U središtu

Novela Zakona o upravnim sporovima

15.10.2021 Uvođenjem dostave putem informacijskog sustava ubrzat će se i skratiti trajanje upravnog spora, smanjit će se troškovi postupka, a također će se time  omogućiti bolja zaštita života i zdravlja ljudi s obzirom na proglašenu epidemiju bolesti COVID-19.

Zakon o upravnim sporovima ("Narodne novine" br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16, 29/17 i 110/21.; u daljnjem tekstu: ZUS) koji je na snazi od početka 2012., dosad je mijenjan nekoliko puta s ciljem da se isprave uočeni problemi i unaprijedi sustav osiguranja zakonitosti i sudske zaštite prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjem javnopravnih tijela.

Zadnje izmjene ZUS-a objavljene su u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" br. 110/21)., a stupaju na snagu 21. listopada 2021. godine. Cilj ovih izmjena i dopuna je nastavak rada na razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije na način da se unaprijedi funkcionalizacija pravosudnog sustava, ubrza i skrati trajanje upravnog spora te da se smanje troškovi postupka.

S obzirom na to da je osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) stalna identifikacijska oznaka koju korisnici OIB-a koriste u službenim evidencijama te u svakodnevnom radu kod razmjene podataka odlučeno je da potrebno OIB naznačiti u tužbi kojom se pokreće upravni spor (članak 23. ZUS-a).

Također, unaprjeđuje se postojeće uređenje vezano uz predaju tužbe na način da se tužba dostavlja u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava. Dan kada je informacijski sustav potvrdio podnositelju primitak tužbe, smatra se danom predaje tužbe sudu kojemu je upućen, dok tužba u elektroničkom obliku mora biti potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom, u skladu s posebnim propisima. Samim time, tužba u elektroničkom obliku koja je potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom smatrat će se vlastoručno potpisanom (članak 25. ZUS-a). Za uspostavljanje informacijskog sustava nadležno je ministarstvo koje je nadležno za poslove pravosuđa.

Mijenjale su se i odredbe vezane uz zakazivanje rasprave. Stoga je dodan novi stavak 2. u članku 37. ZUS-a kojim je određeno da se ročište, u pravilu, održava u sudskoj zgradi, no sud može odrediti i da se ročište održi na daljinu, uz korištenje odgovarajućih audiovizualnih uređaja za potrebe održavanja ročišta na daljinu ili za izvođenje pojedinih dokaza.

Podnesci

Izmijenjen je i članak 49. ZUS-a na način da se podnesci koji se dostavljaju u pisanom ili elektroničkom obliku dostavljaju putem informacijskog sustava, a izjava koja se daje podneskom može se sudu dati i usmeno na zapisnik.

Određuju se i obvezni korisnici elektroničke komunikacije, a to su: tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici te pravne osobe. Svi oni su obvezni podnositi podneske u elektroničkom obliku. Ako netko od prethodno nabrojanih podnositelja podnesak ne podnese u elektroničkom obliku, sud će mu naložiti da u roku od osam dana podnesak dostavi u elektroničkom obliku. Posljedica nedostavljanja podneska u elektroničkom obliku u određenom roku, povlačit će za sobom presumpciju da je podnesak povučen.

Podnesak će također morati sadržavati OIB stranke, a podnesak koji je dostavljen u elektroničkom obliku morat će biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s posebnim propisima. Naravno, podnesak u elektroničkom obliku koji je potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom smatrat će se vlastoručno potpisanim.

Dan predaje podneska sudu kojemu je upućen smatrat će se dan kada je informacijski sustav podnositelju potvrdio primitak podneska. U slučaju da podnesak podnesen u elektroničkom obliku sadržava kakav nedostatak koji onemogućuje postupanje po podnesku odnosno ako je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, sud će o tome elektroničkim putem obavijestiti podnositelja i odredit će rok u kojem je podnositelj dužan otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.


Dostava

Dostava u upravnom sporu se obavlja prema pravilima kojima je uređena dostava u općem upravnom postupku. Izmjenom članka 50. ZUS-a propisuje se obavljanje dostave te se ujedno unaprjeđuje postojeće uređenje dostave i način obavljanja dostave elektroničkim putem. Tako je propisano da u situaciji u kojoj stranka izjavi da je suglasna da joj se dostava obavlja elektroničkim putem, sud će joj dostavu obavljati putem informacijskog sustava. Ako je stranka sudu podnijela podnesak u elektroničkom obliku smatra se da je suglasna primiti dostavu elektroničkim putem sve dok ne priopći drugačije.

Obveznim korisnicima elektroničke komunikacije (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, državno odvjetništvo, javni bilježnici, odvjetnici, stečajni upravitelji, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, povjerenici te pravne osobe) pismena se dostavljaju u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava.

Putem navedenog informacijskog sustava sud šalje adresatu u njegov sigurni elektronički poštanski pretinac pismeno koje adresat mora preuzeti u roku od 15 dana od dana kad je pristiglo u sigurni elektronički poštanski pretinac. U protivnom, ako adresat u tom roku ne potvrdi primitak pismena, smatrat će se da je dostava obavljena istekom 15 dana od dana kada je pismeno pristiglo u sigurni elektronički poštanski pretinac.

U informacijskom sustavu omogućeno je da istodobno sa slanjem pismena adresatu na adresu elektroničke pošte šalje i informativnu poruku u kojoj ga obavještava o dostavi pismena te ga upozorava na pravne posljedice propuštanja preuzimanja pismena u propisanom roku.

Adresat može preuzeti pismeno iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca informacijskog sustava uz dokazivanje svoga identiteta putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava i elektroničku potvrdu primitka pismena (članak 50. stavak 6. ZUS-a).

Uređeno je da informacijski sustav o dostavi obavještava sud potvrdom u elektroničkom obliku. Također se na ovaj način, odnosno elektroničkim putem mogu dostaviti i ona pismena koja imaju izvornike u fizičkom obliku ako je elektronički (skenirani) prijepis koji je izrađen na temelju izvornika u fizičkom obliku potpisan kvalificiranim elektroničkim pečatom suda. U slučaju da sud utvrdi kako dostava elektroničkim putem nije moguća, dostavit će pismeno na drugi prikladan način i navesti razlog za takvu dostavu.

Marina Turković