Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

23.9.2019

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima uvodi novine u sustav napredovanja

Stupanjem na snagu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) prestao je važiti Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu koji je bio na snazi od 11.11.1995. godine. Pravilnik je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 68/2019. dana 17.7.2019., a stupio je na snagu 25.7.2019. Novim Pravilnikom uvedene su brojne promjene u sustav napredovanja, te se utvrđuju razine i odgovarajuća zvanja za učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, i način njihova napredovanja u zvanju.


Zvanja i uvjeti za napredovanje

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji (u daljnjem tekstu:odgojno-obrazovni radnici) prema novom Pravilniku mogu napredovati u sljedeća zvanja:

 1. Mentor
 2. Savjetnik
 3. Izvrstan savjetnik1

Novim Pravilnikom proširena su područja odnosno kategorije aktivnosti u kojima odgojno – obrazovni radnici moraju sudjelovati tijekom procesa napredovanja, te je unaprjeđen sustav za praćenje njihovog profesionalnog razvoja.

Člankom 2. Pravilnika propisano je da se vezano za napredovanje učitelja u zvanja vrednuje:  Stručno - pedagoški rad koji odgojno – obrazovni radnici ostvaruju u radu s učenicima ili kolegama, u organizaciji ili provedbi natjecanja, mentorstvu učenicima, studentima i pripravnicima, održavanjem predavanja, radionica i online edukacija, radom u stručnim vijećima i strukovnim udrugama, pisanjem stručnih članaka, izradom nastavnih materijala i obrazovnih sadržaja, radom na projektima te radom na unaprjeđenju rada škole i sustava obrazovanja. Nadalje, vrednuje se profesionalni razvoj koji se odnosi na kontinuiranu aktivnost koja uključuje edukacije ( online ili uživo ) praksu, primanje i davanje povratnih informacija pri čemu odgojno obrazovani djelatnici preuzimaju odgovornost za vlastito učenje i cjeloživotni razvoj kompetencija.2

Profesionalni razvoj odgojno – obrazovnih radnika prati se preko računalnog sustava za praćenje profesionalnog razvoja u kojem se bilježi i prati profesionalni razvoj i  automatski evidentiraju stručna usavršavanja, te je omogućeno i individualno evidentiranje e-portfolija profesionalnog razvoja. Profesionalni razvoj odgojno – obrazovnih radnika mora biti u skladu s Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama ( dalje u tekstu: Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija ). Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija je dokument koji sadrži ishode skupova učenja organizirane prema glavnim kompetencijama nužnim za kvalitetno obavljanje ključnih poslova i aktivnosti u svakodnevnom radu odgojno – obrazovnih radnika te za njihov profesionalni razvoj, a koristi se kao alat za provjeru složenih kompetencija u postupku napredovanja tijekom karijere za učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje.3

Kategorije aktivnosti iz kojih odgojno obrazovani radnici moraju prikupljati bodove su propisani člankom 8. Pravilnika, i razvrstani su u 7 kategorija aktivnosti, a to su:

 • Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima
 • Predavanja, radionice, edukacije
 • Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.
 • Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji
 • Projekti
 • Unaprjeđenje rada škole
 • Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja

Odgojno – obrazovni radnici prikupljaju bodove iz različitih aktivnosti koje su propisane posebno za svaku kategoriju, te mogu skupiti od 1 do 7 bodova za svaku pojedinu aktivnost. Člankom 8. pravilnika propisano je vrednovanje se sve aktivnosti neovisno o tome u kojem području odnosno predmetu su ostvarene, a svaka aktivnost vrednuje se samo jednom. U procesu napredovanja potrebno je da uz svako zvanje ispunjavaju opće uvjete i uvjete izvrsnosti.

Za zvanje mentora odgojno – obrazovni radnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane člankom 5. Pravilnika :

 • Položen stručni ispit
 • Najmanje 5 godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama
 • Kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina:
 • Izvršene sve obveze vezane uz zvanje koje su propisane Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja

Uz opće uvjete odgojno – obrazovni radnik za napredovanje u zvanje mentora mora ispunjavati i uvjete izvrsnosti, a to su :

 • Usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija, koje provjerava Stručno povjerenstvo uvidom u stručno pedagoški rad
 • Najmanje 20 bodova prikupljenih iz minimalno tri kategorije, među kojima je obvezna kategorija 'Unapređivanje rada škole'

Za zvanje savjetnik odgojno – obrazovni radnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane člankom 6. Pravilnika:

 • položen stručni ispit,
 • najmanje 10 godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama,
 • kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina,
 • najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora,
 • izvršene sve obveze vezane uz zvanje koje su propisane Pravilnikom

Uz opće uvjete odgojno – obrazovni radnik za napredovanje u zvanje mentora mora ispunjavati i uvjete izvrsnosti, a to su :

 • Usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija, koje provjerava Stručno povjerenstvo uvidom u stručno pedagoški rad
 • Najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija 'Unapređivanje rada škole'.

Za zvanje izvrsni savjetnik  odgojno – obrazovni radnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane člankom 7. Pravilnika:

 • položen stručni ispit,
 • najmanje 15 godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama,
 • kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 200 sati u posljednjih pet godina,
 • najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika
 • izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane Pravilnikom

Kao i za zvanja mentor i savjetnik, uz opće uvjete odgojno – obrazovni radnik za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika mora ispunjavati i uvjete izvrsnosti, a to su:

 • Usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija, koje provjerava Stručno povjerenstvo uvidom u stručno pedagoški rad
 • Najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, među kojima su obvezne  kategorija 'Unapređivanje rada škole' i 'Unaprjeđivanje sustava obrazovanja'

Postupak napredovanja u zvanje

Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno – obrazovnog radnika. Zahtjev se podnosi agenciji nadležnoj za obrazovanje (Agencija za odgoj i obrazovanje – u daljnjem tekst: Agencija) u razdoblju od 1. rujna do 1. ožujka za tekuću školsku godinu na Obrascu za napredovanje koji je sastavni dio Pravilnika.4 Nakon zaprimanja zahtjeva, Agencija utvrđuje je li zahtjev potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matici), Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Agencija će zatražiti od odgojno – obrazovnog radnika da zahtjev dopuni u roku od 8 dana od dana zaprimanja dopisa kojim se traži dopuna dokumentacije na način da dokumentaciju koja nije sadržana u prethodno navedenim registrima dostavi u elektroničkom ili papirnatom obliku. Sukladno članku 11. Pravilnika, ako zahtjev ne bude dopunjen, isti će se odbaciti. Nakon zaprimanja zahtjeva Agencija utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje u zvanje i ukoliko uvjeti nisu ispunjeni donijeti će odluku o odbijanju zahtjeva. Kada se utvrdi da je predani zahtjev uredan, odnosno ispunjeni su opći uvjeti za napredovanje, tada će Agencija zahtjev i dokumentaciju dostaviti Povjerenstvu za napredovanje.

Povjerenstvo za napredovanje imenuje ministar nadležan za obrazovanje. Povjerenstvo čini predsjednik i osam članova. Član Povjerenstva za napredovanje mora biti iz reda učitelja, nastavnika i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno  – nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. Članovi povjerenstva iz reda učitelja, nastavnika stručnih suradnika i ravnatelja5 moraju biti izabrani najmanje u zvanje savjetnika. Član povjerenstva za napredovanje ne može tijekom svog mandata u Povjerenstvu biti kandidat za napredovanje.

Predsjednik povjerenstva za napredovanje će u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za napredovanje u zvanje, imenovati stručno povjerenstvo za odgojno - obrazovnog radnika čiji je zahtjev zaprimljen. Stručno povjerenstvo sastoji se od tri člana, od toga dva člana čine odgojno–obrazovni radnici, sa najmanje jedanaest godina u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, ravnatelja, stručnih suradnika, izabrani u zvanje savjetnika, a jedan član mora biti sustručnjak kandidata.6 Trećeg člana predsjednik povjerenstva imenuje na prijedlog Agencije iz reda zaposlenika Agencije, i on je stručan za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje.

Članak 13. Pravilnika propisuje da stručno povjerenstvo može imati i pet članova u slučaju kada se razmatra napredovanje odgojno – obrazovnog radnika iz dva ili više područja.

Stručno povjerenstvo nakon razmatranja dokumentacije vrši uvid u stručno –pedagoški rad odgojno – obrazovnog radnika radi utvrđivanja ispunjenosti uvjeta izvrsnosti, pri tom uzimajući u obzir sva postignuća odgojno – obrazovnog radnika neovisno o tome u kojem području odnosno predmetu je ostvarena.

Uvid u stručno – pedagoški rad obuhvaća:

- Praćenje rada odgojno – obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno – obrazovnim radnicima

- Razgovor s odgojno -  obrazovnim radnikom

- Razgovor s ravnateljem i/ili stručnim suradnikom odgojno – obrazovnog radnika koji je u postupku napredovanja

- Utvrđivanje potrebnih rokova sukladno kriterijima propisanim člankom 8. Pravilnika na temelju podataka iz Sustava za praćenje profesionalnog razvoja

- Utvrđivanje istovjetnosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama.

Nakon obavljenog uvida u stručno – pedagoški rad i dostavljene dokumentacije, stručno povjerenstvo u roku od 30 dana o dana imenovanja donosi stručno mišljenje koje dostavlja Povjerenstvu za napredovanja i odgojno – obrazovnom radniku. Sukladno članku 15. Pravilnika, odgojno – obrazovni radnik dužan je očitovati se na stručno mišljenje, te ga u roku od 8 dana dostaviti povjerenstvu za napredovanje.

Povjerenstvo za napredovanje u roku od 15 dana od isteka roka za očitovanje odgojno – obrazovnog radnika, donosi mišljenje o napredovanju odgojno – obrazovnog radnika koje dostavlja ministarstvu nadležnom za obrazovanje i Agenciji. Ravnatelj Agencije u roku od 30 dana od zaprimanja mišljenja te po primitku odobrenja od strane ministarstva donosi odluku o napredovanju u zvanje odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje za odgojno – obrazovnog radnika. Podaci o napredovanju odgojno – obrazovnog radnika u zvanje upisuju se u Zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matica). Sva prava i obveze koja proizlaze iz napredovanja u zvanje odgojno – obrazovni radnik ostvaruje od dana donošenja odluke o napredovanju do isteka roka od pet godina na koji je izabran u zvanje.

Trajanje zvanja i obnavljanje napredovanja u zvanje

Odgojno – obrazovni radnici biraju se u zvanje na rok od 5 godina, a zvanja u koja su izabrani nisu vezana uz radno mjesto. Rok na koji je odgojno – obrazovni radnik izabran u zvanje može se produžiti u slučaju opravdane duže odsutnosti s rada (npr. odlazak na rodiljni dopust, bolovanje). Odgojno - obrazovni radnik dužan je u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti odsutnosti sa rada podnijeti zahtjev Agenciji za produženje roka, te uz zahtjev priložiti i dokumentaciju na temelju koje će se utvrditi opravdana odsutnost s rada, a o tom zahtjevu odlučuje ravnatelj Agencije.

Odgojno – obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje, stječe zvanje trajno, kao i radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju. Odgojno – obrazovni radnik koji je imenovan u zvanje, mora najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koji je izabran u zvanje, Agenciji podnijeti zahtjev za obnavljanje napredovanja odnosno zahtjev za napredovanje u više zvanje kako bi postupak ponovnog izbora u zvanje bio okončan do isteka roka na koji je prethodno imenovan u zvanje.

Obveze odgojno – obrazovnih radnika vezane uz napredovanje

Odgojno – obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje, imaju obveze propisane Pravilnikom, a to su:

 • Educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini ( uživo ili online ) – na godišnjoj razini – mentor 3 sata, savjetnik 5 sati, izvrstan savjetnik 7 sati;
 • Sudjelovati na e – savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja
 • Sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje
 • Objavljivati javno i besplatno dostupne digitalne sadržaje ili stručne članke – mentor jedan sadržaj ili članak, savjetnik – dva sadržaja ili članka, izvrstan savjetnik  -  tri sadržaja ili članka
 • Prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ako to od njih bude zatraženo

Odgojno – obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje prema ranijim propisima, zadržati će stečeno zvanje do isteka roka na koji su izabrani. Također postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu novog Pravilnika dovršiti će se prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjom školstvu („Narodne novine“, br. 89/95., 148/99., 20/05.). Odgojno – obrazovni radnik koji je započeo postupak po ranijem pravilniku može odlučiti i prekinuti taj postupak i predati zahtjev za napredovanje prema novom Pravilniku.

U roku od tri godine od donošenja Pravilnika, odgojno – obrazovni radnik koji je najmanje dva puta napredovao u zvanje savjetnika prema ranijim propisima može se prijaviti za stjecanje zvanja izvrstan savjetnik i prije isteka roka od 5 godina.7 Budući da zvanje izvrstan savjetnik prema ranijim propisima nije postojalo, člankom 25. Pravilnika propisano je da će postupci za napredovanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u zvanje izvrsni savjetnik (i postupci napredovanja ravnatelja školskih ustanova) započeti nakon stupanja na snagu Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kojom se propisuju koeficijenti složenosti poslova za navedena radna mjesta.8

Zaključak

Brojne su promjene i novine uvedene novim Pravilnikom o napredovanju učitelja,  nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Pravilnik detaljnije propisuje kategorije i aktivnosti u kojima  odgojno -  obrazovni radnici moraju skupiti bodove, te je točno propisan broj bodova za pojedinu aktivnost. Odgojno - obrazovni radnici u postupku vrednovanja njihovog rada moraju biti više angažirani u raznim kategorijama aktivnosti propisanih Pravilnikom. Postupak napredovanja pokreće se na zahtjev odgojno – obrazovnog radnika, detaljnije su propisani rokovi podnošenja zahtjeva Agenciji i rokovi postupanja Agencije u odlučivanju o zahtjevu, te je propisana i mogućnost produženja vremena na koje je odgojno-obrazovni radnik izabran u zvanje u slučaju opravdane odsutnosti.

Jadranka Bando, dipl. iur.

 _________________________

1 U prethodnom Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 89/95., 148/99., 20/05.) zvanja u koja su učitelji i nastavnici mogli napredovati bila su: učitelj mentor i učitelj savjetnik, profesor mentor i profesor savjetnik, odgojitelj mentor i odgojitelj savjetnik, stručni suradnik mentor i  stručni suradnik savjetnik,  stručni učitelj mentor i stručni učitelj savjetnik.

2 Članak 2. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima („Narodne novine“, br. 68/2019.)

3 Dokument se nalazi na stranici Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, članak 2. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima ("Narodne novine 68/2019.")

4 Pokretanje postupka na zahtjev odgojno – obrazovnog radnika je novina u odnosu na dosadašnji Pravilnik o napredovanju koji je propisivao da postupak pokreće ravnatelj ili učitelj odnosno nastavnik.

5 Članak 26. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima („Narodne novine“, br. 68/2019.) propisuje da ako za člana Povjerenstava iz redova ravnatelja nije moguće odabrati dovoljan broj osoba koje imaju najmanje zvanje savjetnik, odabrat će se osobe koje imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školskih ustanova te tijekom posljednjih pet godina imaju ostvarenih najmanje 20 bodova u skladu sa člankom 8. Pravilnika.

6 Dva člana stručnog povjerenstva predsjednik imenuje sa popisa koji se formira na temelju otvorenog javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje kako je propisano člankom 13. Stavkom 2. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima („Narodne novine“, br. 68/2019.)

7 Članak 24. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima ("Narodne novine br. 68/2019.")

8 Članak 25. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima ("Narodne novine br. 68/2019.")Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite