U središtu

Prva izmjena Zakona o socijalnoj skrbi

14.04.2022 Vlada Republike Hrvatske na svojoj 110. sjednici, održanoj 31. ožujka 2022. uputila je u saborsku proceduru „Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi“ s donošenjem po hitnom postupku. Novi Zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu 17. veljače 2022. (u daljnjem tekstu: Zakon) kao temeljni propis uređuje  djelatnost socijalne skrbi, korisnike, prava i usluge te postupke za njihovo ostvarivanje, način obavljanja djelatnosti i druga pitanja koja su značajna za djelatnost socijalne skrbi.
Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama u svrhu unaprjeđenja kvalitete života i osnaživanje korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

1. Razlozi prve promjene u Zakonu

Ruskom vojnom agresijom i invazijom na Ukrajinu, u veljači 2022., veliki broj raseljenih osoba iz Ukrajine i članova njihovih obitelj pronašli su utočište i sigurnost izvan granica Ukrajine, pa tako i u Republici Hrvatskoj.
S obzirom na izvanrednu i iznimnu prirodu situacije, uključujući vojnu invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu i razmjer masovnog priljeva raseljenih osoba, privremena zaštita trebala bi omogućiti tim osobama da uživaju usklađena prava diljem Europske unije koja im nude odgovarajuću razinu zaštite, uključujući i naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi.
S tim u svezi, Vijeće Europske unije je donijelo Provedbenu odluku Vijeća (EU) 2022/382 od 4. ožujka 2022. o utvrđivanju postojanja masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine u smislu članka 5. Direktive 2001/55/EZ koja ima učinak uvođenja privremene zaštite (SL L 71, 4.3.2022.) , a Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici održanoj 7. ožujka 2022., Odluku o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine1.
Prema Vladinom Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi su utvrđene kategorije stranaca kojima se mogu priznati prava ili odobriti socijalne usluge, a to su: stranac sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, stranac pod supsidijarnom zaštitom i azilant te članovi njihove obitelji kao i stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima.

Sukladno Zakonu, stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na jednokratnu naknadu i pravo na uslugu smještaja pod uvjetima propisanim Zakonom i ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našao.

2. Prijedlog za donošenje Zakona po hitnom postupku

Zbog potrebe provedbe Provedbene odluke Vijeća (EU) 2022/382 od 4. ožujka 2022. o utvrđivanju postojanja masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine u smislu članka 5. Direktive 2001/55/EZ koja ima učinak uvođenja privremene zaštite (SL L 71, 4.3.2022.), sukladno člancima 204. i 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku.

Stupanje na snagu ovoga zakona što je prije moguće u interesu je osoba pod privremenom zaštitom jer omogućuje sveobuhvatnu zaštitu osoba u potrebi putem naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi. Slijedom toga, smatra se da su ostvareni uvjeti postojanja osobito opravdanih razloga te se predlaže stupanje na snagu ovoga zakona prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

3. Sredstava potreba za provođenje zakona

Prema uvodnom dijelu Nacrta prijedloga zakona ukupna dodatna financijska sredstava potrebna za provođenje ovoga zakona na Razdjelu 086 - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u 2022. iznose 45.141.500,00 kuna, te u 2023. i 2024. iznose 53.963.500,00 kuna godišnje.
Procjenjuje se kako će trošak jedinica lokalne samouprave u 2022. iznositi 450.000,00 kuna, a u 2023. i 2024. iznosit će 675.000,00 kuna godišnje.
Zbog toga navedena procijenjena dodatna sredstva osigurat će se u okviru Financijskog plana Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u 2022., te u okviru utvrđenih projekcija za 2023. i 2024.

4. Zaključno

Predloženim zakonom osigurava se ostvarivanje naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi osobama pod privremenom zaštitom, u skladu s Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2022/382 od 4. ožujka 2022. o utvrđivanju postojanja masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine u smislu članka 5. Direktive 2001/55/EZ koja ima učinak uvođenja privremene zaštite (SL L 71, 4.3.2022.) i Odlukom o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. ožujka 2022.
Dakle, ovim zakonskim prijedlogom uređuje se da osobe pod privremenom zaštitom ostvaruju naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi u istom opsegu kao i stranci pod supsidijarnom zaštitom i azilanti.

Tatjana Martinović, dipl. iur.
Predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora
__________________________________
^ 1 https://mup.gov.hr/vijesti/vlada-prihvatila-odluku-o-uvodjenju-privremene-zastite-u-republici-hrvatskoj-za-raseljene-osobe-iz-ukrajine/288564