U središtu

Aneks ugovora o radu - prava radnika

16.08.2021

Svaki ugovor o radu može se izmijeniti sporazumno (aneksom), staviti van snage potpisivanjem novog ugovora o radu s izmijenjenim odredbama (sporazumno) ili otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora o radu. Ovim člankom autor pojašnjava navedene institute, s posebnim naglaskom na aneks ugovora o radu.

Člankom 10. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/2014., 127/2017., 98/2019.- dalje u tekstu: ZOR) propisano je da se radni odnos zasniva ugovorom o radu. Nadalje, određuje se ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno.

Ugovor o radu predstavlja temeljni institut radnog prava čijim sklapanjem nastaje radni odnos. Ugovor o radu sklapa se u pisanoj formi. Zakon o radu  u članku 15. propisuje koje podatke mora sadržavati svaki ugovor o radu, odnosno propisuje obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu. Uz osobne podatke stranaka, ugovor o radu mora sadržavati podatke o mjestu rada, nazivu posla, danu početka rada, očekivanom trajanju ugovora u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, otkaznim rokovima, osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo, trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Pored Zakona o radu, na sklapanje, valjanost i prestanak ugovora o radu primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" br. 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015., 29/2018.). ZOR dozvoljava da se poslodavac i radnik dogovore i da ugovore i veća prava od onih koja su propisana zakonom. Međutim, bitno je istaknuti da bez obzira kako je i kojim aktom neko pravo uređeno, za radnika će se primjenjivati uvijek ono pravo koje je za radnika povoljnije.

U praksi se vrlo često pojavljuje da tijekom radnog odnosa poslodavac i/ili radnik  drugoj strani podnesu prijedlog za izmjenu bilo kojeg glavnog sastojka ugovora o radu. Ukoliko druga strana prihvati prijedlog, sklopiti će se novi ugovor o radu ili njegova izmjena, odnosno aneks ugovora o radu. Navedeni čin se smatra sporazumnim, odnosno  postojanje volja (suglasnost) obiju strana.

Ipak, valja naglasiti, ukoliko je predlagač izmjena poslodavac, a radnik ne prihvati njegov prijedlog za sporazumnom izmjenom ugovora o radu, poslodavac se može koristiti institutom otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

Kada je u pitanju sama priroda izmjena pojedinih odredbi ugovora o radu tijekom trajanja radnog odnosa može doći do potrebe da se isti izmjeni na način da se promijeni npr. vrsta posla koju radnik obavlja, mjesto rada ili najčešće plaća radnika.

Člankom 15. ZOR-a propisuju se podatci koje mora sadržavati svaki ugovor o radu. Tako su glavni sastojci ugovora podaci o strankama, danu početka rada, trajanju plaćenog godišnjeg odmora, trajanju redovitog radnog dana ili tjedna, te odredba o otkaznim rokovima.

Posebno se treba voditi računa o reguliranju odredbi koje uređuju pitanje plaće te mjesta rada i poslova koje će radnik obavljati jer su takvi, za radnika često najbitniji podaci, podložni izmjenama te mogu izazvati sudske sporove.

Plaća radnika mora biti određena (na način da je ugovorom o radu utvrđen njen iznos) ili odrediva (na način da se je ista utvrđena zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu na koje upućuje ugovor o radu, primjerice u visini prosječne neto plaće u Hrvatskoj).

Isto tako, ZOR određuje da u ugovoru o radu mora biti odredba o nazivu posla, naravi ili vrsti rada na koji se zaposlenik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova. Stoga je važno dobro regulirati predmet rada jer od toga ovisi što će radnik zapravo obavljati i za isto primati plaću, odnosno, koje su njegove dužnosti i odgovornosti na radnom mjestu. Ipak, unatoč dobroj regulaciji, tijekom radnog odnosa, poslodavac i radnik svejedno mogu podnijeti prijedlog za izmjenu ugovora o radu, koji se najčešće tiče pitanje plaće i vrste posla.

Budući da je ugovor o radu dvostranoobvezni ugovor po kojem svaka od ugovornih strana ima obveze prema drugoj, on se ne može promijeniti jednostranim postupanjem poslodavca. Dakle, poslodavac ne smije bez suglasnosti radnika izmijeniti bilo koji bitni sastojak ugovora o radu, stoga u slučaju kada bi to želio učiniti, poslodavac mora radniku ponuditi dodatak (aneks) ugovora o radu ili novi ugovor o radu koji radnik može, ali i ne mora prihvatiti.

Naime, radnik je potpuno samostalan i slobodan u donošenju odluke o tome želi li potpisati dodatak (aneks) ugovora o radu ili novi ugovor o radu. Sukladno navedenom, ako su se poslodavac i radnik sporazumjeli o tome da se neki elementi radnog odnosa izmijene, to se može učiniti na način da se potpiše novi ugovor o radu ili da se sklopi dodatak (aneks) postojećem ugovoru. U slučaju kada radnik pristane sklopiti taj novi ugovor o radu, smatra se da je danom sklapanja novog ugovora prestao važiti prethodni ugovor o radu. Navedeno se može ali i ne mora posebno navoditi u novom ugovoru o radu.

Kao što je ranije rečeno, poslodavac ne može jednostrano izmijeniti ugovor o radu, već je za isto potreban pisani pristanak radnika. No, budući da u najčešćim slučajevima poslodavac nudi radniku da potpiše aneks ugovora o radu kojim će obavljati druge, manje plaćene poslove, odnosno izmjene koje ne idu u korist radniku, preporučljivo je da radnik traži primjereni rok za proučavanje izmjena da utvrdi koja bi bila u tom slučaju njegova prava i obveze tijekom rada.

Sporazumna izmjena ugovora o radu predstavlja uobičajen način izmjene ugovora kod kojeg jedna strana (poslodavac) daje ponudu drugoj strani (radniku) za izmjenu ugovora, a druga strana svojim potpisom takvu izmjenu prihvaća. Potpisivanjem aneksa ugovora o radu mijenja se jedan ili više sastojaka ugovora ( npr. plaća, radno mjesto, poslovi i slično), ali sam ugovor uz izmjene sadržane u aneksu vrijedi i dalje. Aneksom se ugovor može izmijeniti na određeni rok (da će radnik privremeno npr. iduća tri mjeseca  obavljati  svoje poslove na drugoj lokaciji) ili trajno (npr. da radnik prestaje obavljati dosadašnje poslove i određenog datuma trajno preuzima poslove drugog radnog mjesta). Aneks ugovora o radu traje na rok koji je sklopljen i poslodavac ga ne može jednostrano otkazati. Bitno je naglasiti da ponuda za izmjenu ugovora o radu nije otkaz ugovora o radu, već prijedlog za izmjenu. Ukoliko je radnik suglasan sa izmjenom, aneks ugovora o radu mora potpisati u pisanom obliku, čime daje do znanja da je dobrovoljno, odnosno sporazumno pristao na izmjenu ugovora o radu. Samim time je svjestan da će takav ugovor (aneks) vrlo teško moći naknadno osporavati.

S druge strane, ukoliko radnik nije zadovoljan izmjenama koje poslodavac predlaže nije dužan potpisati aneks ugovora o radu. U tom slučaju radnik ne potpisuje izmijenjeni ugovor nego nastavlja raditi prema ugovoru po kojem je radio i do tada. U radnikovom pravnom položaju nema promjena, odnosno radni odnos se nastavlja prema pravima i obvezama iz postojećeg ugovoru o radu, koji i dalje obvezuje i poslodavca i radnika. Radnik nastavlja raditi iste poslove, na istom mjestu rada i za istu plaću koji su propisani u postojećem ugovoru.

Ukoliko bi radnik odbio sklopiti aneks ugovora o radu kojeg bi predložio poslodavac, tada poslodavcu na raspolaganju stoji mogućnost korištenja instituta otkazivanja ugovora o radu s istovremenom ponudom sklapanja novog ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima (otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora).

Prema ZOR-u, poslodavac može otkazati postojeći ugovor o radu samo ako za to ima opravdani razlog, primjerice ako je prestala potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga, te mora radniku dostaviti takav otkaz u pisanom obliku, uz obrazloženje razloga.

Institut otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu propisan je člankom 123. ZOR-a, a uključuje dva elementa – otkaz prvotnog ugovora o radu i ponudu izmijenjenog ugovora o radu. Oba dijela moraju biti međusobno povezana. Poslodavac ne može ponudu za izmjenu ugovora o radu staviti naknadno, kao pojašnjenje već danog otkaza. Dakle, radi se o slučaju kada poslodavac otkaže ugovor i istodobno predloži radniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima (otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora).

Najčešće će do takvog oblika izmjene doći u slučaju da poslodavac i radnik ne uspiju postići sporazum u prethodnoj fazi pregovora oko izmjene ugovora o radu, odnosno ako radnik nakon usmenih pregovora ne pristane na prijedlog poslodavca na izmjenu ugovora o radu. Poslodavac mora radniku u isto vrijeme sa odlukom o otkazu ugovora o radu dostaviti i prijedlog novog ugovora o radu s izmijenjenim uvjetima. O ponudi za sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, koji ne smije biti kraći od osam dana.

Valja napomenuti da poslodavac nije dužan radniku prvo predložiti sklapanje aneksa ugovora o radu, nego mu može odmah dati otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu. Ipak, za poslodavca je prihvatljivije da s radnikom prvo pokuša riješiti moguće izmjene sporazumnim putem.

Kada je u pitanju praksa, vezano za ponudu sklapanja novog ugovora o radu uz istovremeni otkaz postojećega u praksi se u pravilu pojavljuju dvije situacije. Prva je da radnik ne prihvati ponuđeni (izmijenjeni) ugovor. Ako radnik ne želi raditi pod izmijenjenim uvjetima, odbiti će potpisati izmijenjeni ugovor čime će nastupiti posljedice otkaza. To znači da će početi teći otkazni rok nakon čijeg završetka prestaje radni odnos. Druga situacija je da radnik takvu ponudu prihvati i iskoristi pravo da pred nadležnim sudom osporava dopuštenost otkaza. Dakle, ako radnik želi nastaviti radni odnos, potpisat će izmijenjeni ugovor o radu i početi raditi pod izmijenjenim uvjetima. Bez obzira što je potpisao izmijenjeni ugovor, radnik ima pravo pokrenuti sudski postupak u kojem traži da sud utvrdi da je odluka poslodavca o otkazu bila nedozvoljena.

Ako dođe do sudskog postupka  teret dokaza je na poslodavcu i poslodavac mora dokazati da je imao zakonom predviđeni razlog za otkaz (poslovno ili osobno uvjetovani otkaz ili mnogo rjeđe skrivljeno ponašanje radnika). Nužno je ispunjenje uvjeta koji se traži za dopuštenost svakog drugog redovitog otkaza, odnosno mora postojati opravdani razlog za otkaz.

Važno je za naglasiti kako ponuđeni ugovor o radu ne mora odgovarati radnikovoj stručnoj spremi i zvanju, niti ranijoj plaći, ali pri određivanju uvjeta rada prema novom ugovoru o radu ne smije se raditi o diskriminaciji ili zlouporabi prava i mora postojati opravdani razlog za takav ugovor. Inače je otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu nedopušten.

Na kraju potrebno je istaknuti kako načelo neformalnosti ugovora određuje da se ugovor može sklopiti u bilo kojem obliku, osim ako je zakonom drukčije određeno. Međutim, kako za većinu pravnih načela postoje i iznimke, tako za neke vrste ugovora da bi bili pravovaljani i proizvodili pravne učinke, postoji obveza da budu u pisanom obliku.

ZOR propisuje obveznu formu sklapanja ugovora o radu u pisanom obliku, te je stoga isti oblik potreban za svaku kasniju izmjenu i dopunu ugovora. Drugim riječima, ukoliko je tijekom trajanja ugovornog odnosa postojala potreba za izmjenom ugovorenih uvjeta, a stranke ne žele raskinuti ugovor, potrebno je da ga izmijene ili dopune, odnosno da sklope aneks ugovora. Aneks ugovora je prijedlog za izmjenu glavnog ugovora te je Zakonom o obveznim odnosima određeno da se za sve kasnije izmjene i dopune ugovora zahtijeva da budu sklopljene u istom obliku u kojem je sklopljen glavni ugovor.

Ivan VIDAS, struč. spec. oec.