Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 52
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1282)
Naslov Datum
Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda republike hrvatske za naknadu neimovinske štete - novo normalno? 17.9.2020
Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH), na svojoj drugoj sjednici od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. (2/20) zauzeo je pravno shvaćanje1 (dalje: Kriteriji 2020) o promjeni Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete2 (dalje: Kriteriji 2002) što ih je razmotrio i prihvatio na svojoj četvrtoj sje...
Posebnosti pravnog položaja radnika koji je dobio otkaz za koji je utvrđeno da je nedopušten, a nije tražio vraćanje na posao 15.9.2020
Radnik, osim u slučaju otkaza zbog nazadovoljavanja na probnom radu, u sporu radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza može tražiti vraćanje na posao. No, osim ispunjavanja pretpostavki potrebnih za zaključak da je njegov tužbeni zahtjev osnovan, kada tijekom postupka preinačuje tužbu uvijek je ograničen i pravilima ZPP-a o preinaci tužbe.
Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom 10.9.2020
Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je u potpunosti izmijenjen sustav upravljanja sa stvarima koje su predmet suvlasništva, a posebno nekretninama u koje spadaju i stambene zgrade. Na taj način je stari sustav solidarnosti zamijenjen novim sustavom u kojem upravljanje i održavanje zgrada je povjereno suvlasnicima i upravitelju kojega izaberu. Za to postoje dva sustava...
Autorsko pravo u arhitekturi 8.9.2020
Autorskim djelima arhitekture svakodnevno smo okruženi, bilo da se radi o skicama, nacrtima arhitektonskih projekata, a naročito kad je riječ o izvedenim zahvatima u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture. Međutim, čini se da nije dovoljno prisutna svijest šire javnosti, no nažalost često ni same struke, kako arhitektonske, tako i građevinske o pravnoj zaštiti koju a...
Pitanja GDPR-a u postupku stečaja potrošača: rješenja i prijepori 3.9.2020
Donošenjem Zakona o stečaju potrošača uvedena je obveza objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova kao i niz novih obveza koje ulaze u područje prava na poštivanje dopisivanja/privatnosti u kontekstu čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zato je bitno u kakvom je odnosu Zakon o stečaju potrošača s ostalim zakonima u pravnom sustavu, pa tako i odnos s Općom...
Novosti u Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave 1.9.2020
Autor u članku obrađuje izmjene i dopune koje donosi navedeni Pravilnik, koje se odnose na pitanje valjanosti dokumenata (odnosno njihove ažuriranosti u smislu članka 20. stavka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, dalje u tekstu: Pravilnik), kojima se dokazuje nekažnjavanost gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, nepostojanje duga po osnovi poreza i ...
Pravni status člana posade broda Oružanih snaga RH 27.8.2020
U ovom članku opisuje se pojam člana posade broda Oružanih snaga RH. Članak je podijeljen u tri djela. U prvom djelu se opisuje pojam člana posade broda Oružanih snaga Republike Hrvatske kao vojne osobe koje su raspoređena na usrojstvena mjesta na brodu. Postoje tri vrste člana posade: stalno i privremeno ukrcane osobe te putnici. Drugi dio posvećen je uvjetima nužnim za dobivanje statusa člana po...
Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala 25.8.2020
Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala je sredstvo ovrhe kojim vjerovnik u ovršnom postupku, u procesnom svojstvu ovrhovoditelja, prisilno primorava dužnika, u procesnom svojstvu ovršenika, na ispunjenje nenovčane obveze odnosno tražbine. Ovrhovoditeljevo pravo na prisilnu naplatu sudskih penala pravno utrnjuje s danom podnošenja ovršnog prijedloga ...
Pravo vlasništva kao objekt zaštite prema članku 1. Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda, s posebnim osvrtom na pravo na isplatu mirovine 18.8.2020
Protokolom 1.1 uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda2 člankom 1. uređena je zaštita vlasništva tako da je propisano: „Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to samo uz uvjete predviđene zakonom i općim načelima međunarodnoga prava. Prethodne odr...
Zastupanje i punomoć u građanskom (obveznom) pravu 13.8.2020
Pri sklapanju pravnih poslova i poduzimanja drugih pravnih radnji koje proizvode pravne učinke potrebno je očitovanje pravno relevantne volje. Tu volju može očitovati izravno sam očitavatelj koji sklapa pravni posao ili poduzima određenu pravnu radnju ili za njega to može učiniti i netko drugi, koji se naziva zastupnikom. Zastupanje se najčešće odvija u granicama ovlaštenja zastupnika, koji može b...
Zabrana zlouporabe sredstava ovisnosti na radnom mjestu 11.8.2020
Prekomjerna konzumacija alkohola, droga i/ili drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu mogu rezultirati ozbiljnim posljedicama kako za poslodavca tako i za samog radnika.
Oduzimanje duhana kao predmeta kaznenog djela nedozvoljene trgovine u sudskoj praksi 6.8.2020
Duhan se najčešće pojavljuje kao predmet ili objekt kaznenog djela nedozvoljene trgovine. To je roba čiji je promet strogo ograničen, zbog interesa javne (fiskalne) vlasti. Propisivanjem kaznenih djela i carinskih prekršaja, sa vrlo visokim, prije svega, novčanim kaznama za počinitelje, javna vlast nastoji uspostaviti red na tržištu duhanskim prerađevinama i zaštititi svoje interese u vidu ekskluz...
Obračun i isplata regresa u 2020. godini - izvori radnog prava, oporezivi i neoporezivi iznosi te izvještavanje Porezne uprave 6.8.2020
Autor u ovom članku daje kratki pregled načina obračuna prigodne nagrade koja se u praksi najčešće spominje i poznatija je pod nazivom regres za godišnji odmor. Zakon o radu („Narodne Novine“, br.  93/14., 127/17., 98/19., dalje u tekstu; ZOR) ne propisuje pravo radnika na jednokratnu novčanu pomoć isplatu za korištenje godišnjeg (regres) i radnik ovo materijalno pravo ne može ostvariti temeljem Z...
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave 4.8.2020
Autor u članku obrađuje normativni okvir vezan za sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave te relevantnu noviju praksu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave (dalje: Ministarstvo) i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija), kao tijela nadležnog za rješavanje o žalbama i...
Etika i nove tehnologije 30.7.2020
Nove tehnologije se temelje informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, što znači da obrađuju podatke i komuniciraju s korisnicima. Čovjek je zapravo u fokusu tehnologije. Zato je važan dio razvoja novih tehnoloških rješenja etični dizajn i stjecanje povjerenje korisnika.
Predugovor i kada se može smatrati glavnim ugovorom 28.7.2020
U ovom radu se razmatraju pravne značajke predugovora, sklapanje glavnog ugovora kao njegove realizacije u određenom roku i pravne posljedice propuštanja ispunjenja te predugovorne obveze. Posebno se razmatra odnos predugovora i glavnog ugovora s posebnim naglaskom na tumačenje i primjenu odredbe Zakona o obveznim odnosima, da predugovor obvezuje ukoliko sadrži bitne elemente glavnog ugovora (čl....
Problematika raskida ugovora o specijalizaciji doktora medicine i vraćanje troška specijalizacije 23.7.2020
U velikom broju ugovora o specijalizaciji ugovoreno je ukoliko doktor specijalista ne ostane nakon okončanja specijalizacije u ustanovi koja mu je to financijski omogućila, obvezuje se vratiti sve iznose primljene na ime zarade, naknade zarade i drugih primanja za vrijeme trajanja specijalizacije (tzv. trošak specijalizacije), pod uvjetima koji će biti regulirani ugovorom.1 U radu se, u...
Komore kao stranke kolektivnih ugovora 21.7.2020
Komore (lat. camara - soba) su pravne osobe s javnim ovlastima osnovane radi zaštite i promicanja interesa određene profesionalne (struka) ili društvene skupine (trgovačka, veterinarska, liječnička, javnobilježnička, odvjetnička etc.).1 Prvenstvene zadaće komora ogledaju se u djelovanju u kojem će one zastupati interese i pomagati članovima u poslovanju, pomagati u unaprijeđenju razvoj...
Sindikalni povjerenik i njegova važnost prilikom obavljanja funkcije radničkog vijeća u predškolskim ustanovama 20.7.2020
Sindikat svoje djelovanje u predškolskim ustanovama započinje upisom članova u sindikat. Nakon što se upiše određeni broj članova, organizira se Osnivačka skupština u predškolskoj ustanovi na kojoj se bira sindikalni povjerenik i tijela sindikalne podružnice. Izbor sindikalnog povjerenika i drugih tijela, te način provođenja izbora najčešće je uređen Statutom sindikata i Pravilnikom (Poslovnikom) ...
Crtice povodom novelirane revizije 16.7.2020
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku1 člancima 67. - 86. ZID ZPP/19 došlo je do potpunog redefiniranja instituta revizije, koju sada više nije moguće podnijeti u zavisnosti od vrijednosti predmeta spora. Revizija je iz temelja promijenila svoj karakter jer je njezina dopustivost vezana isključivo uz javnopravni interes i ostvarivanje ustavne uloge Vrhovnog suda Rep...
Buduća šteta i mogućnosti njezine naknade 14.7.2020
ZOO štetu definira slijedeći kriterij prirode oštećenih dobara, kao imovinsku i/ili neimovinsku. No, kriterij prirode oštećenih dobara nije i jedini kriterij koji se u rabi u građanskom pravu. U tom smislu, prema kriteriju izvjesnosti - vjerojatnosti nastupanja štetnih posljedica, tj. trenutku nastupanja štete, imovinske i neimovinske štete moguće je razvrstati na one postojeće, one buduće i one n...
Nadležnost Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske 9.7.2020
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske najviši je sud u sustavu prekršajnopravnog sudovanja, pa je člankom 15. stavkom 3. Zakona o sudovima propisano da se ustanovljava za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, te je, uz ostalo, osnovna nadležnost ovoga suda odlučivati u drugom stupnju o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odluka tije...
Ugovorni odnosi kreditora i dužnika nakon odluke Vrhovnog suda u predmetu Gos 1/2019-36 - Imaju li potrošači koji su proveli konverziju pravo na obeštećenje? 7.7.2020
Kolektivna tužba u predmetu „Franak“ podnesena je 4. travnja 2012. godine. Danas, nakon više od osam godina od početka sudske konkretizacije problema kredita nominiranih u švicarske franke (CHF) i dalje postoje mnoge nedoumice i različita tumačenja problema na stručnoj, akademskoj i pravosudnoj razini. O intenzitetu problema i nastaloj krizi pravosuđenja u predmetima denominiranih kredita ne treba...
Pravna priroda ugovora o pravima i obvezama prokurista 2.7.2020
Menadžerski ugovor je ugovor sui generis (svoje vrste) hrvatskog obveznog prava kojeg sklapaju poslodavac i menadžer (ovdje prokurist). Bitni uglavci ovog ugovora se odnose na prava i obveze te ovlastima menadžera, plaći i drugim primanjima, a posebno o sudjelovanju u dobiti društva kojoj doprinosi menadžer svojim aktivnostima sukladno čl. čl. 247. ZTD i dr.
Analiza Odluke Ustavnog suda o ukidanju odredbi Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kojima su se izjednačavali sveučilišni i stručni studiji - diskriminacija temeljem obrazovanja u visokoškolskom sustavu Republike Hrvatske 30.6.2020
Nakon što je Ustavni sud 10. ožujka 2020. godine donio Odluku o ukidanju odredbi Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ("Narodne novine", br. 47/2020.), koji je izjednačavao sveučilišne i stručne studije, puno je pitanja koje postavljaju sadašnji i budući studenti, profesori, akademici, gospodarstvenici i poslodavci ali sve više i predstavnici akademskog svijeta Europske unije, kako bi dobili...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 52 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(1163)
Članak s primjerom obrasca(119)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(122)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(534)
3. JAVNE FINANCIJE(68)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(65)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(84)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(133)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(75)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(199)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

2020(78) 2019(95) 2018(98) 2017(112)
2016(102) 2015(115) 2014(100) 2013(86)
2012(85) 2011(88) 2010(138) 2009(59)
2008(35) 2007(34) 2006(26) 2005(11)
2004(8) 2003(5) 2002(3) 2001(2)
2000(2)

Autori

A B C ĆČ D Đ EFG H I J K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Babić Fras, Juršetić, Vidas(2)
Bagović(40)
Bando(20)
Barjaktar(24)
Bašić(2)
Belamarić, Majić(1)
Belanić(7)
Bilić Paulić(4)
Bodul(1)
Bodul, Grbić(1)
Bodul, Nakić(3)
Bošković Batarelo(1)
Briški(2)
Brkić-Gverieri(1)
Bukovac Puvača(1)
Bulka(39)
Buljan(2)
Buljanović(3)
Butković(6)
Cindrić(3)
Cvitko Tomić(1)
Čuveljak(47)
Delić(1)
Dominković(2)
Drezga(4)
Dugonjić(2)
Đuras(5)
Đuratović(2)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(46)
Gracin(1)
Grbac(2)
Grbić(2)
Gruban Jelečević, Kirin(4)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(13)
Iljazović(2)
Ivanišević Mostovac(1)
Iviš(1)
Jelavić(4)
Jelinić(5)
Jelušić(19)
Juršetić, Vidas(2)
Kačer(2)
Karin(4)
Katić(2)
Kimovec(6)
Kin(6)
Koketi(2)
Končić(10)
Kontrec(1)
Kovač(2)
Kovačević Turac(1)
Kozina Barišić(2)
Kudrić(12)
Lerman(3)
Lerman, Šuler(2)
Lisičin(2)
Loboja(24)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Ljubić(1)
Maganić(1)
Maričić(14)
Marić-Ivanović(44)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Marković(3)
Marković, Trgovac(1)
Masarić(2)
Matijević(19)
Matijević Erceg(1)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(7)
Mihelčić(9)
Mihelčić, Marochini Zrinski(1)
Mijatović(11)
Mijatović, Jurković(1)
Milaković(34)
Milković(8)
Miloš(2)
Mjertan(1)
Morović Pavić(5)
Moslavac(35)
Mrle(5)
Mršić(25)
Munivrana Vajda, Ofak(1)
Mustapić(6)
Nakić(15)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Pajalić(1)
Pavlović(36)
Peček(36)
Petrović, Jakšić(1)
Pirnat Dragičević, Katić(1)
Plećaš(1)
Raffaelli(9)
Rajko(90)
Rezo(1)
Rončević(5)
Ružička(7)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević(1)
Saračević Moslavac(17)
Sarvan(26)
Seršić(3)
Sessa(1)
Sever(48)
Skorup(2)
Smiljan Pervan(4)
Sobol(1)
Stokić(44)
Struić(9)
Šperanda(1)
Špoljarić(1)
Štajner(2)
Šuler(8)
Tolo(4)
Tomašić(1)
Tomić Ilić(36)
Turkalj(1)
Turkalj, Artuković(1)
Tuškan(2)
Vajda(20)
Vidas(5)
Vojković(8)
Vučković(1)
Vukašinec(4)
Vuković(1)
Walaszek(6)
Zagrajski, Topić Vuković(1)
Zebić(2)
Zlabnik(25)
Zlatović(50)
Zovko Tomaš(9)
Zrilić(20)
Žunić Kovačević, Mihelčić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite