Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

12.10.2020

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za odgojno-obrazovne ustanove u 2020. godini

Navedenim stručnim tekstom prikazujemo uvjete za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini koje se primjenjuju na odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj.

I. Uvod

Mjere iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje koje obuhvaćaju potpore za zapošljavanje, potpore za usavršavanje, financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba, zapošljavanje u javnim radovima, odnosno ostale mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provode se sukladno odredbama Zakona o tržištu rada ("Narodne novine", br. 118/18. i 32/20.).

Imajući u vidu navedeno, odredbom članka 34. navedenog Zakona propisan je način donošenja i sadržaj aktivne politike zapošljavanja, dok je odredbom članka 35. određen sam sadržaj i glavni ciljevi mjera za poticanje zapošljavanja, time da su dodatno odredbom članka 36. definirani uvjeti i način korištenja sredstava za provođenje mjera iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Obzirom da je Vlada Republike Hrvatske kao strateški dokument donijela Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine one postavljaju temeljni okvir za provedbu aktivne politike zapošljavanja, time da Hrvatski zavod za zapošljavanje donosi uvjete i načine korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja za svaku kalendarsku godinu.

II. Zakonodavni okvir

Što se tiče mogućnosti realizacije prava koja su vezana uz korisnike pojedinih mjera iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ista se ostvaruju temeljem odredbi Zakona o tržištu rada ("Narodne novine", br. 118/18. i 32/20.), Zakona o državnim potporama ("Narodne novine", broj 47/14. i 69/17.) te Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19. i 64/20.).

Nadalje, potpore za zapošljavanje i usavršavanje usklađene su sa odredbama Zakona o državnim potporama, Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2020. - 2022. ("Narodne novine", br. 123/19.), Uredbom o skupnim izuzećima (EK) br. 651/2014., koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084., Uredbom o potporama male vrijednosti (EK) br. 1407/2013., time da ista imaju obilježja horizontalnih potpora, namijenjenih svim poduzetnicima, ali isključuju poduzetnike u teškoćama.

III. Osnovni pojmovi

Nezaposlena osoba je osoba koja se sukladno odredbama Zakona o tržištu rada, vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Poslodavac je svaka pravna i fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost te je registrirana sukladno zakonskim propisima iz područja djelatnosti ili pravne osobnosti koju obavlja. Mentor je zaposlenik nadležan za prenošenje stručnih znanja i vještina i nadgledanje rada polaznika osposobljavanja na radnom mjestu i srodnih aktivnosti.

Prijava potrebe za radnikom (obrazac PR) je oglašeno radno mjesto koje poslodavac dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje osobno, poštom, telefonom, elektroničkom poštom i drugim kanalima komunikacije koja sadrži osnovne podatke o poslodavcu te uvjete koje radnik mora ispunjavati za obavljanje poslova za koje se traži posredovanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zadužnica je sredstvo osiguranja naplate potraživanja dostavljena od strane korisnika sredstava i potpisnika ugovora., time da korisnici sredstava, sukladno propisanim uvjetima, dostavljaju Hrvatskom zavodu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na pretpostavljeni iznos ugovorenih sredstava.

IV. Razvrstavanje mjera aktivne politike zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu razvrstane su prema pojedinoj vrsti aktivnosti i intervenciji te financijskoj podršci, te se dijele na:

1. Potpore za zapošljavanje

   a) Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

2. Potpore za usavršavanje

3. Potpore za samozapošljavanje

4. Obrazovanje i osposobljavanje

    a) Obrazovanje nezaposlenih

    b) Obrazovanje zaposlenih

    c) Osposobljavanje na radnom mjestu

    d) Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja

    e) Aktivacijski programi

5. Javni rad

6. Potpore za očuvanje radnih mjesta

    a) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

7.  Stalni sezonac

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje - www.hzz.hr i www.mjere.hr

V. Opći uvjeti za dodjelu sredstava bespovratnih potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Zahtjev za dodjelu sredstava bespovratnih potpora predstavlja propisani obrazac Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje koji je dostupan poslodavcima u svakoj ispostavi, odnosno regionalnom/područnom uredu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici www.mjere.hr.

Poslodavac popunjeni zahtjev s propisanom dokumentacijom predaje u regionalnom/područnom uredu ili ispostavi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gdje stručni suradnik u Odsjeku za aktivnu politiku zapošljavanja (skraćeno: APZ) obavlja kontrolu kompletnosti zahtjeva, te može zatražiti nadopunu zahtjeva ukoliko to bude potrebno. Nadalje, Hrvatski zavod za zapošljavanje dužan je u roku od 10 dana od datuma zaprimanja zahtjeva s cjelovitom propisanom dokumentacijom, isti ocijeniti te o ocjeni izvijestiti poslodavca.

Međutim, zahtjev za financiranje obrazovanja iznimka je od navedene procedure, jer se navedeni zahtjev za razliku od ostalih obrađuje interno unutar Zavoda i provodi sukladno propisanim internim procesima, osim ako nije izričito drugačije navedeno.

a) obrada, ocjena, praćenje i kontrola izvršenja ugovornih obveza

Svaki pojedini zahtjev ocjenjuje se temeljem zadovoljavanja uvjeta iz financijskog poslovanja (prihodi, rashodi, gubitak, redovite isplate plaća, redovite uplate doprinosa, nepodmirene obveze), broja prosječno zaposlenih, uvjeta dužine prijave u evidenciju nezaposlenih osoba, ciljane skupine, oglašene prijave potrebe za radnikom (skraćeno: PR) i usklađenosti PR-a s kriterijima pojedine mjere.

Međutim, prilikom ocjene zahtjeva uzima se u obzir prethodna suradnja s navedenim poslodavcem, rezultati korištenja mjera aktivne politike ili eventualna potraživanja dugovanja iz prijašnjih ciklusa mjera, odnosno je li poslodavac pravodobno i u potpunosti ispunio ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

b) rokovi za ocjenu zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava potpore

Regionalni/područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dužan je kompletne zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom ocijeniti, te za one koji su ocijenjeni pozitivno zatražiti suglasnost za rezervaciju sredstava od Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, ukoliko je ocjena predmetnog zahtjeva negativna, regionalni/područni ured ne prosljeđuje zahtjev u Središnji ured, nego pisanim podneskom izvještava poslodavca o svojoj ocjeni, time da je zahtjev potrebno ocijeniti i o ocjeni istog izvijestiti poslodavca u roku od 10 dana od datuma zaprimanja cjelokupne dokumentacije.

Zahtjev za navedenu suglasnost se urudžbira u regionalnom/područnom uredu, dok se u Središnji ured dostavlja samo putem aplikacije Odsjeka za aktivnu politiku zapošljavanja (skraćeno: APZ), time da se zahtjev ne može se uputiti ukoliko isti nije potpisan od predstojnika i uložen u predmet u regionalnom/područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nadalje, po uvidu u dostavljeni aplikativni zapis obrasca zahtjeva, Središnji ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem aplikacije APZ-a dostavlja područnom uredu obavijest da su osigurana i rezervirana sredstva za potpis ugovora, te nakon toga regionalni/područni ured podnositelju zahtjeva dostavlja obavijest o ocjeni zahtjeva uz informacijski letak koji sadržava glavne ugovorne obveze, prava i rokove za postupanje te popis ostale dokumentacije.

Naime, kada je suglasnost Središnjeg ureda pozitivna regionalni/područni ured potpisuje s korisnikom:

1) Ugovor o dodjeli državne potpore za zapošljavanje/usavršavanje

2) Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i proširenja poslovanja, odnosno za očuvanje radnih mjesta.

3) Ugovor o (su)financiranju obrazovanja i osposobljavanja, zapošljavanja u javnom radu i za stalnog sezonca.

c) uvjeti za potpisivanje ugovora

Obzirom da je regionalni/područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zadužen za potpis ugovora, on dostavlja poslodavcu obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva uz informacijski letak koji sadržava osnovne ugovorne obveze, prava i rokove za postupanje, te popis ostale potrebne dokumentacije koju poslodavac treba dostaviti kako bi se pristupilo zaključivanju ugovora o dodjeli sredstava po mjerama u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavac ne smije zaključiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom za potporu za zapošljavanje prije podnošenja zahtjeva što podrazumijeva da najraniji datum sklapanja ugovora o radu mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva, jer u suprotnom financijski rizik ukoliko suglasnost bude negativna, odnosno u slučaju nedostatka financijskih sredstava za provedbu navedene mjere.

Ugovor o dodjeli sredstava po mjerama potpore za zapošljavanje, usavršavanje, javni rad, osposobljavanje na radnom mjestu, potpora za očuvanje radnih mjesta, potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, stalni sezonac može se potpisati ukoliko poslodavac u roku 8 dana od dana obavijesti o pozitivnoj ocjeni regionalnom/područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostavi ugovor(e) o radu/osposobljavanju na radnom mjestu za sufinancirane osobe kao i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Također napominjemo, da radi potpisa ugovora poslodavac mora priložiti bjanko zadužnicu s ovjerenim potpisom dužnika, ovjerenu kod javnog bilježnika na kojoj je upisan pretpostavljeni iznos koji je u visini iznosa potpore ili zadužnicu koja osim ovjerenog potpisa dužnika ima i ovjeren potpis jamca platca, time da se navedena obveza ne odnosi na poslodavce  koji su proračunski korisnici.

d) pravo na prigovor i postupanje u slučaju prigovora

Temeljem dostavljene ocjene zahtjeva i obavijesti o kršenju ugovornih obveza poslodavac može uložiti prigovor, koji se može uputiti u roku od 60 dana od zaprimanja navedenih obavijesti, time da o prvom prigovoru odlučuje regionalni/područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dok se ponovljeni prigovor s očitovanjem o postupanju regionalnog/područnog ureda dostavlja Središnjem uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

e) isplata dodijeljenih sredstava potpore

Isplata sredstava definira se ugovorom o financiranju pojedine mjere, time da se kod jednokratne isplate ista provodi u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Međutim, kod dvokratne isplate 50% sredstava isplaćuje se po potpisu ugovora i dostavi instrumenata osiguranja naplate od strane poslodavca, najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora, a preostalih 50% isplate najkasnije u roku od 30 dana po dostavi dokaza o izvršenim obvezama za koje je primljen prvi dio sredstava i to u rokovima koji su propisani ugovorom.

Kod dvokratne isplate za obrazovanje/osposobljavanje/usavršavanje isplata se obavlja u dva dijela i to na način da se prvi dio isplati u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora, a preostali dio u roku 30 dana od dana dostave izvješća provoditelja obrazovanja o realizaciji programa.

f) Praćenje i kontrola utrošenih sredstava

Kontrola izvršenja ugovornih obveza podrazumijeva: a) administrativnu kontrolu temeljem dokumentacije za izvršenje ugovornih obveza koje poslodavac u rokovima definiranim ugovorom po različitim intervencijama dostavlja regionalnom/područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i b) kontrolu na mjestu izvršenja. 

-  administrativna kontrola od strane regionalnog/područnog ureda obuhvaća:

1) kontrolu dokumentacije svih ugovora za izvršenje ugovornih obveza koje poslodavac u rokovima definiranim ugovorom po različitim intervencijama dostavlja regionalnom/područnom uredu Zavoda za sve ugovore korištenjem kontrolnog obrasca, 

2) provjeru utroška odobrenih sredstava sukladno Programu i troškovniku usavršavanja,

3) provjeru utroška odobrenih sredstava sukladno poslovnom planu i troškovniku samozapošljavanja.

- kontrola provedbe ugovora na mjestu izvršenja podrazumijeva:

posjet poslodavcu/korisniku potpore te utvrđivanje zatečenog stanja na temelju uvida i razgovora s poslodavcem i sufinanciranom osobom, gdje je nužno utvrditi je li sufinancirana osoba zatečena na radnom mjestu/mjestu obrazovanja, kakvi su uvjeti rada te obavlja li poslove u skladu s programom osposobljavanja/javnog rada, odnosno poslove u skladu s ugovorom o radu (potpore za zapošljavanje/usavršavanje/samozapošljavanje). Međutim, moguća je i kontrola na način da se uputi poziv sufinanciranoj osobi da se pismeno očituje o svom statusu.

g) aktivnosti u svezi raskida ugovora i povrata isplaćenih sredstava

Za svako pojedino utvrđeno kršenje ugovornih obveza u roku od 8 dana od dana kada je isto utvrđeno, Zavod će uputiti potpisniku ugovora (poslodavac, sufinancirana  osoba, obrazovna ustanova) pisanu obavijest o kršenju ugovornih obveza s predloženim aktivnostima za rješavanje nastalog spora uz rok od 15 dana da se potpisnik ugovora pisano očituje.

Međutim, ukoliko se potpisnik ugovora ne očituje u navedenom roku, odnosno ne javi se u Hrvatski zavod za zapošljavanje radi dogovora, odnosno ukoliko ne ispravi uočeni propust, Zavod upućuje drugu pisanu obavijest uz rok od 15 dana da se uočeni propust ispravi ili potpisnik ugovora pisano očituje, time da Zavod nakon dvije upućene pisane obavijesti na koje se nitko nije odazvao odnosno nije ispravio propust, treću pisanu obavijest oglašava na oglasnoj ploči regionalnog/područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te nakon isteka roka od 8 dana upućuje potpisniku ugovora Obavijest o aktiviranju instrumenata naplate osiguranja potraživanja.

Mogući oblici naplate potraživanja zbog utvrđenog kršenja ugovornih obveza su:

1. Jednokratni povrat ukupno isplaćenih sredstava,

2. Sporazum o izvansudskoj nagodbi,

3. Aktiviranje instrumenata naplate potraživanja,

4. Ovršni postupak.

h) aktivnosti zaključivanja ugovornih obveza

Odsjek za aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dužan je izvršiti završnu kontrolu predmeta u roku od 3 mjeseca od dostave cjelokupne dokumentacije potrebne za utvrđivanje ispunjenja svih obveza iz ugovora.

Ukoliko su obveze izvršene i naplaćena eventualna potraživanja, priprema se završno izvješće i  poslodavcu se vraća  instrument naplate potraživanja sukladno zakonskim propisima, a predmet se zatvara.

VI. Potpore za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

Navedene državne potpore predstavljaju horizontalne državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih odnosno usavršavanja već zaposlenih osoba te su dostupne svim korisnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod jednakim uvjetima. Također napominjemo, da su ove mjere razvrstavane prema vrsti aktivnosti i intervenciji, odnosno financijskoj podršci, te  prilagođene EUROSTAT klasifikaciji politika tržišta rada (više o tome na: https://ec.europa.eu/eurostat/home?).

Nastavno na navedeno, mjere obuhvaćaju: 1. mjeru obrazovanje nezaposlenih, 2. mjeru obrazovanja zaposlenih, 3. mjeru osposobljavanja na radnom mjestu, 4. mjeru obrazovanja za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja i 5. aktivacijski program.

a) Obrazovanje nezaposlenih osoba obuhvaća povećanje razine zapošljivosti nezaposlenih osoba upućivanjem u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili usavršavanja u traženim zanimanjima i sukladno razvoju tržišta rada, gdje navedena mjera traje prosječno do 6 mjeseci, time da se financira:

- 100% troška obrazovanja obrazovnoj ustanovi,

- troškovi liječničkih pregleda,

 - polazniku troškovi prijevoza do 1.400,00 kn i

-  novčana pomoć

 b) Obrazovanje zaposlenih obuhvaća povećanje razine konkurentnosti i stručnosti zaposlenih osoba upućivanjem u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili usavršavanja sukladno razvoju tržišta rada, gdje navedena mjera traje prosječno do 6 mjeseci, time da se financira:

- 100% troška obrazovanja obrazovnoj ustanovi,

- troškovi liječničkih pregleda,

c) Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja obuhvaća podizanje razine zapošljivosti i konkurentnosti osoba bez završene osnovne škole stvaranjem uvjeta za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja, gdje navedena mjera traje prosječno do 24 mjeseca, time da se financira:

- polazniku za vrijeme osnovnog obrazovanja trošak prijevoza  u iznosu do 1.400,00 kn i novčana pomoć,

- poslodavcu trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i polaganje ispita osposobljenosti do 18.000 kn,

- trošak mentorstva do 1.500,00 kn i

- trošak liječničkog pregleda

d) Aktivacijski program ima za cilj osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada gdje je ukupno trajanje navedenog programa do 2 mjeseca, odnosno u slučaju pojedinačnog sudjelovanja kandidata do 15 dana, time da se financira:

- polazniku troškovi prijevoza do 1.400,00 kn i

-  novčana pomoć

VII. Način provedbe mjere obrazovanja zaposlenih i nezaposlenih osoba

a) Obrazovanje nezaposlenih u obrazovnim ustanovama provodi se na provedbom postupka javne nabave, time da Hrvatski zavod za zapošljavanje nezaposlene osobe upućuje na obrazovne programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovne ustanove koje se biraju temeljem javne nabave, a to su:

1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

2. Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.

b) Obrazovanje zaposlenih kojima prijeti gubitak radnog mjesta, odnosno nemaju odgovarajuću stečenu kvalifikaciju koja im omogućava napredovanje kroz obrazovanje odnosi se na zaposlene osobe prijavljene u evidenciju tražitelja zaposlenja i to:

1. zaposlene osobe koje su u prijetnji gubitka radnog mjesta zbog nedostajućih stručnih znanja i vještina, 2. osobe koje namjeravaju promijeniti zanimanje i poslove,

3. osobe koje podižu razinu svoje stručnosti i konkurentnosti.

c) Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja provodi se u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja koje snosi troškove završetka osnovne škole, dok Hrvatski zavoda za zapošljavanje snosi troškove prijevoza do 1.400,00 kuna, time da su korisnici navedene mjere:

1.  Nezaposlene osobe bez završene osnovne škole prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

d) Aktivacijski program ima za cilj osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada, time da je isti namijenjen za:

1. Nezaposlene osobe koje su u evidenciji duže od 12 mjeseci

2. Nezaposlene osobe koje su kraće od 12 mjeseci u evidenciji, a koje u narednih 12 mjeseci imaju prognozu dugotrajne nezaposlenosti.

VIII Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Navedena potpora može se dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje, time da poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće. Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja.

Obzirom da navedena potpora dijeli na podmjeru namijenjenu realnom sektoru, te na podmjeru namijenjenu javnim službama, u nastavku dajemo prikaz navedene mjere za javne službe kako slijedi:

Mjera je namijenjena poticanju zapošljavanja uz sklapanje ugovora o radu s osobom bez staža osiguranja u javnom sektoru u ukupnom trajanju od 12 mjeseci, time da obuhvaća nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, te su prijavljene u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Također ovim putem navodimo da je Ministarstvo znanosti i obrazovanje Republike Hrvatske bio planiralo u 2019. godinu korištenje navedene mjere za zapošljavanje učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama za okviran broj od 350 osoba.

Nadalje, visina subvencije iznosi:

1) 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza

2) trošak stjecanja pedagoških kompetencija za pripravnike koji se zapošljavaju u prirodoslovno-matematičko-informatičkom i tehničkom području u iznosu do 10.000,00 kn.

3) trošak prijevoza u iznosu do 1.200,00 kn tijekom trajanja pripravničkog staža

Korisnici mjere stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo su javne službe iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture, time da se mjera provodi u sektoru obrazovanja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja nakon čega Hrvatski zavod za zapošljavanje objavljuje natječaj radi prijave potrebe za radnikom, kako bi nakon toga poslodavac u konkretnom slučaju obrazovna ustanova - škola mogla temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja provesti postupak, odnosno donijeti odluku o izboru kandidata za navedeno radno mjesto.

Radna mjesta na koja se osobe primaju u radni odnos moraju biti sistematizirana (npr, predviđena Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja), time da broj osoba koje se primaju ne smije biti veći od broja propisanog Odlukom nadležnog tijela ili ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u određenoj kalendarskoj godini. Osobe se mogu primati u radni odnos isključivo na radna mjesta koja čine temeljni posao određene javne službe (npr. nastavnici i stručni suradnici u školama, socijalni radnici u centrima za socijalnu skrb i slično).

Međutim, što se tiče postupka upućivanja polaznika koji se zapošljavaju u prirodoslovno-matematičko-informatičkom i tehničkom području na obrazovanje radi stjecanja pedagoških kompetencija, zahtjev je potrebno podnijeti unutar trajanja ugovornog razdoblja od 12 mjeseci. Naime, pripravnik je dužan u prekluzivnom roku od 12 mjeseci od upisa u program položiti ispit kojim se stječu pedagoške kompetencije.

Stoga se navedeni zahtjev upućuje regionalnom/područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji isti ocjenjuje te ga dostavlja Središnjem uredu radi potrebe rezervacije sredstava, time da se zahtjev odobrava u roku od 7 dana od dana zaprimanja te o tome dostavlja obavijest poslodavcu o ocjeni istog.

Radi ostvarivanja prava na korištenje navedene mjere, podnositelj zahtjeva dužan je od dokumentacije priložiti: a) Odluku nadležnog tijela ili ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u određenoj kalendarskoj, financijskoj godini  b) Izračun pripravničke plaće radnog mjesta u bruto iznosu

Isplata sredstava bespovratne potpore može biti realizirana na način da:

1) 50% potpore bude isplaćeno po potpisu ugovora i dostavi instrumenata osiguranja naplate od strane poslodavca, najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora, a preostalih 50% isplate najkasnije u roku od 30 dana po dostavi dokaza o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima na obračunate i isplaćene plaće za prvih 6 mjeseci sufinanciranog zapošljavanja za koji je primio prvi dio potpore ili

2) jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Također na napominjemo da je obrazovna ustanova kao poslodavac dužna redovito uplaćivati doprinose za sufinanciranu osobu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec sukladno Zakonu o doprinosima ("Narodne novine", br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18.).

IX. Zaključno

Obzirom da je Hrvatski zavod za zapošljavanja početkom 2020. godine zbog neefikasnosti ukinuo primjenu mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa koju su obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj mogle koristiti kako za nastavno osoblje, tako i za administrativno-tehničko osoblje u obrazovno-odgojnim ustanovama (npr. rad u računovodstvu i tajništvu škole, školskoj kuhinji i slično), jedina mjera koja je ostala na raspolaganju odgojno-obrazovnim ustanova je mjera stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništvo.

Stoga su na navedeni način ravnatelji škola neopravdano ostali uskraćeni za mogućnost zapošljavanja administrativno-tehničkog osoblja kroz mjeru stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništva ili neku drugu mjeru koja nažalost nije pravovremeno uvedena kao zamjena za ukinutu postojeću mjeru, čime je navedena kategorija zaposlenika stavljena u neravnopravan položaj u odnosu na ostale djelatnike koji u školi sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu.

Međutim, ostaje nada da će nadležno ministarstvo u bliskoj budućnosti riješiti navedenu pravnu prazninu na način da se uvede neka nova mjera isključivo za potrebe zapošljavanja administrativno-tehničkog osoblja u školama u Republici Hrvatskoj.

Alan Vajda, mag. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite