U središtu

Pedagoške mjere u sustavu obrazovanja

11.10.2022 Nedavno je počela nova školska godina koja sa sobom uvijek donosi brojne izazove kako za odgojno-obrazovne radnike tako i za učenike. Jedan od učestalih problema koji se javlja u nastavno-obrazovnom procesu su neprihvatljiva ponašanja učenika kojima se narušava ili dodatno otežava svakodnevni tijek obrazovnih aktivnosti. Za takva ponašanja je potrebno poduzimati i odgovarajuće sankcije koje će biti primjerene svakom pojedinom učeniku i težini tih ponašanja. Naravno, uzroci tih ponašanja mogu biti uvjetovani različitim faktorima, a jedan od njih su i loše obiteljske i ekonomske prilike, što se pak negativno manifestira na ponašanje učenika u obrazovnom procesu. Stoga je velik dio odgovornosti i na roditeljima učenika.

Pravni temelj za izricanje pedagoških mjera u obrazovnom procesu je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i relevantni podzakonski propis, odnosno Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Shodno navedenom, u nastavku teksta podsjetiti ćemo na pedagoške mjere u sustavu obrazovanja, a koje se izriču učenicima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Općenito o pedagoškim mjerama

Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja (u nastavku teksta: neprihvatljiva ponašanja). Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti, pravednosti i pravodobnosti.

Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena, te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima. Naime, pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.

Vrste pedagoških mjera

Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja. U ovisnosti od ponašanja učenika, pedagoške mjere koje se mogu izreći su:

  • u osnovnoj školi: opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu,
  • u srednjoj školi: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju biti takvi da potaknu učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole.

Naime, na početku svake školske godine razrednik je obvezan na satu razrednika izvijestiti učenike, a na roditeljskome sastanku roditelje/zakonske zastupnike učenika (u nastavku teksta: roditelje) o pedagoškim mjerama u sustavu obrazovanju.

Neprihvatljiva ponašanja na temelju kojih se izriču pedagoške mjere podijeljena su ovisno o težini na: lakša, teža, teška i osobito teška. Stoga ćemo u nastavku teksta navesti primjere za svako od tih ponašanja.

Lakšim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:

a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene učitelja/nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojno-obrazovnoga rada)

b) onečišćenje školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke)

c) oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj)

d) nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada

e) pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;

f) poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja

g) uznemiravanje učenika ili radnika škole, odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren

h) korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.

Težim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:

a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje

b) povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole

c) unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad

d) dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad

e) namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad

f) prikrivanje nasilnih oblika ponašanja

g) udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica

h) korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;

i) klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad

j) prisvajanje tuđe stvari.

Teškim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:

a) izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja)

b) nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama

c) krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala

d) neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene

e) krađa tuđe stvari

f) poticanje grupnoga govora mržnje

g) uništavanje službene dokumentacije škole

h) prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika (npr. iznuđivanje novca)

i) unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

Osobito teškim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:

a) krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole

b) objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe

c) teška krađa, odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari

d) ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad

e) nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu.

Pedagoška mjera zbog neopravdanog izostanka s nastave

Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.  Naime, izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

  • učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
  • razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
  • ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
  • učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem izostanka s nastave.

Treba istaknuti da se opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje liječničkom potvrdom.

Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno navedenim pravilima. Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.

Postupak izricanja pedagoških mjera

U postupku izricanja pedagoških mjera učitelji/nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj (u nastavku teksta: odgojno-obrazovni radnici) dužni su voditi računa o dobi učenika, njegovoj psihofizičkoj razvijenosti i osobinama, ranijem ponašanju, okolnostima koje utječu na učenikov razvoj, okolnostima u kojima se neprihvatljivo ponašanje dogodilo, te drugim okolnostima.
Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom, te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere.

Roditelj mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.

No, mjera se može izreći i bez izjašnjavanja učenika, ako se učenik bez opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe. Isto tako, mjera se može izreći i bez informiranja roditelja, ako se roditelj ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.

Rokovi izricanja pedagoških mjera

Pedagoška mjera opomene i ukora mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

Pedagoška mjera strogog ukora učeniku osnovne škole, odnosno opomene pred isključenje učeniku srednje škole, mora se izreći najkasnije u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu učeniku osnovne škole, odnosno isključenja iz srednje škole, mora se izreći najkasnije u roku od 60 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

Pedagoška mjera mora se izreći u roku od 15 dana ako je učenik rješenjem ravnatelja privremeno udaljen iz odgojno-obrazovnog procesa, s tim da se vrijeme privremenog udaljavanja iz odgojno-obrazovnog procesa ne smatra neopravdanim izostankom učenika.

Izricanje pedagoških mjera

Svako izricanje pedagoške mjere mora se temeljiti na bilješkama iz pedagoške dokumentacije i/ili službenim bilješkama stručnih suradnika i/ili ravnatelja, a ako je potrebno i na mišljenjima drugih nadležnih institucija. Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni su međusobno se konzultirati, kontaktirati roditelja učenika, a ako je potrebno mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za socijalnu skrb radi upoznavanja osobina i mogućnosti učenika, te uklanjanja uzroka koji sprečavaju ili otežavaju njihov pravilan razvoj kako bi se ublažili rizični i pojačali zaštitni čimbenici u razvoju učenika.
U obrazloženju pedagoške mjere navest će se mjesto, vrijeme i način na koji je došlo do neprihvatljivog ponašanja, te posljedice koje su nastupile ili su mogle nastupiti. Također, obrazloženje mora sadržavati i podatke o prethodno poduzetim preventivnim mjerama, te prijedloge za pružanje pomoći i potpore učeniku s ciljem otklanjanja uzroka neprihvatljivog ponašanja.

Pedagoška mjera opomene izriče se nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 0,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

Pedagoška mjera ukora izriče se zbog težeg neprihvatljivog ponašanja ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

Pedagoška mjera strogog ukora za učenika osnovne škole, odnosno opomena pred isključenje za učenika srednje škole, izriče se zbog teškog neprihvatljivog ponašanja ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu za učenika osnovne škole, odnosno isključenje iz škole za učenika srednje škole, izriče se zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 2% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu, osim mjere preseljenja u drugu školu koja vrijedi do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. Treba istaknuti da učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit.

Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera opomene ili ukora, ponavlja se prethodno izrečena pedagoška mjera u slučaju neprihvatljivog ponašanja manje ili iste težine za koje mu još nije izrečena pedagoška mjera.

Treba istaknuti da se ista pedagoška mjera može izreći najviše dva puta tijekom školske godine. U slučaju da se učenik ponovno neprihvatljivo ponaša, tada se izriče pedagoška mjera sljedeće težine.

Učeniku kojemu je već izrečena jedna od pedagoških mjera (opomene ili ukora) izriče se sljedeća teža mjera u slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja za koju mu je već izrečena pedagoška mjera.
Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera (strogog ukora za učenika osnovne škole, te opomena pred isključenje za učenika srednje škole) izriče se pedagoška mjera preseljenja u drugu školu za učenika osnovne škole, odnosno isključenje iz škole za učenika srednje škole, u slučaju bilo kojega teškog neprihvatljivog ponašanja, odnosno dva lakša i teža neprihvatljiva ponašanja.
Učeniku osnovne škole kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, a koji se i dalje neprimjereno ponaša, može se izreći pedagoška mjera izuzev mjere preseljenja u drugu školu.

Opomena, ukor, strogi ukor i opomena pred isključenje su mjere upozorenja koje se ne izriču u upravnom postupku.

Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik, ukora razredno vijeće, strogog ukora učiteljsko vijeće, a opomene pred isključenje nastavničko vijeće. Na izrečene mjere učenik ili roditelj može podnijeti prigovor ravnatelju škole u roku od osam dana od dana izricanja.

Ravnatelj rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu na temelju prijedloga učiteljskog vijeća, a o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole na temelju prijedloga nastavničkog vijeća. O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno Ministarstvo.

Također, ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali ne duže od osam dana, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Protiv rješenja o privremenom udaljenju ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Škole su dužne provoditi pedagoške mjere, uvažavajući učenikovo psihofizičko stanje i njegovu dob, te utvrditi sve okolnosti koje utječu na njegov razvoj. U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera (opomena, ukor, strogi ukor i opomena pred isključenje), može se ukinuti.

O izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu, osnovna škola obavještava nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured koji je dužan u roku od sedam dana, odrediti osnovnu školu u kojoj učenik nastavlja školovanje. Učenika osnovne škole u pravilu se seli u školu čije upisno područje graniči s upisnim područjem škole iz koje se učenik seli, pri čemu učenik zadržava pravo na besplatan prijevoz.

Bernard Iljazović