Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

3.5.2019

Zakon o korištenju psa pomagača

Zakon o korištenju psa pomagača („Narodne novine“, broj: 39/19.) stupio je na snagu 25. travnja 2019. godine. Njime se uređuje pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa osobama s invaliditetom ili s kroničnom bolesti i djetetu s teškoćama u razvoju.

I. 
Uvod

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, osnovana početkom 90-ih godina, u to vrijeme je kao jedina nevladina i neprofitna organizacija u Republici Hrvatskoj razvila rehabilitacijske programe uključivanjem pasa pomagača za mobilnost slijepih i drugih osoba s invaliditetom. Uz program školovanja i dodjele pasa pomagača, pojavila se potreba senzibilizacije građana o pravima, mogućnostima i potrebama slijepih osoba te ulozi pasa u njihovim životima slijedom čega je donesen Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča („Narodne novine“, broj: 131/98.) i Pravilnik o osposobljavanju slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča („Narodne novine“, broj: 48/99.).

U međuvremenu je Grad Zagreb osnovao Centar za rehabilitaciju Silver - ustanovu socijalne skrbi jedinstvenu u ovom dijelu Europe koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi).

Zaštitu i promicanje sigurnosti te stvaranje pretpostavki za ostvarenje jednakih mogućnosti korisnicima pasa pomagača osigurava i Zakon o suzbijanju diskriminacije(„Narodne novine“, broj: 85/08. i 112/12.). člankom 1., u kojem se navodi da se njime osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi zdravstvenog stanja i invaliditeta. Također se navodi da se diskriminacijom, u smislu navedenog Zakona, smatra stavljanje u nepovoljniji položaj naprijed navedene osobe.

Imajući u vidu činjenice koje govore u prilog tome da su nastupile okolnosti koje su nadišle isključiva normativna rješenja iz dosadašnjeg Zakona i Pravilnika, kao i činjenice da je od donošenja istih proteklo 20 godina, ukazala se potreba za suvremenijim zakonskim okvirom.

II. Zakon o korištenju psa pomagača

Zakon je podijeljen na 11 poglavlja koja obuhvaćaju:

1) uvodne odredbe 2) obavljanje djelatnosti 3) prava i obveze korisnika, voditelja i stručnog voditelja psa pomagača i terapijskog psa 4) osposobljavanje za korisnika psa pomagača i terapijskog psa 5) socijalizacija i školovanje pasa 6) edukacija trenera i radnog instruktora 7) ugovaranje i financiranje 8) prestanak obavljanja djelatnosti 9) nadzor 10) prekršajne odredbe i 11) prijelazne i završne odredbe.

U smislu ovog Zakona, člankom 2. definirana su sljedeća značenja pojmova: korisnik psa pomagača, korisnik terapijskog psa, pas pomagač, terapijski pas, voditelj psa pomagača, stručni voditelj terapijskog psa, voditelj terapijskog psa, stručna osoba, trener psa pomagača ili terapijskog psa, radni instruktor psa, socijalizator psa pomagača ili terapijskog psa, javni prostor i javni prijevoz.

III. Djelatnost

Djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa, organizirana je djelatnost koja se obavlja sa svrhom stjecanja samostalnosti korisnika psa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i povećanja kvalitete življenja, kao i provođenje terapijsko/rehabilitacijskog postupka. Predmetna djelatnost obuhvaća osposobljavanje korisnika psa pomagača za korištenje psa pomagača, socijalizaciju i školovanje psa pomagača ili terapijskog psa, osposobljavanje voditelja psa pomagača, osposobljavanje stručnog voditelja i voditelja terapijskog psa, educiranje trenera i radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa (članak 4.).

Navedene djelatnosti mogu obavljati fizičke i pravne osobe:

- koje su registrirane za obavljanje istih

- koje imaju propisani prostor i opremu

- koje imaju potreban broj stručnih i drugih radnika za osposobljavanje korisnika psa pomagača za korištenje psa pomagača, socijalizaciju i školovanje psa pomagača i terapijskog psa, osposobljavanje voditelja psa pomagača, osposobljavanje stručnog voditelja i voditelja terapijskog psa, educiranje trenera i radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa (članak 5.).

Djelatnost se može obavljati samo ako su ispunjeni uvjeti koje utvrđuje Povjerenstvo na temelju pravilnika koji propisuje ministar za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede te rješenje o ispunjavanju uvjeta na temelju nalaza Povjerenstva donosi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (dalje u tekstu: Ministarstvo; članak 6.).

Pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti iz ovoga Zakona može početi s obavljanjem djelatnosti nakon upisa u evidenciju koje provodi Ministarstvo po službenoj dužnosti na temelju izvršnog rješenja, dok sadržaj i način vođenja evidencije pravilnikom propisuje ministar (članak 7.).

Sredstva za financiranje korištenja psa pomagača i terapijskog psa osigurava pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iz sredstava državnog proračuna temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom i prihgoda ostvarenih iz drugih izvora financiranja (članak 27.).

IV. Prava i obveze

Korisnik psa pomagača i voditelj psa pomagača sa psom pomagačem uz predočenje radne iskaznice, sukladno članku 8. Zakona ima sljedeća prava:

- pravo pristupa i boravka u javnom prostoru

- pravo korištenja javnog prijevoza bez plaćanja vozne karte za psa pomagača

- pravo zadržavanja u prostoru predviđenom za putnike

- pravo pristupa i boravka na radnom mjestu, u zdravstveno-obrazovnoj i zdravstvenoj ustanovi te vjerskom objektu

- pravo sudjelovati na priredbama u kulturi, zabavi i sportu bez plaćanja ulaznice za psa pomagača.

Člancima 11. i 12. Zakona propisuju se obveze korisnika, voditelja i stručnog voditelja psa pomagača i terapijskog psa:

- dužnost skrbiti o psu pomagaču ili terapijskom psu u skladu s propisima iz područja veterinarstva te u skladu s ugovornim obvezama

- obvezu odgovornosti za ponašanje psa pomagača ili terapijskog psa na mjestima gdje sukladno članku 8. imaju pravo pristupa sa psom

- dužnost s pažnjom se odnositi prema trećim osobama kod kojih postoje zdravstvene i /ili druge kontaindikacije za dodir ili dolazak u neposrednu blizinu psa.

V. Osposobljavanje

Osoba koja se može osposobiti za korisnika psa pomagača mora biti punoljetna osoba s invaliditetom ili kroničnom bolesti čija je funkcionalna sposobnost u obavljanju svakodnevnih aktivnosti smanjena i koja nema psihičku ili drugu bolest zbog koje bi bilo onemogućeno korištenje psa pomagača, te se zahtjev za osposobljavanje podnosi pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za osposobljavanje. Za voditelja psa pomagača se može osposobiti svaka poslovno sposobna osoba.

Osposobljavanje kandidata za korisnika psa pomagača može provoditi pravna ili fizička osoba registrirana za osposobljavanje kandidata za korisnika psa pomagača, te se ono mora provoditi u skladu s kriterijima propisanim Standardima Međunarodne federacije pasa vodiča (International Guide Dog Federation Standards) i Etičkim normama i minimalnim standardima Međunarodne federacije pasa pomagača (Assistance Dog International Minimum Standards and Ethics).

Nakon osposobljavanja, ocjenu osposobljenosti kandidata provodi Stručno povjerenstvo za procjenu osposobljenosti koje osniva pravna ili fizička osoba koja provodi osposobljavanje te se isto sastoji od tri člana:

1. dva predstavnika pravne ili fizičke osobe i
2. jedna stručna osoba zaposlena u području socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja ili zdravstvene skrbi

koji procjenu osposobljenosti donose jednoglasnom odlukom svih članova Stručnog povjerenstva.

Nakon pozitivne ocjene Stručnog povjerenstva kandidat stječe radnu iskaznicu za korištenje psa pomagača i dodjeljuje mu se pas pomagač. Ako korištenje psa pomagača prizlazi iz prava na socijalnu uslugu priznatu u skladu s odredbama Zakona kojima se uređuju socijalne usluge, pas pomagač koji je u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja provodi osposobljavanje kandidata, ostaje u njenom vlasništvu, a korisniku se dodjeljuje bez naknade te se međusobna prava i obveze kao i prestanak korištenja psa pomagača uređuju ugovorom. Ako korištenje psa pomagača ne proizlazi iz prava na socijalnu skrb, pas pomagač može prijeći u vlasništvo korisnika.

VI. Socijalizacija i školovanje pasa

Socijalizaciju i školovanje pasa provodi pravna ili fizička osoba koja ima rješenje iz članka 6. i registrirana je za školovanje pasa. Socijalizaciju pasa provodi socijalizator bez naknade. Međusobna prava i obveze socijalizatora psa i vlasnika psa uređuju se ugovorom. Pas koji se socijalizira ne smije biti mlađi od 2 niti stariji od 16 mjeseci, radi prilagodbe uvjetima u kojima živi čovjek te odgoja u zdrave i mentalno stabilne pse. Nakon uspješno savladane socijalizacije pas prolazi školovanje u trajanju od 4 do najduže 6 mjeseci koje se provodi u skladu s kriterijima propisanim Standardima Međunarodne federacije pasa vodiča i Etičkim normama i minimalnim standardima Međunarodne federacije pasa pomagača. Nakon školovanja procjenjuje se radna sposobnost psa radi stjecanja naziva pas pomagač ili terapijski pas te mu se dodjeljuje odgovarajuča oznaka. Ukoliko pas ne položi ispit te ne stekne naziv psa pomagača ili terapijskog psa ili ako zbog starosti ili bolesti izgubi radnu sposobnost, vlasnik psa dužan je skrbiti o njemu ili ga udomiti.

VII. Prestanak obavljanja djelatnosti

Sukladno članku 28. Zakona, pravna ili fizička osoba prestaje s obavljanjem djelatnosti:

- prestankom rada pravne osobe u skladu s posebnim propisom

- smrću fizičke osobe ako nasljednici obrtnika ne nastave s obavljanjem djelatnosti putem privremenog poslovođe

- izvršnošću rješenja Ministarstva donesenog na temelju odluke osnivača pravne osobe ili fizičke osobe o prestanku obavljanja djelatnosti

- izvršnošću rješenja inspektora ili višeg inspektora socijalne skrbi o zabrani obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi.

Pravna ili fizička osoba briše se iz evidencije Ministarstva temeljem rješenja o prestanku rada, rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti ili obavijesti nadležnog tijela.

VIII. Inspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor nad radom pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona provode inspektori socijalne skrbi i viši inspektori socijalne skrbi zaposlenici Ministarstva sukladno odredbama zakona kojim je regulirana socijalna skrb.

IX. Prekršajne odredbe

Od članka 30. do članka 34. propisuju se kazne za prekršaje koji proizlaze iz postupanja koje onemogućava ostvarivanje prava propisanog ovim Zakonom. Slijedom navedenog:

1. novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja korisniku psa pomagača, kandidatu za korištenje psa pomagača, voditelju psa pomagača, kandidatu za voditelja psa pomagača, socijalizatoru psa pomagača i radnom instruktoru sa psom pomagačem onemogući pristup i boravak u javnom prostoru, onemogući korištenje javnog prijevoza bez plaćanja vozne karte za psa pomagača, onemogući zadržavanje u prostoru predviđenom za putnike te će se novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit za prekršaj i odgovorna osoba u toj pravnoj osobi;

2. novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja korisniku psa pomagača, kandidatu za korištenje psa pomagača, voditelju psa pomagača i kandidatu za voditelja psa pomagača, socijalizatoru psa pomagača i radnom instruktoru sa psom pomagačem onemogući pravo pristupa i boravka na radnom mjestu, u zdravstvenoj, odgojno-obrazovnoj i znanstvenoj ustanovi te vjerskom objektu te će se novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit za prekršaj i odgovorna osoba u toj pravnoj osobi, dok će se fizička osoba za predmetni prekršaj kazniti novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna;

3. novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja korisniku psa pomagača i voditelju psa pomagača onemogući pravo sudjelovanja na priredbama u kulturi, zabavi i sportu bez plaćanja ulaznice za psa pomagača te će se novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit za prekršaj i odgovorna osoba u toj pravnoj osobi, dok će se fizička osoba za predmetni prekršaj kazniti novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna;

4. novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja stručnom voditelju terapijskog psa i kandidatu za stručnog voditelja terapijskog psa onemogući pravo pristupa i boravka na radnom mjestu, odnosno novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna ako voditelju terapijskog psa i kandidatu za voditelja terapijskog psa sa psom pomagačem onemogući pravo pristupa i boravka na radnom mjestu stručne osobe  te će se novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit za prekršaj i odgovorna osoba u toj pravnoj osobi, dok će se fizička osoba za predmetni prekršaj kazniti novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna;

5. Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

- obavlja djelatnost, a nije upisana u evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa

- nastavi s radom nakon što je izvršnim rješenjem Ministarstva utvrđen prestanak obavljanja djelatnosti ili joj je izvršnim rješenjem inspektora ili višeg inspektora socijalne skrbi zabranjen rad te će se novčanom kaznom od 1000,00 do 10.000,00 kuna kaznit za prekršaj i odgovorna osoba u toj pravnoj osobi; 

6. Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja:

- obavlja djelatnost, a nije upisana u evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa

- nastavi s radom nakon što je izvršnim rješenjem Ministarstva utvrđen prestanak obavljanja djelatnosti ili joj je izvršnim rješenjem inspektora ili višeg inspektora socijalne skrbi zabranjen rad

- se ne skrbi o psu pomagaču ili terapijskom psu u skladu s propisima iz područja veterinarstva te u skladu s ugovornim obvezama.

Mirta Brkić – Gverieri, dipl. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite