Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

26.6.2019

Donesen Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti

Navedenim stručnim radom prikazujemo novi Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete »planinski proizvod« koji je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 38/19., time da je isti u primjeni od 20. travnja 2019. godine.


I Uvod

Obzirom da je Ministarstvo poljoprivrede sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi donijelo novi Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete »planinski proizvod«, istim se propisuje:

– sadržaj zahtjeva, obrasci te odredbe vezane za skupine u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao zaštićena oznaka izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) i zajamčeno tradicionalni specijalitet (u daljnjem tekstu: ZTS)

– izgled i način korištenja nacionalnog znaka ZOI, ZOZP i ZTS

– dokumentacija, obrasci i uloga skupine u postupku registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP i ZTS na razini Europske unije

– sadržaj i način vođenja evidencija o ZOI, ZOZP i ZTS

– sadržaj zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije

– obrasci za podnošenje prigovora i obrasci za dostavu obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma

– sadržaj zahtjeva za ovlašćivanje kontrolnih tijela i sastav Povjerenstva za ovlašćivanje kontrolnih tijela

– postupak potvrđivanja sukladnosti, rokovi, sadržaj Potvrde o sukladnosti i Uvjerenja o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda, obveze ovlaštenog kontrolnog tijela, sadržaj i način vođenja evidencija izdanih Potvrda o sukladnosti

– sadržaj zahtjeva i način vođenja evidencija korisnika neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«.

Također napominjemo da stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 65/15., 19/17. i 118/18.).

II Provedba propisa Europske unije

Što se tiče provedbe propisa Europske unije na navedenom području odredbama ovog Pravilnika uređena je provedba:

– Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14. 12. 2012.)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19. 6. 2014.),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 664/2014 od 18. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na određena pravila o podrijetlu, određena pravila postupka i određena dodatna prijelazna pravila

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 665/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta uporabe neobvezne oznake kvalitete »planinski proizvod«.

III Zaštita i registracija naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS

Zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS podnosi se na propisanim obrascima koju su sastavni dio ovoga Pravilnika Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, time da isti ima pravo podnijeti skupina kojom se smatra svaka smatrati fizička ili pravna osoba ukoliko dokaže da je:

(a) jedini je proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev i

(b) s obzirom na zaštićene oznaka izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, definirano zemljopisno područje posjeduje svojstva koja se znatno razlikuju od onih susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od onih proizvedenih u susjednim područjima.

Ujedno napominjemo, da najmanje polovinu članova skupine koja podnosi zahtjev moraju sačinjavati registrirani proizvođači proizvoda čiji naziv se želi zaštiti, upisani u odgovarajuće upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom ili druge odgovarajuće upisnike koje vode nadležna tijela.

IV Zahtjev za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije

Podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske svu potrebnu dokumentaciju koja čini zahtjev za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije, time da Ministarstvo može od podnositelja zahtjeva tražiti dopunu ili ispravak dokumentacije prije prosljeđivanja dokumentacije Europskoj komisiji. Naime, svaki podnositelj zahtjeva dužan je prije podnošenja zahtjeva za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije odabrati ovlašteno kontrolno tijelo koje će izraditi Plan kontrole i provoditi postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda.

Međutim, podnositelj zahtjeva može podnijeti Ministarstvu poljoprivrede i zahtjev s izjavom da povlači zahtjev za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije kojem prilaže Odluku mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o povlačenju zahtjeva za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske umije, u elektroničkom obliku.

V Podnošenje prigovora

Na podneseni zahtjev za zaštitu naziva ZOI, ZOZP ili ZTS, kao i na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda u tijeku postupka registracije oznake na razini Europske unije svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor, time da se u slučaju podnošenja prigovora prilaže se upravna pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.)

VI  Ovlašćivanje kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda

Postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela provodi Povjerenstvo za ovlašćivanje kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS, time da je isto sastavljeno je od predstavnika Ministarstva, nadležne inspekcije i predstavnika Hrvatske akreditacijske agencije. Naime, zahtjev za ovlašćivanje kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda podnosi pravna osoba na odgovarajućem obrascu s pripadajućom dokumentacijom Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.

VII Obveze ovlaštenih kontrolnih tijela

Ovlaštena kontrolna tijela dužna su: a) izraditi Plan kontrole, b) izraditi izmjenu Plana kontrole kada je to potrebno, c) dostavljati Ministarstvu poljoprivrede izvješća o provedenim službenim kontrolama, d) voditi popis korisnika registriranih oznaka, te popis svih subjekata koji sudjeluju u lancu proizvodnje proizvoda, podatke o količinama proizvoda koji su sukladni sa Specifikacijom, e) voditi evidenciju dokaza o izobrazbi djelatnika/vanjskih suradnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom,f) voditi evidencije o izdanim i poništenim (suženim i povučenim) Potvrdama o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom i g) dostavljati druge dokumente ili informacije Ministarstvu poljoprivrede.

Nastavno na navedeno, ovlaštena kontrolna tijela imaju obvezu dostavljati Ministarstvu poljoprivrede kvartalna izvješća o provedenim službenim kontrolama za I. kvartal do 20. travnja, za II. kvartal do 20. srpnja, za III. kvartal do 20. listopada tekuće godine i za IV. kvartal do 20. siječnja naredne godine.

VIII Potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom

Postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom provodi ovlašteno kontrolno tijelo, time da Plan kontrole ili izmijenjeni Plan kontrole odobrava Ministarstvo poljoprivrede te objavljuje na svojim mrežnim stranicama informaciju o odobrenom ili izmijenjenom Planu kontrole za svaki pojedini proizvod.

Predstavnik ovlaštenog kontrolnog tijela (kontrolor/certifikator) sastavlja zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, kao i o podacima i obavijestima dobivenim tijekom provođenja kontrole te provedenim aktivnostima, a kojeg potpisuju predstavnik ovlaštenog kontrolnog tijela i stranka koja je nazočila u postupku potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom.

IX Označavanje proizvoda nacionalnim znakom za ZOI, ZOZP ili ZTS

Nacionalni znak ZOI, ZOZP ili ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je znak vizualnog identiteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda čiji je naziv zaštićen kao ZOI, ZOZP ili ZTS s prijelaznom nacionalnom zaštitom, time da se njime dobrovoljno označava poljoprivredni ili prehrambeni proizvod čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom i za koji je izdana Potvrda o sukladnosti.

X Uvjeti korištenja nacionalnog znaka za ZOI, ZOZP ili ZTS

Znak je dozvoljeno stavljati na proizvod nakon što Ministarstvo poljoprivrede dostavi Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za postupak registracije naziva ZOI ili ZOZP ili ZTS na razini Europske unije, uz uvjet da je za taj proizvod potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda od strane ovlaštenog kontrolnog tijela, time da se isti stavlja na proizvod samostalno u istom vidnom polju uz zaštićen naziv proizvoda, na način da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

XI Zahtjev za korištenje neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«

Zahtjev za korištenje neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« podnosi se na propisanom obrascu ovoga Pravilnika Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske uz istovremenu dostavu proizvođačke specifikacije proizvoda kojom se dokazuje usklađenost sa zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 1151/2012 te Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 665/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta uporabe neobvezne oznake kvalitete »planinski proizvod«, u tiskanom i elektroničkom obliku.

XII Obveza vođenja službenih evidencija

Sukladno odredbama ovog Pravilnika Ministarstvo poljoprivrede vodi:

 a) evidenciju registriranih naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS u elektroničkom obliku i objavljuje ju na svojim mrežnim stranicama

b) evidenciju svih izdanih Potvrda o sukladnosti za proizvode čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI, ZOZP ili ZTS i za proizvode čiji je naziv registriran na razini Europske unije kao ZOI, ZOZP ili ZTS.

c) evidenciju korisnika neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« na svojim mrežnim stranicama.

XIII Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet

Alan Vajda, mag. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite