ugovoru. Ugovori s prijevoznicima i sve njihove izmjene dostavljaju se Ministarstvu na adresu elektroničke pošte: prijevoz@mzo.hr.

Treba istaknuti da Ministarstvo pridržava pravo praćenja utroška doznačenih financijskih sredstava, te preispitivanje namjenskog korištenja sredstava. Iznosi isplaćeni jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu iz državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju dvostrukog financiranja, neistinitih i netočnih podataka ili u slučaju administrativne pogreške, podliježu povratu sredstava u državni proračun. U slučaju sumnje na nepravilnosti, Ministarstvo u bilo kojoj fazi procesa može zatražiti dostavu podloga za cijene iskazane u ovjerenim tablicama uz račune (važeći cjenik i dr.).

Neutrošena financijska sredstva, kao i nenamjenski utrošena sredstva, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske HR 1210010051863000160, model i poziv na broj povrata 33-363147-5800379-RKP jedinice područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba. Ako se neutrošena financijska sredstva odnose na prethodnu godinu, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su ih vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske HR 1210010051863000160, model 64 i poziv na broj povrata 7196-1222-5800379.

Jedinice područne (regionalne) samouprave koje su s prijevoznicima sklopile ili će sklopiti ugovore o javnoj usluzi u cestovnom prijevozu putnika sukladno Uredbi o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama ("Narodne novine", broj 43/21.) i Odluci o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika ("Narodne novine", broj 65/21.), u navedenim ugovorima obvezne su:

 • osigurati da se učenicima iz točke IV. ove Odluke karta izdaje besplatno
 • obuhvatiti poseban linijski prijevoz iz točke II. stavka 5. ove Odluke
 • osigurati način izbjegavanja dvostrukog financiranja prijevoza učenika srednjih škola za istu relaciju prema ovoj Odluci i Odluci o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika.

Jedinice područne (regionalne) samouprave su obvezne u roku od osam dana prije stupanja na snagu ugovora, o tome izvijestiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Na web stranici Ministarstva dostupna je Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023., a u kojoj se detaljnije razrađuje provedbena pravila.

Bernard Iljazović