U središtu

Godišnje izvješće o nepravilnostima za 2022. godinu

23.02.2023

Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (u nastavku teksta: Zakon) i Pravilnikom o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (u nastavku teksta: Pravilnik) uređena je obveza podnošenja godišnjih izvještaja o nepravilnostima.

Uvodno

Pravilnikom se detaljnije propisuje način postupanja po prijavljenim nepravilnostima, uvjeti za imenovanje osobe za nepravilnosti, sadržaj odluke za imenovanje osobe za nepravilnosti, te obveze, način i rokovi izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstvima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, Pravilnikom se propisuje i način i rokovi izvještavanja o utvrđenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Shodno tome, u nastavku teksta, podsjetit ćemo na podnošenje godišnjeg izvješća o nepravilnostima za 2022. godinu, u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, a čiji su obveznici i odgojno-obrazovne ustanove.

Izvještavanje o nepravilnostima

Na početku treba istaknuti da se nepravilnost definira kao nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

Pod odgovornom osobom institucije podrazumijeva se osoba odgovorna za vođenje poslovanja institucije, odnosno čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinski načelnik, gradonačelnik, župan, uprava, predsjednik uprave ili direktor, ravnatelj. Naime, odgovorna osoba institucije obvezna je sprječavati rizik nepravilnosti i poduzimati mjere u slučaju utvrđenih nepravilnosti u radu institucije.

Obveza predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima odnosi se na dvije kategorije obveznika:

  • odgovorne osobe proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna koji nije razina razdjela organizacijske klasifikacije, a koji je utvrđen u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba kojoj je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđena u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (institucije iz nadležnosti)
  • odgovorne osobe ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (nadležne institucije).


Podnošenje godišnjeg izvješća o nepravilnostima

Odgovorna osoba institucije iz nadležnosti, odnosno ravnatelj škole, ravnatelj vrtića dužan je osobi za nepravilnosti u nadležnoj općini, gradu ili županiji, odnosno u nadležnom ministarstvu do 28. veljače 2023. godine dostaviti godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine (to jest za 2022. godinu). Godišnje izvješće o nepravilnostima sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija. (npr. nepravilnosti utvrđene od strane Državnog ureda za reviziju).

Kao najčešće nepravilnosti utvrđene u radu odgojno-obrazovnih ustanova možemo istaknuti: izvještaj o izvršenju financijskog plana nije dostavljen upravljačkom tijelu, odnosno školskom odboru, sastavljanje isprava neistinitog sadržaja i nenamjensko trošenje proračunskih sredstava od ravnatelje škole, nepostojanje procedure izdavanja i obračunavanja putnih naloga, zahtjev za refundaciju isplaćenih naknada za bolovanje upućen Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje nakon roka od 15 dana od dana isplate…

Godišnje izvješće o nepravilnostima sastavlja se na obrascu Izvješće o nepravilnostima (Prilog 4. Pravilnika), te sadrži sljedeće podatke: ukupan broj prijavljenih nepravilnosti u izvještajnoj godini, ukupan broj utvrđenih nepravilnosti, kratak opis po svakoj utvrđenoj nepravilnosti, pregled utvrđenih nepravilnosti prema vrstama nepravilnosti (navesti ukupan broj uz pojedinu vrstu nepravilnosti), ukupnu procjenu fiskalnog učinka za utvrđene nepravilnosti, poduzete mjere (od ukupnog broja utvrđenih nepravilnosti navesti broj nepravilnosti za koje su poduzete propisane mjere), status rješavanja utvrđenih nepravilnosti (navesti ukupan broj: u statusu rješavanja, zatvoren). Godišnje izvješće o nepravilnostima za instituciju iz nadležnosti priprema povjerljiva osoba ili osoba koju odredi odgovorna osoba institucije. Ta osoba, godišnje izvješće o nepravilnostima sastavlja na temelju podataka iz:

  • obrasca Podaci o prijavljenoj nepravilnosti (Prilog 2. Pravilnika) i
  • obrasca Postupanje po utvrđenoj nepravilnosti (Prilog 3. Pravilnika).

Treba naglasiti, ako u prethodnoj godini nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima, umjesto godišnjeg izvješća o nepravilnostima, odgovorna osoba, dostavlja osobi za nepravilnosti u nadležnoj instituciji, dopis kojim izjavljuje da u izvještajnom razdoblju nisu prijavljene nepravilnosti.

Prekršajne sankcije

Zadnjim izmjenama Zakona, propisana je i prekršajna odgovornost za odgovornu osobu, čelnika za nepodnošenje godišnjeg izvješća o nepravilnostima. Sukladno tome, ako odgovorna osoba institucije iz nadležnosti do 28. veljače 2023. godine ne dostavi nadležnoj osobi za nepravilnosti godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, a koje sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija, kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 663,61 eura/5.000,00 kn do 3.318,07 eura/25.000,00 kn.

Bernard Iljazović