Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

29.5.2019

Novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Ovim člankom prikazujemo uvjete za stjecanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu koji su propisani odredbama novog Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Navedeni Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama broj 50/2019., a primjenjuje se od 25. svibnja 2019. godine.

I. Uvod

Temeljem odredaba Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske donijelo je novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu kojim se propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

II. Vrste poslova zaštite na radu

Odredbama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu propisani su poslovi zaštite na radu za koje se može izdati ovlaštenje a to su:

1) obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

3) izrada procjene rizika

4) ispitivanje radne opreme

5) ispitivanja fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Međutim, poslodavac može obavljati poslove zaštite na radu koji su navedeni u točkama 1., 2. i 3. za vlastite potrebe bez ovlaštenja, i to pod uvjetima koji su propisani drugih propisima iz zaštite na radu.

III. Uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu

a) obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu  i  izrada procjene rizika

Poslodavac fizička ili pravna osoba može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, odnosno za osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu) ukoliko ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.

Međutim, za razliku poslodavca koji može biti pravna ili fizička osoba, fizička osoba koja sama obavlja poslove može dobiti ovlaštenje za obavljanje navedenih poslova ako ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.

Navedena zaposlena osoba i fizička osoba koja sama obavlja poslove zaštite na radu mora biti stručnjak zaštite na radu s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu, s time da će dobiti ovlaštenje za obavljanje navedenih poslova zaštite na radu ako:

- ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike ili kemije odnosno kemijskog inženjerstva.

- ako je ovlaštena osoba za sve poslove zaštite na radu koje namjerava obavljati prethodno izradila Poslovnik (priručnik) o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja navedenih poslova zaštite na radu

Također se poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz točaka 1., 2. i 3., ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike ili kemije odnosno kemijskog inženjerstva.

b) ispitivanje radne opreme

Nastavno na prethodno navedeno, poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanje radne opreme ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

Međutim, poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati navedene poslove može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

c) ispitivanje fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških čimbenika u radnom okolišu

Ispitivanje fizikalnih čimbenika u radnom okolišu

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike ili elektrotehnike.

Također se poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike ili elektrotehnike.

Ispitivanje kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

Ujedno se može poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

IV. Pojam stručnjaka zaštite na radu

Stručnjaci zaštite na radu (članci 3. - 6. Pravilnika) su osobe s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Stručnjaci zaštite na radu (članci 4. - 6. Pravilnika) dužni su posjedovati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, te imati najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu.

V. Radno iskustvo u području zaštite na radu

Pod radnim iskustvom u području zaštite na radu, prema odredbama ovoga Pravilnika smatra se:

1) rad na neposrednim poslovima stručnjaka zaštite na radu s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

2) rad na poslovima inspektora rada u području zaštite na radu

3) rad u tijelima državne uprave na poslovima zaštite na radu.

Međutim, stručnjaci zaštite na radu za obavljanje poslova osposobljavanja za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu) moraju imati osnovna andragoška znanja koja se dokazuju ispravom ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja, odnosno potvrdom visokoškolske ustanove, ako je ta znanja stekla tijekom studija.

VI. Godišnji plan izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja vlastitih stručnjaka zaštite na radu

Ovlaštena osoba obvezna je izrađivati i provoditi godišnje planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja vlastitih stručnjaka zaštite na radu u odnosu na metode obavljanja poslova zaštite na radu prema Poslovniku o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja tih poslova koji je izrađen u skladu s normom HRN ISO/TR 10013 i to u opsegu dobivenog ovlaštenja te o tome voditi odgovarajuće zapise.

Stoga se navedeni Planovi provode u suradnji sa: visokoškolskim i znanstvenim ustanovama; ustanovama za obrazovanje odraslih; javnim ustanovama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i mjeriteljstva; udrugama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i tehničkih ispitivanja te drugim pravnim i fizičkim osobama čija je djelatnost u skladu s vrstama poslova za koje se izdaje ovlaštenje.

Zapisi o provedenim izobrazbama i stalnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu temeljem godišnjih planova moraju biti potkrijepljeni odgovarajućim dokazima (programima, potvrdama i sl.) izdanim od strane nositelja izobrazbe i stručnog usavršavanja, te sadržavaju najmanje sljedeće podatke:

1) teme izobrazbe i stručnog usavršavanja u odnosu na dobiveno ovlaštenje

2) podatke o osobama (pravnim i fizičkim) koje su provele izobrazbu i stručno usavršavanje

3) podatke o osobama koje su sudjelovale u izobrazbi i stručnom usavršavanju

4) razdoblje u kojem je provedena izobrazba i usavršavanje.

VII. Obveza ovlaštene osobe za dostavljanje podataka Ministarstvu rada i mirovinskog sustava

Sukladno odredbama Pravilnika, ovlaštena osoba obvezna je dostavljati u odnosu na opseg ovlaštenja, podatke o:

1) svojim radnicima koji obavljaju poslove zaštite na radu (stručnjaci zaštite na radu, nositelji ovlaštenja i ostali stručni radnici)

2) mjernoj i ispitnoj opremi za ispitivanja radne opreme i radnog okoliša

3) ugovorima o obavljanju poslova zaštite na radu, imenovanju stručnjaka zaštite na radu i evidencijama provedenih unutarnjih nadzora kod poslodavca temeljem ugovora o obavljanju poslova zaštite na radu

4) izrađenim procjenama rizika za poslodavce

5) provedenim osposobljavanjima radnika, ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu

6) obavljenim pregledima i ispitivanjima radne opreme

7) provedenim ispitivanjima fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Stoga se svi prethodno navedeni podaci dostavljaju unošenjem i ažuriranjem istih u Informacijski sustav zaštite na radu, s tim da je o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta potrebnih za dobivanje ovlaštenja, ovlaštena osoba dužna obavijestiti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u roku od 8 dana od nastanka promjene putem Informacijskog sustava zaštite na radu Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

VIII. Postupak za stjecanje i prestanak ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu

Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu se izdaje temeljem pisanog zahtjeva Ministarstvu rada i mirovinskog sustava uz koji je potrebno priložiti:

1) popis poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje

2) izvadak iz sudskog ili obrtnog registra

3) dokaze o stručnoj spremi, radnom iskustvu, položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu, o stečenim osnovnim andragoškim znanjima te ugovore o radu za zaposlene stručnjake zaštite na radu

4) poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje

5) dokaze o vlasništvu mjerne i ispitne opreme

6) izjavu kojom se daje privola za korištenje i objavu podataka u vezi s obavljanjem poslova temeljem dobivenog ovlaštenja.

O zahtjevu Ministarstva rada i mirovinskog sustava odlučuje se rješenjem na temelju dostavljene dokumentacije, s time da se protiv rješenja ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

IX. Povremeno ili privremeno obavljanje poslova zaštite na radu od državljana država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije

Strana osoba iz države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije može u Republici Hrvatskoj pod uvjetima koji su propisani odredbama članaka 3. - 8. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu povremeno ili privremeno obavljati poslove zaštite na radu nakon što dostavi prijavu za obavljanje navedenih poslova i dokaze prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15.) te ostale dokaze prema Zakonu o uslugama (»Narodne novine«, broj 80/11.) kao i dokaze koji predstavljaju uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu.

Stoga, nakon pribavljenih dokaza o ispunjavanju prethodno navedenih uvjeta, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdaje stranoj osobi potvrdu o povremenom ili privremenom obavljanju poslova zaštite na radu u Republici Hrvatskoj koja vrijedi godinu dana od dana izdavanja te se na ponovni zahtjev može produžiti ili izdati nova ako pružatelj usluga i dalje namjerava povremeno ili privremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova zaštite na radu u Republici Hrvatskoj podnose se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača, s tim da je jedan od dokaza dokaz o načinu osiguranja od odgovornosti gdje ovlaštena osoba može odgovarati za štetu na radu i u vezi s radom koju uzrokuje poslodavcu, odnosno radniku, obavljanjem poslova zaštite na radu, ako ne postupa u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa.

Međutim, tijekom postupka ocjenjivanja inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga obavljanja poslova zaštite na radu i stručnog usavršavanja za te poslove (položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu) Ministarstvo rada i mirovinskog sustava može izvršiti usporedbu između obrazovanja i stručnog usavršavanja u državi u kojoj je stručna kvalifikacija i usavršavanje stečeno i uvjeta u Republici Hrvatskoj propisanih Pravilnikom i drugim propisima zaštite na radu.

Ujedno, ako se tijekom postupka ocjenjivanja dokaza utvrdi da postoji bitna razlika između stručne kvalifikacije i stručnog usavršavanja podnositelja zahtjeva koja je stečena u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora prostoru i Švicarske Konfederacije od propisanih uvjeta u Republici Hrvatskoj, može se pozvati podnositelja zahtjeva da izvrši usklađivanja s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u razdoblju prilagodbe do ukupno tri godine, s tim da sam način usklađivanja s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom rješenjem određuje Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, i to u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

X. Nadzor nad radom ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu 

Nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju izdanog ovlaštenja obavlja Povjerenstvo koje imenuje ministar rada i mirovinskog sustava, s tim da ministar posebnom odlukom utvrđuje listu članova Povjerenstva, a članovi Povjerenstva za provedbu svakog pojedinog nadzor ovlaštene osobe imenuju se s prethodno navedene liste.

Međutim, na navedenu listu mogu se imenovati osobe sa statusom stručnjaka zaštite na radu II. stupnja te koje imaju najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti i s najmanje tri godine radnog iskustva u području zaštite na radu.

Što se tiče provedenog nadzora, Povjerenstvo je dužno sastaviti zapisnik, s tim da troškove rada Povjerenstva snosi sama nadzirana ovlaštena osoba uz napomenu da visinu naknade za rad članova Povjerenstva koji nisu službenici Ministarstva rada i mirovinskog sustava odlukom utvrđuje ministar.

XI. Prijelazne i završne odredbe

S obzirom da je danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestao važiti dosadašnji Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 112/14. i 84/15.), ovlaštena osoba za obavljanje poslova zaštite na radu dužna je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti godišnji plan izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja svojih stručnjaka zaštite na radu te osigurati njegovu provedbu.

Alan Vajda, mag. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite