U središtu

Uvjeti rada stranaca i upućenih radnika u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o zaštiti na radu

13.04.2022 Ovim tekstom prikazujemo uvjete rada stranaca i upućenih radnika sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) u Republici Hrvatskoj.

Uvod

Kako je rad stranaca (osoba koje nisu hrvatski državljani), odnosno uvjeti rada i prava upućenih radnika u Republici Hrvatskoj, propisani odredbom članka 54. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14., 118/14., 94/18.i 96/18.), navedena odredba propisuje da strani radnici moraju, uz uvjete propisane posebnim propisima, ispunjavati i uvjete propisane odredbama navedenog Zakona, kao i propisa donesenih na temelju njega.

Također ističemo da je strani poslodavac u odnosu na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, prema odredbama članka 6. i 7. Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni ("Narodne novine" br. 128/20.), za vrijeme upućivanja radnika u Republiku Hrvatsku obvezan primjenjivati odredbe propisa Republike Hrvatske odnosno proširenoga kolektivnog ugovora.

Međutim, kada su zajamčeni uvjeti rada iz članaka 6. i 11. Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni povoljnije uređeni pravom države sjedišta stranoga poslodavca i koje se primjenjuje na radni odnos upućenoga radnika nego pravom Republike Hrvatske, na upućenoga radnika primjenjuje se za njega povoljnije pravo. Navedena prava jamče se upućenim radnicima koje je strani poslodavac u okviru privremenoga ili povremenoga prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno razdoblje uputio na rad u Republiku Hrvatsku.

Poslodavac osnovan u državi koja nije država članica Europskog gospodarskog prostora dužan je tijekom obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj, organizirati i provoditi zaštitu na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega te drugim propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Kada pravna osoba ili fizička osoba poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj zapošljava ili koristi usluge stranca, na način da ga uključuje u svoj proces rada te sa strancem ima sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla, ona je odgovorna je za organiziranje i provođenje zaštite na radu za tog stranca, time da navedeno vrijedi i za strance koje poslodavci pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uključuje u svoj proces rada kao ustupljene radnike putem Agencije za privremeno zapošljavanje.

Nadalje, kada su strani radnici uključeni u proces rada domaćeg poslodavca - korisnika, onda je domaći poslodavac - korisnik odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu za te strane radnike.
Kada poslodavci pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe državljani Republike Hrvatske imaju sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa stranim poslodavcem, koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku, u tom slučaju je strani poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu za stranca kojeg upućuje na rad u Republiku Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom.

Pregled osnovnih obveza zaštite na radu koje trebaju ispuniti strani poslodavci za strane radnike

Procjena rizika za poslove koje strani radnici obavljaju na mjestima rada

Prema odredbi članka 18. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.

Nadalje, stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, priznat će se procjena rizika koja je u skladu s propisima zemlje iz koje strani poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan), ako procjena rizika odgovara rizicima pri obavljanju poslova na mjestima rada.

Obavljanje poslova zaštite na radu

Poslodavac je obvezan obavljati poslove zaštite na radu prema članku 20. Zakona o zaštiti na radu i odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu ("Narodne novine" br. 126/19).

Stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, priznat će se ispunjavanje odredbi članka 20. Zakona o zaštiti na radu, ako su iste proveli u skladu s propisima zemlje iz koje strani poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan).

Osposobljavanje za rad na siguran način za poslove koje radnik obavlja

Strani radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način, te je strani poslodavac dužan upućenog radnika prije početka rada obavijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika vezanim uz obavljanje poslova i osposobiti ga za rad na siguran način.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita ("Narodne novine" br. 142/21.). Strani radnici iz država članica Europskog gospodarskog prostora, koji su osposobljeni za rad na siguran način prema propisima zemlje iz koje dolaze i za to posjeduju o tome dokaz ne moraju se ponovno osposobljavati za rad na siguran način u Republici Hrvatskoj, ali je potrebno provesti provjeru osposobljenosti (praktični dio) na mjestu rada u Republici Hrvatskoj.

Međutim, oni strani radnici koji nisu osposobljeni za rad na siguran način mogu raditi pod nadzorom radnika koji je osposobljen za rad na siguran načina za poslove koje radnici obavljaju ali takav način rada može trajati do 60 dana.

Uređenje mjesta rada u skladu s pravilima zaštite na radu

Mjesta rada moraju biti uređena u skladu s osnovnim, posebnim i priznatim pravilima zaštite na radu, odnosno sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada ("Narodne novine" br. 105/20.), time da je poslodavac obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu koji trebaju biti na jeziku i pismu koje strani radnik razumije.

Ispunjavanje posebnih uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

Poslovi s posebnim uvjetima rada određeni su Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada ("Narodne novine" br. 5/84.), time da strani radnici koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada moraju ispunjavati i posebne uvjete glede dobi života, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenoga, tjelesnog i psihičkog stanja za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Pregledi, održavanje i ispitivanje sredstava rada

Sredstva rada koja koriste strani radnici moraju biti pregledavana, održavana i ispitivana te u ispravnom stanju.

Naime, odredbom članka 42. Zakona o zaštiti na radu je propisano da je poslodavac obvezan, u skladu s navedenim Zakonom, njegovim provedbenim propisima, pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

Vezano za navedenu odredbu u odnosu na radnu opremu kao dio sredstava rada, primjenjuje se Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme ("Narodne novine" br. 18/17.) i Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme ("Narodne novine" br. 16/16.).

Dostupnost radniku procjene rizika, zapisnika, obavijesti, uputa i sl.

Poslodavac je obvezan osigurati da radniku budu dostupni:

1) procjena rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju,
2) upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju,
3) pisani dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način,
4) pisani dokaz da radnik udovoljava uvjetima za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada,
5) zapisnik o ispitivanju radne opreme, instalacija i radnog okoliša.

Iznimno od navedenog, procjena rizika, dokazi i zapisnici ne moraju se nalaziti na radilištu na kojemu rad ukupno traje kraće od 30 dana, ali moraju biti dostupni u roku koji odredi nadležni inspektor.

Procjena rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju mora biti dostupna na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (ne mora biti prevedena kod ovlaštenog sudskog tumača).

Stranom radniku moraju biti dostupne upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju na jeziku koji radnik razumije.

Zdravstvena zaštita na radu (usluge medicine rada)

Prema odredbi članka 63. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan osigurati radniku zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radu. Stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, priznat će se ispunjavanje navedene odredbe, ako su iste proveli u skladu s propisima zemlje članice Europskog gospodarskog prostora iz koje strani poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan).

Pružanje prve pomoći

Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći na način da na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći.

Stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, priznaje se osposobljavanje za pružanje prve pomoći i s tim u vezi izdane isprave, važeće u zemlji iz koje poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan).

Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje

Vezano za zaštitu od požara te evakuaciju i spašavanje, poslodavac je obvezan broj radnika, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati ovisno o naravi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika. Stranim poslodavcima koji ostvaruju poslovni nastan u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora, priznaje se osposobljavanje za evakuaciju i spašavanje i s tim u vezi izdane isprave, važeće u zemlji iz koje poslodavac dolazi (u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan).

Rad u skladu s pravilima zaštite na radu

Strani radnici moraju poslove obavljati u skladu s osnovnim, posebnim te priznatim pravilima zaštite na radu. Osnovna i posebna pravila zaštite na radu propisana su Zakonom o zaštiti na radu i pravilnicima donesenim na temelju njega, dok se priznata pravila zaštite na radu primjenjuju ako u pravnom poretku Republike Hrvatske nisu na snazi pravna pravila zaštite na radu koja bi poslodavac trebao primijeniti radi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika,

Nadalje, pri organiziranju i provođenju radnih postupaka, ovisno o poslovima, tehnologiji rada, sredstvima rada i opasnim kemikalijama koje se koriste, radnom okolišu, potrebno je ispunjavati i druge obveze koje proizlaze iz propisa zaštite na radu.

 Alan Vajda, mag. iur.