U središtu

Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole u upravnom postupku – najčešći prigovori vozača

14.10.2021 Kada vozač u dvogodišnjem razdoblju počini prekršaje protiv sigurnosti cestovnog prometa zbog kojih dosegne određeni broj negativnih prekršajnih bodova, u upravnom postupku mu se ukida i oduzima vozačka dozvola. Analiziran je normativni okvir ove vrste upravne stvari, kao i tri najčešće vrste prigovora koje u tim predmetima iznose vozači.

Prema članku 286. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17., 70/19. i 42/20., dalje: ZSPC), pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje iz toga Zakona je upis negativnih prekršajnih bodova u evidenciju. Stavkom 4. navedenoga članka propisano je da će se vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem ukinuti1 i oduzeti vozačka dozvola.2 Po stavku 9. navedenoga članka, navedena osoba može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.3
Negativni prekršajni bodovi evidentiraju se ex lege. Kumulativne pretpostavke za primjenu odredbe članka 286. stavak 4. ZSPC-a jesu broj prikupljenih negativnih bodova (najmanje 12) i razdoblje u kojem je prikupljen taj broj bodova (najviše dvije godine). Prekršaji za počinjenje kojih je propisana ova pravna posljedica pravomoćne osude te pripadajući broj negativnih bodova propisani su odredbama ZSPC-a. Evidentiranjem prekršajnih bodova se, između ostalog, određuje stupanj rizika koji pojedini prekršitelj prometnih propisa predstavlja po sigurnost cestovnog prometa, preventivno se djeluje na vozače s evidentiranim bodovima (kako ne bi počinili nove prekršaje, kojima bi dosegnuli prag za ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole), te se, barem na određeno vrijeme, iz cestovnog prometa uklanjaju najopasniji recidivisti, ne samo putem oduzimanja, već i putem ukidanja vozačke dozvole.

Kada su kumulativne pretpostavke iz članka 286. stavak 4. ZSPC-a ispunjene, u ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole ne odlučuje se u prekršajnome, nego u (jednostupanjskome) upravnom postupku, uz sudsku zaštitu u upravnom sporu. Ukidanje vozačke dozvole djeluje od izvršnosti rješenja (upravnog akta) kojim je odlučeno o njenom ukidanju i oduzimanju.4

Među s time povezanim prigovorima koje vozači ističu u upravnom postupku, odnosno upravnom sporu, tri su najčešća.

Prva skupina prigovora odnosi se na navodne nedostatke u prekršajnom postupku. Međutim, u upravnom postupku utvrđuje se isključivo postojanje pravomoćne prekršajne osude ili osuda (sadržanih u odlukama donesenima od nadležnog suda ili upravnog tijela), što se dokazuje potvrdom (klauzulom) njihove pravomoćnosti, te broj negativnih prekršajnih bodova koji proizlaze iz prekršaja obuhvaćenih osudama i razdoblje prikupljanja negativnih bodova. U upravnom postupku nema mjesta bilo kojem obliku preispitivanja valjanosti pravomoćnih odluka donesenih u prekršajnom postupku. Navedeno uključuje iskazivanje pravomoćnosti i izvršnosti prekršajnih odluka u prekršajnom postupku.5 Ovo, stoga, ne može preispitivati ni upravno sudstvo, prilikom ocjene zakonitosti upravnog akta kojim je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola u upravnom sporu.

Drugi prigovor čini stajalište po kojem je stranci ovakvim načinom odlučivanja uskraćena mogućnost osporavanja sâmog evidentiranja negativnih prekršajnih bodova, tj. radnje što se provodi po okončanju prekršajnoga, a prije pokretanja upravnog postupka. Ipak, o tome nije potrebno donijeti posebno rješenje. Evidentiranje bodova provodi se po sâmom zakonu, na temelju pravomoćnih odluka kojima su utvrđeni prekršaji što podliježu upisivanju negativnih prekršajnih bodova. Pravna zaštita stranke osigurana je u prekršajnom postupku (prilikom utvrđivanja prekršajne odgovornosti), te u upravnom postupku (u pogledu ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole). Ako je evidentiranje provedeno protivno pravomoćnim prekršajnim odlukama i/ili protivno mjerodavnim zakonskim odredbama, stranka u upravnom postupku (po potrebi i u upravnom sporu) može osporavati postojanje pretpostavki propisanih za ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole, u pravnom stadiju u kojem spomenuto evidentiranje može utjecati na njen pravni položaj. Sâmo evidentiranje nema takav neposredan učinak, a u većini slučajeva evidentiranje niti ne dovodi do ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole. Nema, dakle, uporišta za zaključak da propuštanjem mogućnosti zasebnog osporavanja radnje evidentiranja negativnih bodova (koje osporavanje nije ni propisano, niti je jedini način na koji stranka može ostvariti zaštitu u pogledu s time povezanih nedostataka), na štetu stranke dolazi do povrede nekog od elemenata ustavnoga, odnosnog konvencijskog prava na pravično suđenje.

Naposljetku, treća skupina prigovora tiče se posljedica ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole po obiteljske, poslovne i druge životne okolnosti vozača. No, odredba članka 286. stavak 4. ZSPC-a imperativne je naravi. Javnopravno tijelo u upravnom postupku, niti upravni sud u upravnom sporu, stoga nisu ovlašteni u obzir uzeti obiteljske, poslovne i druge okolnosti na koje bi se, u pogledu posljedica ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole, pozvao dotični vozač (stranka u postupku). Poslovni i/ili obiteljski ljudi sami se izlažu riziku ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole ako u odnosnom razdoblju počine prometne prekršaje dovoljno ozbiljne za primjenu spomenutih zakonskih odredaba.

doc. dr. sc. Alen Rajko
___________________________
^ 1 Ukidanje razumijeva djelovanje ubuduće (ex nunc), te ne utječe na valjanost izdavanja vozačke dozvole, ni na zakonitost upravljanja motornim vozilom do ukidanja dozvole.
^ 2 Za mladog vozača taj je limit devet negativnih prekršajnih bodova (članak 286. stavak 3. ZSPC-a). Mladim vozačem smatra se je vozač motornog vozila u dobi do navršene 24. godine života, koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju Republike Hrvatske (članak 2. stavak 1. točka 69. toga Zakona).
^ 3 Uređena je i situacija kada su negativni bodovi prikupljeni prije izdavanja vozačke dozvole. Po članku 286. stavak 7. ZSPC-a, vozaču koji je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine će se rješenjem odbaciti.
^ 4 O izvršnosti rješenja v. članak 133. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09., dalje: ZUP).
^ 5 Stavljanje izvan snage potvrde pravomoćnosti prekršajne odluke provodi se u prekršajnome, a ne u upravnom postupku.